ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fastener

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fastener*, -fastener-

fastener ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fastener (n.) ที่ยึด See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม Syn. hook, lock, clamp, grip
English-Thai: HOPE Dictionary
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm the last of the Fastener Four!ฉันจะเป็นตัวสุดท้ายที่ต้องถูกขาย!
We could consider another fastener other than bolts.เราอาจจะพิจารณากรูสลักเกลียว อื่น ๆ กว่าอีก

fastener ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)

fastener ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
止め具[とめぐ, tomegu] (n) catch; check; fastener
紙綴器[かみつづき, kamitsuduki] (n) (obsc) (See ホチキス) stapler; paper fastener
面ファスナー[めんファスナー, men fasuna-] (n) hook and loop fastener (e.g. Velcro)
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware
ジッパー[, jippa-] (n) zip fastener; slide fastener; Zipper (tradename)
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ファスナー[, fasuna-] (n) fastener; zipper; (P)
ホック[, hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P)
緒締め[おじめ, ojime] (n) string-fastener; drawstring on pouch or purse (handbag)

fastener ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้กลัด[n. exp.] (māi klat) EN: small bamboo pin ; wooden pin ; wooden fastener FR:
ซิป[n.] (sip) EN: zipper ; zip ; slide fastener FR: fermeture éclair [f] ; zip [m] (anglic.)

fastener ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klettverschluss {m}velcro fastener
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fastener
Back to top