ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fast*, -fast-

fast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fast (adj.) เร็ว See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ Syn. swift, quick Ops. slow, sluggish
fast (adj.) แน่น See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น Syn. attached, immovable
fast (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
fast (adv.) อย่างมั่นคง See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น Syn. firmly, fixedly Ops. unsecurely
fast (vi.) จำกัดอาหาร See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด Syn. abstain, diet, starve
fast (n.) ช่วงเวลาอดอาหาร See also: การอดอาหาร
fast dance (n.) การเต้นในจังหวะเพลงเร็ว See also:
fast food (n.) อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว See also: อาหารฟาสต์ฟู้ด Syn. food, junk food
fast-food (adj.) เกี่ยวกับอาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว
fastback (n.) ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
fasten (vi.) ติด See also: ยึด, ผูก Syn. fix, freeze, peg, pin Ops. unfasten
fasten (vt.) ผูก See also: มัด, รัด, พัน Syn. fix, freeze, peg, pin Ops. unfasten
fasten down (phrv.) ทำให้ติดกับ See also: ตอกติดกับ, ผูกติดกับ Syn. tie down
fasten down (phrv.) ทำให้ตัดสินใจ See also: ทำให้ตกลงแน่นอน Syn. tie down to
fasten off (phrv.) ผูกไว้กับ...แล้ว See also: ติดเสร็จแล้ว
fasten on (phrv.) ติดแน่น See also: ยึดแน่น
fasten on (phrv.) จ้อง See also: จ้องมองไปที่ Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on (phrv.) เลือก Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on (phrv.) เลือกตำหนิ See also: เจาะจงว่ากล่าว Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on (phrv.) ยึดติดกับ See also: ยึดมั่นใน Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on (phrv.) ใกล้ชิดกับ Syn. fasten onto
fasten on (phrv.) ปิดไว้ด้านบนของ Syn. fasten onto
fasten onto (phrv.) ปิดไว้ด้านบนของ See also: ติดไว้บน, แปะบน Syn. fasten on
fasten onto (phrv.) กระตือรือร้นกับ Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
fasten onto (phrv.) ใกล้ชิดกับ See also: สนใจ Syn. fasten on
fasten to (phrv.) ทำให้ติดแน่นอยู่กับ See also: ทำให้ยึดแน่นอยู่กับ
fasten up (phrv.) ทำให้ติด See also: ยึดติดกับ
fastened (adj.) ปิด Syn. shut, sealed
fastener (n.) ที่ยึด See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม Syn. hook, lock, clamp, grip
fastening (n.) สิ่งที่ใช้ยึดติด See also: ตัวเกี่ยว, เครื่องยึด Syn. fastener
faster (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, abstainer, weight-watcher
fastidious (adj.) พิถีพิถัน See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้ Syn. meticulous, squeamish Ops. unfastidious, unmeticulous
fastidiousness (n.) อุดมคตินิยม See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ Syn. overniceness
fastigiate (adj.) ยาวเรียว See also: เรียวแหลม Syn. fastigiated
fastigiated (adj.) ยาวเรียว See also: เรียวแหลม
fastinate (vt.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice
fastinate (vi.) ดึงดูด See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ Syn. attract, entice
fastination (n.) การจูงใจ See also: ความยั่วยวน
fastness (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fort, stronghold
English-Thai: HOPE Dictionary
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด,ที่ยึด,การยึด,การติด,ที่กลัด
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
fastigiate(ฟาสทิจ' จีเอท) adj. เป็นรูปแหลม,เป็นรูปยาวเรียว,
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fastbackรถเก๋งท้ายลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastigiate-กิ่งตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fast Breeder Reactorเครื่องปฏิกรณ์(นิวเคลียร์)แบบผลิตเชื้อเพลิง(ด้วยนิวตรอนเร็ว) เอฟบีอาร์ [นิวเคลียร์]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Fastness Propertiesคุณสมบัติความคงตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๋ง (v.) make fast the rope which has been hauled in
ถือมั่น (v.) hold fast to See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on
ยึดมั่น (v.) hold fast to See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on Syn. ถือมั่น
ระทึก (v.) beat fast from fear See also: be very fearful with quick and weak pulse
หูตาไว (v.) be fast knowledgeable See also: be well-informed Ops. ล้าสมัย, ล้าหลัง, เชื่องช้า
หูไวตาไว (v.) be fast knowledgeable See also: be well-informed Syn. หูตาไว Ops. ล้าสมัย, ล้าหลัง, เชื่องช้า
ฉลุย (adv.) fast See also: easily
ถั่นๆ (adv.) fast See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily Syn. เร็วๆ, พลันๆ
ทันอกทันใจ (adv.) fast See also: fast enough, as quickly as required Syn. รวดเร็ว, ว่องไว, ทันการ, ทันท่วงที
ทันใจ (adv.) fast See also: fast enough, as quickly as required Syn. ทันอกทันใจ, รวดเร็ว, ว่องไว, ทันการ, ทันท่วงที
พลันๆ (adv.) fast See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily Syn. เร็วๆ
รวดเร็วทันใจ (adv.) fast See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ Ops. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด
ระริก (adv.) fast See also: quickly
อ้าว (adv.) fast See also: quickly, at full speed, at a fast clip
เชาว์ (adj.) fast See also: quick, rapid, swift Syn. เร็ว
เร็วๆ (adv.) fast See also: rapidly, speedily, nimbly, swiftly, hastily Syn. พลันๆ
เร็วทันใจ (adv.) fast See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily Syn. เร็ว, เร็วไว Ops. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด
โลด (adv.) fast See also: quickly, swiftly Syn. เร็ว
ไวไฟ (adj.) fast See also: sensual, hot, sexy
ฟาสต์ฟู้ด (n.) fast food Syn. อาหารจานด่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
My watch is five minutes fastนาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
And we'd better make it fastและเราต้องทำมันอย่างเร็วด้วย
You want me to make you breakfast?คุณอยากให้ฉันทำอาหารเช้าให้ทานหรือ?
That's why you made friends so fastเพราะอย่างนี้นี่เองเธอถึงได้เป็นมิตรกับคนเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
He was a very big mako shark... ... built to swim as fast as the fastest fish of the sea.เขาเป็นปลาฉลาม มาโค ใหญ่ มากสร้างขึ้นเพื่อว่ายน้ำ เร็วที่สุดเท่าที่ปลาที่เร็วที่สุด ของทะเล
Deong began a fast this morning.{\cHFFFFFF}Deong เริ่มอย่างรวดเร็วในเช้าวันนี้
Time's fast running out for us, I'm afraid.ได้อย่างรวดเร็วเวลาการทำงานออก สำหรับเราฉันกลัว
A fast run out of Wee Jerusalem.วิ่งอย่างรวดเร็วจากวีกรุง เยรูซาเล็ม
How fast do you wanna go?วิธีที่รวดเร็วคุณอยากไป?
And you tell him to get here as fast as he can.คุณบอกให้เขาได้รับที่นี่ให้เร็ว ที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้
It's pretty warm, and the ice cream's gonna be flying fast and furious.อากาศอุ่นกำลังดี หาไอติมเย็นๆกิน แล้วก็บินฉิวออกไปเลย
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา
If there is one protest, one riot, a disgrace of any kind I will fast again.ถ้ามีการประท้วง จลาจล หรืออะไรก็ตาม ผมจะอดอาหารอีก

