ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ancestor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ancestor*, -ancestor-

ancestor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ancestor (n.) บรรพบุรุษ See also: ต้นตระกูล Syn. forefather, forebear
ancestor (n.) ผู้ที่นำหน้า Syn. forerunner, predecessor
ancestor (n.) รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
English-Thai: Nontri Dictionary
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ancestorบรรพบุรุษ [ดู progenitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาติกำเนิด (n.) ancestor See also: forebear, fore father Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล
ชาติตระกูล (n.) ancestor See also: forebear, fore father Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด
ต้นตระกูล (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, รากเหง้า, เทือกเถาเหล่ากอ
ต้นตระกูล (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ
บรรพบุรุษ (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. รากเหง้า, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
บรรพบุรุษ (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
ปู่ย่าตายาย (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, รากเหง้า, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
รากเหง้า (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
ศาลปู่ตา (n.) shrine of the ancestor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next, our ancestor touched my mouth.ถัดมา ท่านบรรพบุรุษก็จับที่ปากของฉัน
Our ancestor said... if I don't leave this marriage, all my teeth will fall out.ท่านบอกว่า... ถ้าหนูยังไม่ทิ้งชีวิตคู่ครั้งนี้ไป ฟันของหนูจะต้องร่วงทั้งหมด
Our ancestor also said this girl here... is Tyan-Yu's true spiritual wife... already growing his son!บรรพบุรุษของเรายังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนั้น... คือภรรยาที่ถูกต้องของทันหยู แล้วก็ยังตั้งครรภ์ลูกของเขาแล้วด้วย
To prove it, our ancestor planted the seed in her womb.เพื่อเป็นการพิสูจน์ ท่านบรรพบุรุษ ยังฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในท้องเธอแล้วด้วย
And the gigantic stone statues built over centuries As a form of ancestor worship.และรูปสลักหินมหึมาที่สร้างมานับศตวรรษ เพื่อเป็นสิ่งสักการะแด่บรรพบุรุษ
Since my 8th ancestor was killed by a fox with 9 tails, it's been a mission in my family to hunt them down.ตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นที่ 8 ของผมถูกจิ้งจอก 9 หางฆ่าตาย มันก็กลายเป็นงานของครอบครัวผม ที่จะต้องล่าพวกมัน
They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.พวกมันคือบรรพบุรุษที่สำคัญ ของเผ่าพันธุ์พืชในอดีตและปัจจุบัน
This belonged to an ancestor of mine.นี้คือของบรรพบุรุษของฉัน
And you always see your ancestor emily?และเธอเห็นบรรพบุรุษ ของเธอ เอมิลี่?
Booth, does this- does this have anything to do with the fact... that your ancestor was a famous assassin?ประธานาธิบดีลินคอล์น คุณสัญญาว่าจะไม่พูดมันออกมา แต่คุณเพิ่งพูดมันออกมา ไม่ บูธ คุณบอกฉันไม่ให้พูด ฉันไม่เคยสัญญา
Of an ancestor and he had written all of this creepy stuff about vampires.เป็นของบรรพบุรุษซึ่งท่านเขียนเองกับมือ เกี่ยวกับเรื่องแวมไพร์ตลกๆนี่
My ancestor wrote short stories.บรรพบุรุษชั้นเขาเป็นนักเขียนเรื่องสั้นน่ะ

ancestor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
祖鸟[zǔ niǎo, ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, 祖鸟 / 祖鳥] dinosaur ancestor of birds
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu
祖先[zǔ xiān, ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢ, 祖先] ancestor; forebears
祖宗[zǔ zōng, ㄗㄨˇ ㄗㄨㄥ, 祖宗] ancestor; forebear
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, 先妣] deceased mother; mother of an ancestor
祖鸟类[zǔ niǎo lèi, ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, 祖鸟类 / 祖鳥類] dinosaur ancestors of birds
先达[xiān dá, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˊ, 先达 / 先達] famous and virtuous ancestors; the great men of the past
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, 谱牒 / 譜牒] genealogical record; record of ancestors; family tree
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, 供奉] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God)
五祖拳[wǔ zǔ quán, ˇ ㄗㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 五祖拳] Wuzuquan - "Five Ancestors" - Martial Art
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, 上辈子 / 上輩子] one's ancestors; past generations; a former incarnation
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 祫] triennial sacrifice to ancestors
[fù, ㄈㄨˋ, 祔] worship ancestors

ancestor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
原牛[げんぎゅう, gengyuu] (n) (See オーロックス) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox
祖霊[それい, sorei] (n) (1) ancestral spirit; collective of ancestral spirits which have lost their individualities; (2) ancestor deified as a kami; spirit of a kami
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors
余烈[よれつ, yoretsu] (n) ancestor's meritorious deeds; the evil effects of the lives of our predecessors
先人[せんじん, senjin] (n) predecessor; pioneer; ancestor; (P)
前身[ぜんしん, zenshin] (n) antecedents; ancestor; previous position; previous existence; predecessor organization; predecessor organisation; (P)
宗廟[そうびょう, soubyou] (n) ancestral shrine (temple); mausoleum (of one's ancestors); Imperial mausoleum
宮中三殿[きゅうちゅうさんでん, kyuuchuusanden] (n) the palace sanctuary, shrine of imperial ancestors and temple inside the Japanese imperial palace
皇宗[こうそう, kousou] (n) imperial ancestors
皇祖皇宗[こうそこうそう, kousokousou] (n) ancestors of the Imperial Family
皇霊祭[こうれいさい, koureisai] (n) equinoctial ceremony held by the emperor at the shrine of imperial ancestors
真祖[しんそ, shinso] (n) (1) true ancestor; (2) var. of vampire (in fiction)
[そ, so] (n) ancestor; forefather; progenitor; (P)
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors
祖廟[そびょう, sobyou] (n) mausoleum containing the remains of one's ancestors
血を引く[ちをひく, chiwohiku] (exp,v5k) to be descended from; to inherit (a disposition, etc.) from one's ancestors
遠祖[えんそ, enso] (n) forefathers; remote ancestors
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor
先祖構造体[せんぞこうぞうたい, senzokouzoutai] ancestor structure

ancestor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
ชาติตระกูล[n. exp.] (chāt trakūn) EN: ancestor FR:
เหง้า[n.] (ngao) EN: ancestor ; origin ; stock ; race ; source ; line FR:
พงศกร[n.] (phongsakøn) EN: ancestor FR: ancêtre [m]
รากเหง้า[n.] (rākngao) EN: ancestor FR:
วงศกร[n.] (wongsakøn) EN: ancestor FR: ancêtre [m]
อัฐิบรรพบุรุษ[n. exp.] (atthi banph) EN: ancestor's ashes FR:
บรรพชน[n.] (banphachon) EN: ancient ; ancestors ; forebears FR:
โคตรเหง้า[n.] (khōt-ngao) EN: ancestors ; lineage FR: ancêtres [mpl]
ก่นโคตร[v.] (konkhōt) EN: revile one's forebears ; reproach one's ancestors FR:
ประเพณีแซนโฎนตา[n. exp.] (praphēnī Sa) EN: San Don Ta ; merit-making ceremony for ancestors FR:
แซนโฎนตา[n. prop.] (Saēn Dōn Tā) EN: San Don Ta ; merit-making ceremony for ancestors FR:
วันสารทเขมร[n. prop.] (Wan Sāt Kha) EN: San Don Ta ; merit-making ceremony for ancestors FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ancestor
Back to top