ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grip*, -grip-

grip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grip (n.) การยึดเกาะ See also: การฉวย, การจับ, การกำ
grip (n.) ความเข้าใจ Syn. comprehension, understanding Ops. misunderstanding
grip (vt.) ยึด See also: ฉวย, จับ, ยึด, เกาะ Syn. catch, grasp, seize
gripe (vi.) บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ) See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ Syn. complain, criticize, grumble
gripe (vi.) ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe (vt.) ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe about (phrv.) บ่นเกี่ยวกับ See also: ตำหนิเกี่ยวกับ Syn. gripe at, complain about
gripe at (phrv.) บ่นเกี่ยวกับ See also: ตำหนิเกี่ยวกับ Syn. gripe about, complain about
griping (n.) อาการปวดแน่นท้อง
grippe (n.) ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ) Syn. epidemic, flu, influenza, grip
grippe (adj.) ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
gripping (adj.) น่าสนใจ See also: น่าดึงดูดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
grip brakeเบรคมือ
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
grippe(กริพ) n. ไข้หวัดใหญ่
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive
grippy(กริพ'พี) adj. เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
gript(กริพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ grip
gripy(ไกร'พี) adj. มีอาการปวดเกร็งในท้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
grip(vt) จับแน่น,ยึด,เกาะ,กำ
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
grippe(n) ไข้หวัดใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grippe; influenzaไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grip strengthแรงบีบมือ [TU Subject Heading]
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมวกแจว (n.) handle grip See also: handle cover
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, remember, guys- grip it and rip it.อ้ะ ตั้งใจฟังนะ เพื่อนๆ จับมัน และ เหวี่ยงมัน
Yeah, I always felt a man's grip on his club... is just like a man's grip on his world.คนเราจับไม้กอล์ฟยังไง... ...ก็จับโลกของเขาอย่างนั้น
Why don't you just loose your grip up a smidge ?คลายกริ้พหน่อยสิ - การจับกริ้พของคนเรา...
He had a silver gun with a black grip tucked in the back of his pants.เขามีปืนกระบอกเงินด้ามดำ... เหน็บอยู่ที่หลังกางเกง
Get a grip on reality. You don't know where Bobby Beers ends and you begin.ฉันเป็นเมทัล เพราะฉันไม่อยากอยู่ในวงดนตรีไร้ค่า..
When the commander returned from lunch, he had an equilibrium problem, and his grip was too weak to hold his briefcase.เขาค่อย ๆ แสดงอาการ หรือว่าป่วยทันที
Jim says I have a death grip on the past.จิมบอกว่าฉันยังยึดติดกับการตายในอดีต
Get a grip on your wife.จับตาดูภรรยาคุณหน่อยนะคะ
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
It tighten its grip on us, locks us stronger, ...clenches stronger.ทั้งเบียดทั้งรัดเราอย่างแน่น เกาะกลุ่มกันไว้
Get a grip on yourself.อยู่กับร่องกับรอยหน่อยสิยะ
The oil companies got a grip on the government!บริษัท น้ำมันได้จับรัฐบาล!

grip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抓力[zhuā lì, ㄓㄨㄚ ㄌㄧˋ, 抓力] grip
握住[wò zhù, ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ, 握住] grip; hold
把手[bǎ shǒu, ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 把手] handle; grip; knob

grip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトサイドグリップ[, autosaidogurippu] (n) outside grip
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis)
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis)
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf)
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis)
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis)
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip
ペンホルダーグリップ[, penhoruda-gurippu] (n) penholder grip
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo)
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P)
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping
グリップ[, gurippu] (n) grip; (P)
ヘアピン[, heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
取っ手(P);把っ手;把手;取手[とって(P);はしゅ(把手), totte (P); hashu ( hashu )] (n) handle; grip; knob; (P)
取り直す;取直す;取りなおす[とりなおす, torinaosu] (v5s,vt) (1) to re-grip; to re-wrestle (sumo); (2) to regroup (after some adverse event)
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P)
[つか, tsuka] (n) hilt (of a sword); haft (of a dagger); handgrip
踏み込む[ふみこむ, fumikomu] (v5m) (1) to step into (e.g. someone else's territory); to break into; to raid; (2) to come to grips with; to get to the core of
逆子[さかご, sakago] (n) breech presentation (feet-first birth); breech delivery; breech birth; Agrippa
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes)

grip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้ามปืน[n. exp.] (dām peūn) EN: gunstock ; grip FR:
จับไม่ถนัด[v. exp.] (jap mai tha) EN: be unable to get a good grip FR:
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; hold tightly ; clench ; grip ; seize FR: empoigner ; saisir ; serrer
การจับไม้[n. exp.] (kān jap māi) EN: grip FR:
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; carry in the mouth ; hold between one's lips ; grip with the teeth FR: saisir avec la bouche
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over ; pick with pincers/shopsticks ; take up FR: pincer ; serrer
คลายมือ[v. exp.] (khlāi meū) EN: loosen one's grip ; let go FR:
หมวกแจว[n.] (mūakjaēo) EN: handle grip ; handle cover FR:
งับ[v.] (ngap) EN: bite ; grip ; seize with teeth FR: attraper avec les dents ; saisir dans la gueule ; happer ; mordre
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip FR:
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go FR:
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
การแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่[n. exp.] (kān phraēra) EN: FR: épidémie de grippe [f]
ไข้ส่า[n. exp.] (khai sā) EN: dengue fever FR: dengue [f] ; grippe tropicale [f]
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwatyai) EN: flu ; influenza FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwatyai ) EN: Mexican flu FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwatyai ) EN: swine influenza FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่ 2009[n. exp.] (khaiwatyai ) EN: FR: grippe 2009 [f] ; grippe A (H1N1) de 2009-2010 [f]
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (khaiwatyai ) EN: FR: grippe saisonnière [f]
คนขี้เหนียว[n. exp.] (khon khīnīo) EN: miser FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītra) EN: miser ; niggard ; skinflint FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ผจัญ[v.] (phajan) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
เร่งรีบ[v.] (rengrīp) EN: hasten ; hurry ; rush FR: se dépêcher ; se hâter
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)[n. exp.] (rōk thāngdo) EN: Middle East respiratory syndrome (MERS) ; Camel flu FR: MERS [m] ; grippe du chameau [f]
ตะปบ[v.] (tapop) EN: pounce on ; grab ; slap down ; swoop on ; seize ; hold ; catch in flight FR: saisir ; agripper ; attraper
แทบเวลโคร[n. exp.] (thaēp Wēnkh) EN: Velcro FR: Velcro ; bande auto-agrippante [f]
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage ; take offense FR: prendre en grippe
หวามใจ[v. exp.] (wām jai) EN: have a surge of feeling ; be gripped by FR:
หญ้าใต้ใบ[n.] (yātāibai) EN: chamberbitter ; gripeweed ; shatterstone ; stonebreaker ; Phyllanthus urinaria FR: Phyllanthus urinaria
ยึดแน่น[v.] (yeutnaen) EN: FR: agripper

grip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbindelänge {f}bond length; grip length
Kreuzgriff {m}palm grip
Wirklichkeit {f} | den Bezug zur Wirklichkeit verlierenreality | to lose one's grip on reality
Schildfessel {f}shield grip
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed
Spannbacke {f}clamping jaw; gripping jaw
Drehgriffschalter {m}grip shifter
Griffschale {f}grip plate
Griff-Schalter {m}Grip Shift
Gripzange {f}gripping pliers
Greifwerkzeug {m}gripping device
Greifzange {f}gripping pliers
Influenza {f}; Grippe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grip
Back to top