ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freeze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freeze*, -freeze-

freeze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freeze (vi.) กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze (vt.) กลายเป็นน้ำแข็ง
freeze (vi.) ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
freeze (vt.) ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
freeze (vt.) ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง
freeze (vi.) ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง
freeze (n.) อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง
freeze (vi.) ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)
freeze (vt.) ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)
freeze (vt.) แช่แข็ง (อาหาร) Syn. frost, ice, refrigerate
freeze in (phrv.) ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง See also: ขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะติดน้ำแข็ง
freeze off (phrv.) ปฏิเสธ See also: ไม่ยอมรับ
freeze onto (phrv.) ติดแน่นเพราะน้ำแข็ง
freeze out (phrv.) ทำให้ไร้ที่อยู่อาศัยเพราะหนาวเย็น
freeze out (phrv.) โดนกันออกไป
freeze out (phrv.) ตายเพราะความหนาวเย็น (โดยเฉพาะต้นไม้)
freeze over (phrv.) ทำให้กลายเป็นน้ำแข็งจนหมด Syn. ice over
freeze tag (n.) การเล่นไล่จับของเด็ก See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล Syn. cross tag, squat tag
freeze to (phrv.) ทำให้หนาวตาย See also: หนาวตาย
freeze up (phrv.) ทำให้เป็นน้ำแข็งจนหมด Syn. ice up
freeze up (phrv.) กลัวจนพูดไม่ออกหรือขยับไม่ได้ See also: ตกประหม่า
freeze-dry (n.) การถนอมอาหารโดยแช่แข็งก่อนใส่ภาชนะสุญญากาศแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง
freezer (n.) ช่องแข็งในตู้เย็น See also: ช่องเย็น, ช่องแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
freeze-dry(ฟรีซ'ไดร) vt. แช่เย็นแห้ง
freezer(ฟรีซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำให้เยือกแข็ง,คนทำไอศกรีม,กระติกน้ำแข็ง,ตู้น้ำแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freeze plug; core hole plug; core plug; expansion plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freezerห้องแช่แข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freezeแช่แข็ง [การแพทย์]
Freeze-dryingการทำแห้งเยือกแข็ง [TU Subject Heading]
Freezersตู้แช่แข็ง,ช่องทำน้ำแข็ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องทำความเย็น (n.) freezers See also: condenser, cooler
quick-froze (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ quick-freeze
quick-frozen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ quick-freeze
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wants to freeze now. It's got no way outta here.We're not gettin'\i}
Whether we make it or not, we can't let that thing freeze again.The generator's gone.
Suffocate in summer, freeze to death in winter.หน้าร้อนก็ร้อนตับแล่บ, หน้าหนาวก็หนาวจับใจ.
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง
You're gonna freeze out there.ก่อนที่คุณจะหนาวตายซะก่อน
You bastards, freeze there! You don't bow to me?เฮ้ยเดี๋ยวสิว่ะ ไอ้หนู หัดเคารพกันหน่อยสิ
Come on. If he wants to freeze to death, let him.ไปกันเถอะ ถ้าเขาอยากแข็งตายก็ตามใจเขา.
Ho... this door must have froze shut. You boys come in before you freeze too!เฮ้ หิมะดูเหมือนจะแช่แข็งประตูไว้แล้ว เข้ามาสิก่อนจะแข็งตายกัน
Only the air will be so cold, you could freeze to death in seconds.อากาศจะเย็นจัด ลูกจะแข็งตายในชั่ววินาที
If these people go outside, they will freeze to death!ถ้าคนพวกนี้ออกไป เขาจะหนาวตายกันหมด
The people caught outside will freeze to death.คนอยู่ข้างนอกจะหนาวตาย
Well, I'm no expert, but... it could be that the hydrothermic properties of this region produce hurricane-force ice storms that cause the ocean to freeze and then melt and then refreeze, resulting in a semisolid migrating land massก็... ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่... มันอาจจะเป็นอุณหภูมิของเขตนี้

freeze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防冻[fáng dòng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥˋ, 防冻 / 防凍] antifreeze
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, 二甘醇] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze)
冰冻[bīng dòng, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冰冻 / 冰凍] freeze
乙二醇[yǐ èr chún, ㄧˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, 乙二醇] glycol; ethylene glycol C2H4(OH)2 (antifreeze)
冰箱[bīng xiāng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 冰箱] icebox; refrigerator; freezer
速冻[sù dòng, ㄙㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 速冻 / 速凍] quick-freeze