fast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, 剧变 / 劇變] fast change of scene
快中子[kuài zhōng zǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, 快中子] fast neutrons
快班[kuài bān, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢ, 快班] fast stream (in school)
快行道[kuài xíng dào, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, 快行道] fast lane; express lane
快车道[kuài chē dào, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ ㄉㄠˋ, 快车道 / 快車道] fast lane
快速以太网络[kuài sù yǐ tài wǎng luò, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 快速以太网络 / 快速以太網絡] Fast Ethernet
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, 快餐] fast food; snack; quick meal
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, 快餐店] fast food shop
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, 速食店] fast food shop
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 速食餐厅 / 速食餐廳] fast food shop
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
健步如飞[jiàn bù rú fēi, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄈㄟ, 健步如飞 / 健步如飛] running as fast as flying
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, 秉持] uphold; hold fast to
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, 早饭 / 早飯] breakfast
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, 早餐] breakfast
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, 脆谷乐 / 脆穀樂] Cheerios (breakfast cereal)
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, 鸡翅 / 雞翅] chicken wings (fast food)
便捷[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便捷] convenient and fast
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
[yǎn, ㄧㄢˇ, 扊] upright bar for fastening a door
店内用餐[diàn nèi yòng cān, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ ㄘㄢ, 店内用餐 / 店內用餐] eat-in (rather than take-way) at fast-food store
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, 苍松翠柏 / 蒼松翠柏] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, 特快] express; especially fast
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 快] fast; quick; swift
快速[kuài sù, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ, 快速] fast; high-speed; rapid
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, 绑住 / 綁住] fasten; bind
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚定性 / 堅定性] firmness; steadfastness
[piān, ㄆㄧㄢ, 翩] fly fast
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, 不胫而走 / 不脛而走] get round fast; spread like wildfire
[jù, ㄐㄩˋ, 遽] hurry; fast; suddenly
遄征[chuán zhēng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄥ, 遄征] to hurry forward on an expedition; to drive fast
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, 踏实 / 踏實] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety
斋月[Zhāi yuè, ㄓㄞ ㄩㄝˋ, 斋月 / 齋月] Ramadan (Muslim month of fasting)

