ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forerunner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forerunner*, -forerunner-

forerunner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forerunner (n.) ผู้บุกเบิก See also: ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้นำทาง, ผู้เบิกทาง Syn. foregoer, predecessor Ops. follower
forerunners (n.) ประชาชนในอาณานิคม Syn. people, community, pioneers, colonists
English-Thai: HOPE Dictionary
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
English-Thai: Nontri Dictionary
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a tribute to the fact that this character was my forerunner because he showed up dressed as Muriel.เป็นการอุทิศต่อความจริงที่ว่า ตัวละครนี้เป็นผู้บุกเบิกของฉัน เพราะเขาแต่งตัวสวยออกมาเป็นมูเรียล

forerunner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先行者[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 先行者] forerunner
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
先导[xiān dǎo, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˇ, 先导 / 先導] guide; forerunner; pioneer

forerunner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先払い[さきばらい, sakibarai] (n,vs) advance payment; payment on delivery; forerunner
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P)
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
首魁[しゅかい, shukai] (n) forerunner; ringleader

forerunner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forerunner
Back to top