ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forefather

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forefather*, -forefather-

forefather ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forefather (n.) บรรพบุรุษ See also: บรรพชน Syn. ancestor, forebear, forerunner Ops. descendant, offspring
English-Thai: HOPE Dictionary
forefather(ฟอร์'ฟาเธอะ) n. บรรพบุรุษ, See also: forefatherly adj., Syn. forbear
English-Thai: Nontri Dictionary
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... our forefathers brought forth on this...""... บรรพบุรุษของเรามาที่นี่... "
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน
That our forefathers murdered every man, woman and child on the elizabeth dane?บรรพบุรุษของเราฆ่าพวกนั้น ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กๆ ...บนเรืออลิซาเบธ แดน
Look, our forefathers died for the pursuit of happiness, okay?บรรพบุรุษของเราตายเพื่อไขว่คว้าหาความสุขนะ
I leave for the land of my forefathers, Scotland.ฉันจะไปที่ประเทศของบรรพบุรุษ สก๊อตแลนด์
If Scotland is so beautiful and the people so friendly and your forefathers mean so much to you then why do you stay in Africa?ถ้าสก๊อตแลนด์สวยงาม และคนเป็นมิตร และบรรพบุรุษของคุณ มีความหมายกับคุณมาก
I don't think that's what our forefathers had in mind.ผมไม่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พ่อ ผู้สร้างประเทศทั้ง 4 คนของเราคิด
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่
Aslan will return you to the home of our forefathers.อัสลาน จะส่งพวกเจ้ากลับคืนถิ่นของบรรพบุรุษ
Apparently at N.Y.U., no one cares if your forefathers made pumpkin pie at Plymouth.สิ่งสำคัญที่ NYU ไม่มีใครแคร์หรอกว่าบรรพบุรุษของคุณจะทำไพน์ฟังทองที่ Plymouth.
In the name of my forefathers,ในนามบรรพบุรุษของข้า

forefather ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, 祖] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu

forefather ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そ, so] (n) ancestor; forefather; progenitor; (P)
遠祖[えんそ, enso] (n) forefathers; remote ancestors

forefather ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
ต้นตระกูล[n.] (tontrakūn) EN: ancestry ; forefathers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forefather
Back to top