fast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P)
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
スプリットフィンガーファーストボール[, supurittofinga-fa-sutobo-ru] (n) split fingered fast ball
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
ファーストイーサネット[, fa-sutoi-sanetto] (n) {comp} fast Ethernet
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r,vt) to tie fast
一目散[いちもくさん, ichimokusan] (n) at full speed; as fast as one can go
乾きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes)
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
儲け口;儲口[もうけぐち, moukeguchi] (n) profitable job; way to make a fast buck
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy
悪事千里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事千里を走る) bad news travels fast
悪達者[わるだっしゃ, warudassha] (adj-na,n) fast slipshod work
放蕩無頼[ほうとうぶらい, houtouburai] (n,adj-no) being dissolute and unruly; ruining oneself by leading a fast life
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life
昏昏;昏々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) fast asleep; dead to the world
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible
波打つ[なみうつ, namiutsu] (v5t,vi) to dash against; to undulate; to wave; to heave; to beat fast (heart)
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner
耽溺生活[たんできせいかつ, tandekiseikatsu] (n) a fast (dissolute) life; a life of follies; a life given to dissolute pleasures
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] (n) {comp} inverse fast Fourier transform
逸足[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence
関船[せきぶね, sekibune] (n) (arch) type of fast military boat used from the Warring states period until the Edo period
高速イーサネット[こうそくイーサネット, kousoku i-sanetto] (n) {comp} Fast Ethernet
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT
イングリッシュブレックファースト[, ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.)
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform
ファストスカジー[ふぁすとすかじー, fasutosukaji-] FastSCSI

fast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfū) EN: fast food FR: fast-food [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อาหารปรุงสำเร็จ[n. exp.] (āhān prung ) EN: fast food FR:
อ้าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; swiftly ; at full speed FR: rapidement
เชาว์[adj.] (chao) EN: fast ; quick FR:
ชว-[pref.] (chawa-) EN: fast FR:
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
ด่วน[adj.] (dūan = duan) EN: express ; urgent ; fast FR: express ; urgent ; chaud
ฟาสต์ฟู้ด[n.] (fātfūt) EN: fast food restaurant ; quick service restaurant (QSR) FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[xp] (hai reo thī) EN: as fast as possible FR:
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely ; fast ; right down FR: rapidement
หูตาไว[v. exp.] (hū tā wai) EN: be fast knowledgeable FR:
หูไวตาไว[v.] (hūwaitāwai) EN: be fast knowledgeable FR:
จักรผัน[X] (jakphan) EN: fast FR:
การส่งลูกเร็ว[n. exp.] (kān song lū) EN: fast service FR: service rapide [m]
แข่งพายุ[v. exp.] (khaeng phāy) EN: drive too fast FR:
ขายง่าย[n. exp.] (khāi ngāi) EN: fast moving item FR:
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
ขวับเขวียว[adv.] (khwapkhwīo) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift FR: rapide
ลฆุ[adj.] (lakhu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift FR: rapide
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep FR: dormir profondément
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly FR:
ไม่เร็วเท่า[X] (mai reo tha) EN: not as fast as FR:
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: not fast ; not holding FR:
หมุนติ้ว[X] (mun tiu) EN: spin very fast FR:
หมุบ[adv.] (mup) EN: swiftly ; fast ; rapidly FR:
แน่น[adj.] (naen) EN: tight ; firm ; fast FR: serré ; ferme
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast FR:
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement
เงื่อนเป็น[n. exp.] (ngeūoen pen) EN: fast knot FR:
เงื่อนตาย[n. exp.] (ngeūoen tāi) EN: fast knot ; carrick bend FR:
อด[v.] (ot) EN: diet ; fast ; go hungry FR: jeûner
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
ผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว[n. exp.] (phon kān pl) EN: fast Fourier transform FR: transformée de Fourier rapide [f]
ปราด ; ปร๊าด[adv.] (prāt) EN: fast ; swiftly ; quicly ; rapidly FR:
ปราดเปรียว[adj.] (prātprīo) EN: quick ; fast ; agile ; dynamic FR: actif ; agile ; prompt ; rapide
รัย[X] (rai) EN: fast FR:

fast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eilzug {m}fast train; fast stopping train
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Frühstück {n} | beim Frühstück | kleines Frühstückbreakfast | at breakfast | continental breakfast
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw
Farbechtheit {f}colour fastness [Br.]; color fastness [Am.]
farbecht {adj}colourfast
Fastnacht {f}; Fastnachtsdienstag
Fastenzeit {f}; Fasten
Fastfood {n} [cook.]fast food
Fastnachtszeit {f}; Fastnacht
Leerlaufanhebung {f}fast idle
Schnellbrandofen {m}fast fire kiln
Schnellzug {m}fast train; mainline train
Schnellzugriff {m}; unmittelbarer Zugrifffast access
Zeitraffer {m}fast motion; quick motion
Zwischenspeicher {m}fast memory
Befestigungskonstruktion {f}fastening construction
Befestigungspunkt {m}fastening point
Befestigungssatz {m}fastening set
Befestigungsschiene {f}fastening bar
Befestigungsstrebe {f}fastening strut
Bügelechtheit {f}fastness to ironing
Lichtechtheit {f}fastness to light
Meerwasserechtheit {f}fastness to salt water
Reibechtheit {f}fastness to rubbing
Schweißechtheit {f}fastness to perspiration
Schwimmbadwasserechtheit {f}fastness to swimming pool water
Waschechtheit {f}fastness to washing
Wasserechtheit {f}fastness to water
Wassertropfenechtheit {f}fastness to water drops
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure
fest; standfest; unentwegt {adj} | fester; standfester; unentwegter | am festesten; am standfestesten; am unentwegtestensteadfast | more steadfast | most steadfast
Klettverschluss {m}velcro fastener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fast
Back to top