ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nimbly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nimbly*, -nimbly-

nimbly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nimbly (adv.) อย่างว่องไว
English-Thai: Nontri Dictionary
nimbly(adv) อย่างว่องไว,อย่างแคล่วคล่อง,อย่างฉลาด,อย่างเฉียบแหลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราดเปรียว (adv.) nimbly See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว Ops. เชื่องช้า
แคล่วคล่องว่องไว (adv.) nimbly See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว Ops. เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The monkey who walked so well under the delusion he was a man suddenly hunched over on all fours, hurried over and nimbly ate up the peanut.ลิงตัวนั้นซึ่งเดินได้เก่งมาก โดยหลงผิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จู่ๆก็ก้มลงเดินสี่ขาและรีบวิ่งอย่างว่องไว ไปเก็บถั่วที่พื้นมากินจนหมด

nimbly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すい;すいっ[, sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care

nimbly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaē) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely FR: activement ; lestement
ปราดเปรียว[adv.] (prātprīo) EN: nimbly FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly FR: agilement ; avec agilité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nimbly
Back to top