ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foretelling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foretelling*, -foretelling-

foretelling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foretelling
Back to top