ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

augury

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *augury*, -augury-

augury ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
augury (n.) การทำนาย See also: การพยากรณ์, ศิลปในการพยากรณ์
augury (n.) ลางสังหรณ์ See also: ลาง, นิมิต Syn. omen, portent, indication
English-Thai: HOPE Dictionary
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย,พิธีทำนาย,ลางสังหรณ์. -augural adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't put much stock in augury.ผมไม่ค่อยอยากเถียงหรอก

augury ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger

augury ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับยาม[v.] (japyām) EN: prognosticate ; perform augury ; divine FR:
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ศุภนิมิต[n.] (supphanimit) EN: good omen ; good augury ; propitious sign FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า augury
Back to top