ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quick*, -quick-

quick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quick (adj.) รวดเร็ว Syn. fast, swift, fleet
quick (adj.) ทันทีทันใด Syn. prompt, instantaneous, immediate
quick (adj.) รีบร้อน Syn. impetuous, mercurial
quick (adj.) ที่ว่องไว Syn. active, hasty, nimble, speedy
quick (adj.) ที่แหลมคม
quick (adj.) ที่เข้าใจง่าย
quick (adj.) ฉลาด See also: เร็ว Syn. astute, intelligent
quick (adv.) โดยเร็ว See also: อย่างเร็ว, อย่างรวดเร็ว
quick (n.) คนที่ยังมีชีวิตอยู่
quick (n.) เนื้อหรือหนังมนุษย์บริเวณใต้เล็บ
quick (n.) สิ่งสำคัญ
quick blast (n.) ลมหรือควันที่พัดมา Syn. whiff
quick buck (sl.) หาเงินได้ง่าย See also: หารายได้คล่องและเร็ว
quick march (n.) การเดินแถว See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม Syn. walk, parade
quick on the draw (idm.) ไวในการชักปืนยิง
quick on the draw (idm.) ไวต่อการตอบสนอง
quick on the uptake (idm.) เข้าใจเร็ว
quick one (n.) เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์
quick time (n.) อัตราการเดินแถวของทหารในกองทัพ (เฉลี่ย 120 ก้าวต่อนาที)
quick-and-dirty (sl.) ผ่านๆ See also: ลวกๆ, พอเป็นพิธี
quick-fire (adj.) ที่ยิงเร็ว
quick-freeze (vt.) ทำให้เป็นจุดเยือกแข็งเร็ว Syn. freeze
quick-froze (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ quick-freeze
quick-frozen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ quick-freeze
quick-growing crop (n.) พืชโตเร็วที่ปลูกแซมระหว่างแถวของพืชอื่น
quick-tempered (adj.) โมโหง่าย Syn. temperamental, quarrelsome, excitable
quick-witted (adj.) ซึ่งมีเชาว์ปัญญา See also: ซึ่งมีไหวพริบ Syn. clever, alert, clever, intelligent
quick-wittedly (adv.) อย่างมีไหวพริบ
quick-wittedness (n.) ความมีไหวพริบ
quicken (vt.) กระตุ้น See also: เร้า Syn. hurry, hasten, accelerate, stir, rouse
quicken (vt.) ฟื้นฟู
quicken (vi.) ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้น Syn. animate, revive, enliven
quicken (vi.) (ทารกในครรภ์) เริ่มดิ้น
quicken up (phrv.) ขยับสูงขึ้น See also: เคลื่อนไปเร็วขึ้น Syn. speed up
quicken with (phrv.) เร่งเร้า See also: เร่งให้เร็ว
quickener (n.) ผู้กระตุ้น
quickening (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, hastening
quickie (n.) สิ่งที่ใช้เวลาสั้น (คำไม่เป็นทางการ)
quickie (sl.) การมีเพศสัมพันธ์อย่างเร็ว
quickie (sl.) การดื่มอย่างเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว, See also: quickness n.
quick breadn. ขนมปังชนิดไม่หัก
quick-fire(ควิค'ไฟเออะ) adj. สำหรับยิงเร็ว,ยิงเร็ว.
quick-tempered(ควิค'เทมเพอร์ด) adj. โกรธง่าย, Syn. irasible
quicken(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวาขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
quicksand(ควิค'แซนดฺ) n. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว,บริเวณทรายดูด,สิ่งที่ทำให้คนถูกหลอกลวงหรือถูกทำลายได้ง่าย., See also: quicksandy adj.
