ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entice*, -entice-

entice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entice (vt.) เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ See also: ล่อใจ Syn. lure, tempt
entice away (phrv.) ล่อลวงให้ออกจาก See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice from (phrv.) ชักนำให้ละทิ้ง See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด Syn. seduce from, tempt from
entice into (phrv.) ชักชวนให้กระทำ See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด Syn. seduce into, tempt into
entice to (phrv.) ชักชวนให้ลอง See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ Syn. tempt to
enticement (n.) การล่อใจ Syn. attraction, inducement, temptation
English-Thai: HOPE Dictionary
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทางผิด,ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งยั่วยุ (n.) enticement See also: temptation, allurement
สิ่งยั่วยุ (n.) enticement See also: temptation, allurement
อามิษ (n.) enticement See also: allurement, bait Syn. อามิส
ฝึกงาน (v.) apprentice See also: train
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That Arush cannot entice the woman..ว่า อารุช ไม่เคยล่อลวงผู้หญิง...
Arush, the girl who was able to entice Arush Mehra to..อารุช พวกผู้หญิงที่นายหลอกไว้...
It's more of a beautiful creature that prey on men, entice them with their siren song.แต่มันเป็นปีศาจที่สวยงาม คอยร่ายมนต์ใส่ผู้ชาย แต่เอาไว้เรียกความสนใจจากผู้ชาย
What nocturnal proclivities entice a man with everything out into the night at this hour?ดึกป่านนี้ชายผู้มีทุกอย่าง เพียบพร้อมแล้ว... ดึกป่านนี้ชายผู้มีทุกอย่าง เพียบพร้อมแล้ว...
That would only entice my target clientele.จะมีผลต่อลูกค้าเป้าหมายของเรา
To entice a moment.เธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเธญเธขเธฒเธเธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเนเธšเธšเธ™เธฑเน‰เธ™เธ‹เธฐเธซเธ™เนˆเธญเธข
I give you this bargain, only to entice further purchases.ข้ายอมรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ เห็นแก่ธุรกิจในอนาคตของเรา
The murders, the chess game, all designed to entice him.การฆาตรกรรม เกมหมากรุก ถูกออกแบบมา เพื่อให้เขาประทับใจ
Perhaps you can entice coin from him as well, if caught upon proper mood.บางทีคุณอาจจะดึงดูด เหรียญจากเขาเช่นกัน ถ้าจับอยู่กับอารมณ์ที่เหมาะสม
Henry, I didn't want to entice them, I wanted to blind them!เฮนรี่ ฉันไม่อยากล่อใจพวกเขา ฉันอยากปิดตาพวกเขาเลย
Well, if they ever try to entice you to jump ship, give me a chance to match their offer.นี่, ถ้าพวกเขาพยายามดึงคุณเข้าไปร่วมงาน ให้โอกาสผมได้เสนอบางอย่างตรงกับข้อเสนอของพวกเขา
Entices him to look inside and then we'll have him one, two, threeก้มลงมาอ่าน จากนั้นเราก็จะจับเขาได้ หนึ่ง สอง สาม

entice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, 啖] eat; taste; entice (with a bait)
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, 学徒 / 學徒] apprentice
[tú, ㄊㄨˊ, 徒] apprentice; disciple
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 徒弟] apprentice; disciple
[dàn, ㄉㄢˋ, 啗] eat; entice
[dàn, ㄉㄢˋ, 噉] eat; entice
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
满师[mǎn shī, ㄇㄢˇ ㄕ, 满师 / 滿師] to finish apprenticeship; to graduate

entice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice)
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P)
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl
礼奉公[れいぼうこう, reiboukou] (n) (See お礼奉公) free service after one has finished one's apprenticeship
籠絡;篭絡[ろうらく, rouraku] (n,vs) inveigling; ensnaring; enticement; cajoling
舞子;舞妓[まいこ;ぶぎ(舞妓), maiko ; bugi ( maiko )] (n) (1) apprentice geisha; (2) dancing girl
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family)
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice)
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P)
誘い込む[さそいこむ, sasoikomu] (v5m,vt) to entice; to tempt; to invite someone to join in
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction
釣る[つる, tsuru] (v5r,vt) (1) to fish; to angle; to catch; (2) (See 釣られる) to lure in; to tempt; to attract; to entice; to allure; (P)
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil

entice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v. exp.] (lø jai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: lure ; entice ; offer enducements ; lead someone on FR:
เย้ายวนใจ[v. exp.] (yao yūan ja) EN: tempt ; provoke ; entice ; attract FR:
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses FR: caresser ; exciter
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
อามิส ; อามิษ[n.] (āmit) EN: enticement ; allurement ; inducement FR:
ช่างฝึกหัด[n. exp.] (chang feukh) EN: apprentice [m] FR:
ช่างหัดใหม่[n. exp.] (chang hat m) EN: apprentice FR:
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train ; be a trainee FR: être en stage ; faire un stage ; effectuer un stage
คนฝึกงาน[n. exp.] (khon feukng) EN: intern ; apprentice FR: stagiaire [m] ; apprenti ]m]
เครื่องล่อ[n. exp.] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice FR: écolier [m]
ผู้ฝึกหัดงาน[n. exp.] (phū feukhat) EN: apprentice ; trainee FR:
ผู้ฝึกงาน[n. exp.] (phū feukngā) EN: apprentice ; trainee ; learner ; intern FR: apprenti [m]
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement FR: appât [m]

entice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entice
Back to top