freeze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
冴え渡る[さえわたる, saewataru] (v5r,vi) to get cold; to freeze over
凍え付く;凍えつく[こごえつく, kogoetsuku] (v5k,vi) to freeze to; to be frozen to
凍え死ぬ[こごえしぬ;こごえじぬ, kogoeshinu ; kogoejinu] (v5n) (sens) to freeze to death; to die of cold
凍み付く;凍みつく[しみつく, shimitsuku] (v5k,vi) to freeze to; to be frozen to
凍り付く;凍りつく[こおりつく, kooritsuku] (v5k,vi) to freeze to; to be frozen to
凝る[こる, koru] (v5r,vi) to congeal; to freeze
張り詰める[はりつめる, haritsumeru] (v1,vi) to strain; to stretch; to string up; to make tense; to cover over; to freeze over
氷結[ひょうけつ, hyouketsu] (n,vs) freezing; congelation; freeze
飢え凍える[うえこごえる, uekogoeru] (v5r) to starve and freeze to death
アンチフリーズ[, anchifuri-zu] (n) antifreeze
フリーザー[, furi-za-] (n) freezer; refrigerator
フリーズ[, furi-zu] (n) (1) frieze; (n,vs) (2) freeze; (P)
フリーズドライ[, furi-zudorai] (n) freeze-dry
不凍剤[ふとうざい, futouzai] (n) antifreeze
不凍液[ふとうえき, futoueki] (n) antifreeze
冷凍保存[れいとうほぞん, reitouhozon] (n) cold storage; deep freeze; cryopreservation
冷凍器[れいとうき, reitouki] (n) refrigerator; refrigerating machine; freezer
冷凍室[れいとうしつ, reitoushitsu] (n) freezing compartment; freezer
冷凍庫[れいとうこ, reitouko] (n) freezer; (P)
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car)
凍える[こごえる, kogoeru] (v1,vi) to freeze; to be chilled; to be frozen; (P)
凍てる[いてる, iteru] (v1,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal
凍みる[しみる, shimiru] (v1,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal
凍る(P);氷る;凍おる[こおる, kooru] (v5r,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal; (P)
凍結器[とうけつき, touketsuki] (n) freezer
凍結防止剤[とうけつぼうしざい, touketsuboushizai] (n) (automotive) antifreeze
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
凝らせる[こごらせる, kogoraseru] (v1,vt) to freeze; to congeal
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
締め出し;閉め出し;締出し;閉出し[しめだし, shimedashi] (n) shutout; shutting out; lock-out; freeze-out
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
凍結[とうけつ, touketsu] freeze (program) (vs)

freeze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoend) EN: freeze wages FR: geler les salaires
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices FR: geler les prix
แช่แข็ง[v. exp.] (chaē khaeng) EN: freeze FR: surgeler ; congeler
แช่น้ำแข็ง[v. exp.] (chaē nāmkha) EN: freeze FR:
การตรึงค่าจ้าง[n. exp.] (kān treung ) EN: wage freeze FR: gel des salaires [m]
การตรึงราคา[n. exp.] (kān treung ) EN: price freeze ; price fixing FR: gel des prix [m] ; stabilisation des prix [f]
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: congeal ; freeze ; clot FR:
กลายเป็นน้ำแข็ง[v. exp.] (klāi pen nā) EN: freeze ; turn into ice ; turn to ice FR: geler
พิทักษ์ทรัพย์[v.] (phithaksap) EN: freeze assets FR: geler les avoirs
ทำให้เป็นน้ำแข็ง [v. exp.] (thamhai pen) EN: freeze FR: geler
ตรึงค่าจ้างไว้[v. exp.] (treung khāj) EN: freeze the salaries FR: geler les salaires
ตรึงราคา[v. exp.] (treung rakh) EN: peg the price ; fix the price ; freeze the price FR: stabiliser le prix ; geler le prix
ตรึงราคาไว้[v. exp.] (treung rakh) EN: freeze the prices FR: geler les prix
เย็นจัด[v.] (yen jat) EN: freeze FR:
แช่ตู้เย็น[v. exp.] (chaē tūyen) EN: put in the freezer FR: mettre au frigo ; conserver au réfrigérateur
ตู้แช่[n. exp.] (tū chaē) EN: freezer FR: réfrigérateur vitré [m] ; frigo vitré [m]
ตู้แช่แข็ง[n. exp.] (tū chaē kha) EN: freezer FR:

freeze ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstungsstopp {m}arms freeze
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice
frieren; gefrieren; einfrieren; zufrieren; vereisen | frierend; gefrierend; einfrierend; zufrierend; vereisend | gefroren; eingefroren; zugefroren; vereist | es gefriert; es friert ein | es gefror; es fror ein | es ist/war gefroren; es ist/war eingeforen {froze; frozen} | freezing | frozen | it freezes | it froze | it is/was frozen | unfrozen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freeze
Back to top