quicksilver(ควิค'ซิลเวอะ) n. ปรอท,จิตหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย n. เคลือบปรอท adj. ว่องไว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
quicksortควิกซอร์ต เป็นขั้นตอนวิธีแบบหนึ่งที่ใช้ในการเรียงข้อมูล C.A.R. Hoare เป็นผู้คิดขึ้น และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1962
quickstep(ควิค'สเทพ) n. จังหวะเต้นรำแบบเร็ว,การเดินแถวที่รวดเร็ว,ดนตรีประกอบการเต้นรำจังหวะเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
quick(adj) ด่วน,รวดเร็ว,เร็ว,ทันที,ไว,ฉับพลัน
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
quicksilver(n) ปรอท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quick๑. เร็ว๒. -มีชีวิต๓. อาการเด็กดิ้นในท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quicksortควิกซอร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quick assetสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว [การบัญชี]
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Quicksandทรายดูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่ม (v.) knock repeatedly (with quick strokes) See also: hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly
เปรียว (adj.) quick See also: active, wild, nimble, agile Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว Ops. เซื่อง, เงื่องหงอย
ปูนดิบ (n.) quick lime See also: calcium oxide Syn. ปูนไฟ
ปูนไฟ (n.) quick lime See also: calcium oxide
หูดี (adj.) quick of hearing See also: quick in hearing things, keen (ears) Ops. หูตึง
หูไว (adj.) quick of hearing See also: quick in hearing things, keen (ears) Syn. หูดี Ops. หูตึง
จมูกไว (adj.) quick to know Ops. จมูกช้า
ทางเก็บ (n.) quick-timed musical sound Syn. ลูกเก็บ
ลูกเก็บ (n.) quick-timed musical sound
คล่อง (adv.) quickly See also: nimbly, actively, agilely Syn. แคล่วคล่อง
คล่องแคล่ว (adv.) quickly See also: nimbly, actively, agilely Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง Ops. เชื่องช้า, เฉื่อย
ตื๋อ (adv.) quickly See also: swiftly, rapidly, fast Syn. เร็ว, เร็วมาก
ถี่มาก (adv.) quickly See also: rapidly, speedily, swiftly
ถี่ยิบ (adv.) quickly See also: rapidly, speedily, swiftly Syn. ถี่มาก
ผล็อย (adv.) quickly See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly
ระวาดระไว (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
ว่อง (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. คล่องแคล่ว, รวดเร็ว
ว่องไว (adv.) quickly See also: agilely, nimbly Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว
หมุบหมับ (adv.) quickly See also: fast
หยอย (adv.) quickly See also: nimbly, agilely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
I'd like you to take a quick look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่โดยเร็ว
I want to get home as quickly as possibleฉันต้องการกลับบ้านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้
I get bored very quicklyฉันเบื่อง่ายมาก
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
You lose your faith too quicklyคุณหมดความศรัทธาเร็วเกินไปนะ
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา
He made a quick drop, slanting down on his backswept wings, and then circled again.เขาทำลดลงอย่างรวดเร็วเอียงลง บนเขา ปีกกวาดกลับแล้ววงกลมอีก ครั้ง
Or one quick rush.หรือหนึ่งในการวิ่งอย่างรวดเร็ว
That's perfectly all right. Glad you got here as quick as you did.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นทำเลที่ดีเลิศสิทธิทั้งหมด ดีใจที่คุณได้ที่นี่เป็นอย่างที่คุณทำ
"... some quick romancing, and then a shower.♪ ใส่ความวาบหวาม แล้วไปอาบน้ำ ♪
Having stroked my head two or three times he said: "I want to see if you're as quick as my dogs"มีการตีหัวของฉัน or three ยุค... .. ...เขาบอกว่า: "ฉันต้องการเพื่อดูถ้าคุณ' re as รวดเร็วเพราะสุนัขของฉัน"
A fella...a quick fella might have a weapon under there.ไอ้มือไว อย่านะ... ...ถ้าหยิบอาวุธจากข้างล่างนั่น ฉันจะตรึงหัวนายไว้กัยรถ
Come down quick and eat something.ลงมาเร็วแล้วก็กินอะไรซะ.
