ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quickly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quickly*, -quickly-

quickly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quickly (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: โดยเร็ว, อย่างเร็ว Syn. speedily, swiftly, fast, fleetly Ops. slowly, sluggishly
quickly (adv.) โดยทันที Syn. immediately, soon, at once, instantly
English-Thai: HOPE Dictionary
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
English-Thai: Nontri Dictionary
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล่อง (adv.) quickly See also: nimbly, actively, agilely Syn. แคล่วคล่อง
คล่องแคล่ว (adv.) quickly See also: nimbly, actively, agilely Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง Ops. เชื่องช้า, เฉื่อย
ตื๋อ (adv.) quickly See also: swiftly, rapidly, fast Syn. เร็ว, เร็วมาก
ถี่มาก (adv.) quickly See also: rapidly, speedily, swiftly
ถี่ยิบ (adv.) quickly See also: rapidly, speedily, swiftly Syn. ถี่มาก
ผล็อย (adv.) quickly See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly
ระวาดระไว (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
ว่อง (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. คล่องแคล่ว, รวดเร็ว
ว่องไว (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว
หมุบหมับ (adv.) quickly See also: fast
หยอย (adv.) quickly See also: nimbly, agilely
หรา (adv.) quickly See also: highly Syn. ก๋า, ร่า
อย่างเร็ว (adv.) quickly See also: speedily, fast Syn. อย่างรวดเร็ว Ops. ชักช้า
เร็วมาก (adv.) quickly See also: swiftly, rapidly, fast Syn. เร็ว
เร็วไว (adv.) quickly See also: fast, rapidly, swiftly, hastily Ops. ชักช้า
แจ้น (adv.) quickly See also: rapidly, fast, speedily Syn. เร็ว
โดยเร็ว (adv.) quickly See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน Ops. อย่างช้า
ตกฮวบ (v.) fall quickly See also: drop quickly Ops. พุ่งพรวด
ผลุบ (v.) dive in/out quickly See also: slip in/out quickly, dive down, duck
ผาดแผลง (v.) shoot quickly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to get home as quickly as possibleฉันต้องการกลับบ้านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
I get bored very quicklyฉันเบื่อง่ายมาก
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
Shuang'er, leave quickly with this handkerchief.ลูกซัง, เจ้ารีบหนีไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้านี่ซะ.
Guo'er, come quickly and take a look.ลูกก้วย, มานี่สิแล้วดูนั่น.
Everyone, capture this pervert quickly and save the Palace!ทุกคน, จับเจ้าโจรราคะนี่ไว้ แล้วรีบไปช่วยด้านตำหนักเร็ว!
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้
Not quickly enough, apparently.จริงๆแล้ว ยังเร็วไม่พอ
But don't despair, it will pass... ..and no doubt more quickly than it should.แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป... ...และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
Go up there with Grandma. That's a good girl. Quickly as you can.ไปขึ้นอยู่กับคุณยาย นั่นคือเป็นคนดี อย่างที่คุณสามารถ
In the guise of Jerome Morrow I've risen quickly through the ranks of Gattaca.หลังได้เป็นเจอโรม\ ตำแหน่งผมสูงขึ้นเรื่อยๆ
Well, let's hope that Germany retreats from Poland... as quickly as you did from your mountain.อยากให้เยอรมันถอนกำลัง ออกจากโปแลนด์ เร็วอย่างที่คุณถอยลงมา จากบนเขาเลย

quickly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
尽快[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, 尽快 / 儘快] as quickly as possible; also written 盡快|尽快
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, 冲破 / 衝破] breakthrough; to overcome an obstacle quickly
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, 大吃] gobble; eat quickly
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, 一溜烟 / 一溜煙] in a flash, quickly
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, 很快] quickly
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 珛] quickly-deteriorating jade
奔驰[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, 奔驰 / 奔馳] run quickly; speed

quickly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.)
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
ジュルジュル[, jurujuru] (n) whizzing; going by quickly
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times
悪事千里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事千里) bad news travels quickly
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
擦り抜ける;すり抜ける;擦抜ける[すりぬける, surinukeru] (v1,vi) to slip through; to make one's way through quickly
早々;早早[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket
活じめ;活きじめ[いきじめ, ikijime] (adj-no) fresh-frozen (e.g. fish); quickly frozen
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
短絡[たんらく, tanraku] (n,vs) (1) electric short-circuit; (2) drawing a hasty inference between two events; jumping to a quick conclusion; dealing with matters quickly and carelessly; (P)
[てん, ten] (adv,adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain)
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
さっさと[, sassato] (adv) (on-mim) quickly; (P)
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P)
書きなぐる;書き殴る[かきなぐる, kakinaguru] (v5r,vt) to scribble (write quickly); to dash off
逸早く;いち早く;逸速く[いちはやく, ichihayaku] (adv) (1) promptly; quickly; without delay; (2) before others; first
Japanese-English: COMDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly

quickly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; swiftly ; at full speed FR: rapidement
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
แจ้น[adv.] (jaēn) EN: quickly ; in a hurry FR:
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ก๋า[adv.] (kā) EN: quickly FR:
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaē) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely FR: activement ; lestement
ขุก[v.] (khuk) EN: think quickly FR:
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
ขวับเขวียว[adv.] (khwapkhwīo) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
กินอย่างตะกละตะกราม[v. exp.] (kin yāng ta) EN: eat quickly and greedily ; cram FR: manger très vite et salement
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper FR:
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly FR:
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly FR: bientôt ; prochainement
หมับ ๆ = หมับๆ[adv.] (map-map) EN: swiftly ; quickly ; rapidly FR:
หมุบหมับ[adv.] (mupmap) EN: quickly ; in a hurry FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: be able to learn language at a very tender age ; learn quickly to speak FR:
ผับ ; ผับ ๆ = ผับๆ[X] (phap ; phap) EN: rapidly ; quickly FR:
ผาด[v.] (phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
ผาด ๆ = ผาดๆ[v.] (phāt-phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility FR: rapidement
แผล็บ ๆ = แผล็บๆ[adv.] (phlaep-phla) EN: very rapidly ; very quickly ; in a flash FR: rapidement ; très vite ; en très peu de temps ; en moins de rien
เพลงเดียวตกม้าตาย[v. exp.] (phlēng dīo ) EN: be defeated quickly FR:
ผล็อย[adv.] (phlǿi) EN: suddenly ; abruptly ; quickly FR: soudainement
พรึบ[adv.] (phreup) EN: suddenly ; quickly ; swiftly FR:
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:
ปรี่[v.] (prī) EN: rush ; move quickly ; dash ; charge FR:
หรา[adv.] (rā) EN: daringly ; unhesitatingly ; quickly FR:
ระริก[adv.] (rarik) EN: fast ; quickly FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
เร็วจังเลย[adv.] (rēo jang lo) EN: so quickly FR: si vite
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เรียนเก่ง[v. exp.] (rīen keng) EN: be good at learning ; be good at school ; learn quickly FR: bien apprendre à l'école
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สหัสา[adv.] (sahatsā) EN: quickly ; suddenly FR: rapidement
สามเพลงตกม้าตาย[v.] (sāmphlēngto) EN: be defeated quickly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quickly
Back to top