Be quick or we'll lose it.จะรวดเร็วหรือเราจะสูญเสียมันไป
I've always been a quick healer.ข้ามักจะฟื้นตัวเร็วเสมอแหละ
Nail them up quick and dirty. Get the windows covered.ปิดหน้าต่างทั้งหมดให้เร็วที่สุดก่อน
There's no room for you here. Go away, quick !ตรงนี้เต็มแล้ว ไปเร็ว

quick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, 快餐] fast food; snack; quick meal
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
快步[kuài bù, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄨˋ, 快步] quick step
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, 朝秦暮楚] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
灵快[líng kuài, ㄌㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, 灵快 / 靈快] agile; quick
[sù, ㄙㄨˋ, 遫] alert; nimble; quick
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, 冲破 / 衝破] breakthrough; to overcome an obstacle quickly
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
生石灰[shēng shí huī, ㄕㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, 生石灰] calcium oxide CaO; quicklime
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 机灵 / 機靈] clever; quick-witted
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 快] fast; quick; swift
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 徇] follow; quick
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, 大吃] gobble; eat quickly
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, 一溜烟 / 一溜煙] in a flash, quickly
灵机[líng jī, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ, 灵机 / 靈機] intelligent; quick-witted; a good idea
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 㨗] variant of 捷; quick; nimble
水银[shuǐ yín, ㄕㄨㄟˇ ˊ, 水银 / 水銀] mercury; quicksilver
敏捷[mǐn jié, ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 敏捷] nimble; quick; shrewd
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, 很快] quickly
思维敏捷[sī wéi mǐn jié, ㄙ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 思维敏捷 / 思維敏捷] quick-witted; agile of mind
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful
气包子[qì bāo zi, ㄑㄧˋ ㄅㄠ ㄗ˙, 气包子 / 氣包子] quick-tempered person
[liū, ㄌㄧㄡ, 熘] quick-fry; sim. to stir-frying, but with cornstarch added; also written 溜
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 珛] quickly-deteriorating jade
连珠炮[lián zhū pào, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨ ㄆㄠˋ, 连珠炮 / 連珠砲] in quick-fire succession
速冻[sù dòng, ㄙㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 速冻 / 速凍] quick-freeze
灵利[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 灵利 / 靈利] clever; bright; quick-witted
[méi, ㄇㄟˊ, 腜] quickening of the fetus
奔驰[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, 奔驰 / 奔馳] run quickly; speed
近道[jìn dào, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄠˋ, 近道] shortcut; a quicker method
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)

quick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブのそくじじっこう, enaji-se-bu nosokujijikkou] (n) {comp} quick energy saver
クイックタブ[, kuikkutabu] (n) {comp} quick tabs
クイックパン[, kuikkupan] (n) (See クイックブレッド) quick bread
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
クイックランチ[, kuikkuranchi] (n) quick lunch
クイックリファレンス[, kuikkurifarensu] (n) {comp} quick reference
すばしこい;すばしっこい[, subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink
ツーと言えばカーだ[ツーといえばカーだ, tsu-toieba ka-da] (exp) to be quick to take a hint; to be very responsive; to be quick on the uptake
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick
一膳飯屋[いちぜんめしや, ichizenmeshiya] (n) quick lunch
勘の良い人[かんのいいひと, kannoiihito] (n) person of quick perception
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
快足[かいそく, kaisoku] (n,adj-no) quick of foot; fast; nimble-footed
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
急を要する[きゅうをようする, kyuuwoyousuru] (exp,adj-f) urgent; requiring quick (response)
急接近[きゅうせっきん, kyuusekkin] (n,vs) fast approach; quick intimacy
慧敏[けいびん, keibin] (adj-na,n) (obsc) clever; of quick intellect
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook
機を見るに敏なり[きをみるにびんなり, kiwomirunibinnari] (exp) being quick at seizing an opportunity
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness
沸きが早い[わきがはやい, wakigahayai] (exp,adj-i) quick to warm up (e.g. of a kettle)
浮利[ふり, furi] (n) easy money; quick profit
深爪[ふかづめ, fukadume] (n,vs) cut a fingernail to the quick
目端;目はし[めはし, mehashi] (n) (See 目端が利く) quick wittedness; having tact; being sensible
短絡[たんらく, tanraku] (n,vs) (1) electric short-circuit; (2) drawing a hasty inference between two events; jumping to a quick conclusion; dealing with matters quickly and carelessly; (P)
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)
足早[あしばや, ashibaya] (adj-na,n-adv,n) (See 足早に) quick-footed; light-footed; quick pace; (P)
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P)
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly
クイックドロー[, kuikkudoro-] (n) {comp} QuickDraw
クイッケン[, kuikken] (n) {comp} QUICKEN (accounting package)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver
クイックビー[くいっくびー, kuikkubi-] QUICK B
クイックタイム[くいっくたいむ, kuikkutaimu] QuickTime
クイックドロー[くいっくどろー, kuikkudoro-] QuickDraw
クイックバン[くいっくばん, kuikkuban] QUICK-VAN
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly

quick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว[n. exp.] (attrāsūan n) EN: quick ratio ; acid test ratio FR:
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว[n. exp.] (attrāsūan n) EN: quick ratio ; acid test ratio FR:
เชาว์[adj.] (chao) EN: fast ; quick FR:
ฟาสต์ฟู้ด[n.] (fātfūt) EN: fast food restaurant ; quick service restaurant (QSR) FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
หูดี[adj.] (hū dī) EN: quick of hearing FR:
หูไว[adj.] (hūwai) EN: quick of hearing FR:
จมูกไว[adj.] (jamūk wai) EN: quick to know ; have a good nose FR:
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
ข้อต่อสวมเร็ว[n. exp.] (khø tø sūam) EN: quick coupling FR:
ควิก[adj.] (khwik) EN: quick FR: rapide
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift FR: rapide
ลฆุ[adj.] (lakhu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift FR: rapide
ผลับ[adj.] (phlap) EN: quick FR:
ปราดเปรียว[adj.] (prātprīo) EN: quick ; fast ; agile ; dynamic FR: actif ; agile ; prompt ; rapide
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด[n. exp.] (rān āhān fā) EN: fast food restaurant ; quick service restaurant (QSR) FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
เร็ว[adj.] (reo) EN: fast ; quick ; rapid ; swift ; high-speed FR: rapide ; vite ; véloce
เร็วมาก[adj.] (reo māk) EN: quick as a flash ; as quick as a flash FR: rapide comme l'éclair
รวดเร็ว[adj.] (rūatreo) EN: fast ; rapid ; quick ; speedy ; swift FR: rapide ; prompt
ถวัดถวัน[adj.] (thawatthawa) EN: agile ; quick FR:
ถี่[adv.] (thī) EN: frequently ; often ; always ; in quick order ; one right after the other FR: fréquemment ; souvent ; toujours ; fréquent
แว่นไว[v.] (waenwai) EN: be agile ; be quick FR:
ว่องไว[v.] (wǿngwai) EN: be agile ; be quick ; be nimble FR:
อ้าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; swiftly ; at full speed FR: rapidement
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered FR:
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
หัวไว[v.] (hūawai) EN: be quick-witted FR:
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
แจ้น[adv.] (jaēn) EN: quickly ; in a hurry FR:
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous ; quick-tempered ; hasty FR: irascible ; impétueux ; qui a le sang chaud
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ก๋า[adv.] (kā) EN: quickly FR:
เก็บ[n.] (kep) EN: quick-timed musical sound FR:
คิดเข้า[X] (khit khao) EN: Think quick! FR:

quick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitraffer {m}fast motion; quick motion
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure
Momentunterbrechung {f}quick-break
Puls {m} | den Puls beschleunigenpulse | to quicken the pulse
Schnappschalter {m}quick break switch
Schnellansicht {f}quick view
Schnellgericht {n} [cook.]quick lunch
Schnellkupplung {f}quick connect
Schnellnachweis-Service {m}quick reference service
Schnellspanner {m}quick release
Schnellverriegelung {f}quick lock
Schnellzugriff {m}quick access
Sprungkontakt {m} [electr.]quick action contact
Stoßgebet {n}quick prayer
Treibsand {m}quick sand
Verwandlungskünstler {m}quick change artist
feinhörig {adj} | feinhöriger | am feinhörigstenquick of hearing | quicker of hearing | quickest of hearing
Quecksilber {n} | mit Quecksilber legierenquicksilver | to amalgamate
Quizfrage {f}quickie
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quick
Back to top