ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diet*, -diet-

diet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diet (vi.) ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. abstain, tighten, reduce, fast, starve Ops. gain
diet (n.) อาหาร See also: สิ่งที่กินได้ Syn. fare, intake, nutrition
dietary (adj.) เกี่ยวกับอาหาร See also: เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร Syn. dietetic
dieter (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, faster, abstainer, weight-watcher
dietetic (adj.) ซึ่งเตรียมอาหารพิเศษสำหรับการควบคุมอาหาร Syn. dietary, nutritive
dietetics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด Syn. sitology
diethy ether (n.) อีเธอร์ See also: ธาตุที่กลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว
dietician (n.) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ See also: นักโภชนาการ Syn. dietitian
dietitian (n.) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ See also: นักโภชนาการ Syn. dietician
English-Thai: HOPE Dictionary
diet(ได'เอท) n. อาหาร,อาหารพิเศษ,สภานิติบัญญัติ vt. ควบคุมอาหาร, See also: dieter n. dietary adj.
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
English-Thai: Nontri Dictionary
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dietสภานิติบัญญัติ (บางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]
Dietaryอาหาร [การแพทย์]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dieteticsอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์ [การแพทย์]
Dietitiansนักกำหนดอาหาร,ผู้กำหนดอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดความอ้วน (v.) diet See also: lose weight Syn. ลดน้ำหนัก
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre Syn. ใยอาหาร
เส้นใยอาหาร (n.) dietary fibre
ใยอาหาร (n.) dietary fibre
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก
It's diet soda. No calories, no sugar, no caffeine.นี่มันเป็น ไดเอ็ทโซดา ไม่มีแคลอรี่ ปราศจากน้ำตาล ไม่มีคาเฟอีน
Well, I assumed you were always trying to diet or something.ผมก็นึกว่าคุณพยายาม จะไดเอตหรืออะไรพวกนั้นซะอีก
I bet your diet is terrible.เธอต้องกินแต่อาหารแย่ๆแน่ๆเลย
How about a Diet Coke?แล้วถ้าเป็นไดเอ็ดโค๊กละ
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ.
How's the diet going?ลดความอ้วนถึงไหนแล้ว
Hey! Somebody bring me a Diet Coke!เฮ้ย ใครเอาโค้กไดเอ็ทมาให้กินซิ
Yo, do you have, like, a diet anything?เอ่อ นายมี มีอะไร พวกไดเอทๆ ปะ
So, this diet and your training are making you all you can be?งั้นอาหารพวกนี้กับการฝึกของเธอ ทำให้เธอเป็นได้อย่างที่อยากเป็นเหรอ
I don't know why. Something about diet pills.ฉันไม่รู้ทำไม บางทีอาจเป็นเพราะยาลดน้ำหนัก
I'll have the fried eggplant and a Diet Coke.ขอไข่ทอดกับไดเอ็ทโค้กแล้วกัน

diet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健怡可乐[jiàn yí kě lè, ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, 健怡可乐 / 健怡可樂] diet cola
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, 二甘醇] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze)
饮食疗养[yǐn shí liáo yǎng, ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧㄤˇ, 饮食疗养 / 飲食療養] diet
乙醚[yǐ mí, ㄧˇ ㄇㄧˊ, 乙醚] ether; diethyl ether C2H5OC2H5
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, 吃喝] food and drink; diet
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ, 菜色] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition)
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ, 矿物质 / 礦物質] mineral, esp. dietary mineral
杂食[zá shí, ㄗㄚˊ ㄕˊ, 杂食 / 雜食] omnivorous (zoolog.); snacks; a varied diet
国会[guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 国会 / 國會] parliament; Congress; diet
养生法[yǎng shēng fǎ, ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄈㄚˇ, 养生法 / 養生法] regime (diet)
蔬食[shū shí, ㄕㄨ ㄕˊ, 蔬食] vegetarian meal; vegetarian diet

diet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カロリーオフ[, karori-ofu] (n) diet (wasei
カロリーフリー[, karori-furi-] (n) diet (wasei
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice)
レコーディングダイエット[, reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei
レコダイ[, rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
一汁一菜[いちじゅういっさい, ichijuuissai] (n) one-plate meal; simple meal; austerity diet
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
国会図書館[こっかいとしょかん, kokkaitoshokan] (n) (See 国立国会図書館) National Diet Library; Library of Congress
国会議事堂[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P)
国会運営[こっかいうんえい, kokkaiun'ei] (n) business in the Diet; managing Diet affairs
定数是正[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats)
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house)
衆院予算委[しゅういんよさんい, shuuinyosan'i] (n) (abbr) (See 衆院予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
衆院予算委員会[しゅういんよさんいいんかい, shuuinyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member
議員連盟[ぎいんれんめい, giinrenmei] (n) Diet members caucus; caucus of the Diet
議連[ぎれん, giren] (n) (abbr) (See 議員連盟) Diet members' caucus; caucus of the Diet
閉院[へいいん, heiin] (n,vs) adjourning the Diet or an assembly
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD
カシュルート[, kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws)
ジエチルエーテル[, jiechirue-teru] (n) (See エーテル) diethyl ether
ジエチルスチルベストロール[, jiechirusuchirubesutoro-ru] (n) diethylstilbestrol
ジエチレングリコール[, jiechirenguriko-ru] (n) diethylene glycol
ダイエット[, daietto] (n,vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P)
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康補助食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement
政倫審[せいりんしん, seirinshin] (n) (abbr) (See 政治倫理審査会・せいじりんりしんさかい) Deliberative Council on Political Ethics (Diet Committee); ethics committee
早期解散[そうきかいさん, soukikaisan] (n) early dissolution (parliament, diet, etc.)
栄養学[えいようがく, eiyougaku] (n) dietetics; nutritional science; (P)
栄養学者[えいようがくしゃ, eiyougakusha] (n) dietitian
栄養補助食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement

diet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet FR: régime alimentaire [m] ; régime [m]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
การจำกัดอาหาร[n. exp.] (kān jamkat ) EN: diet FR:
ควบคุมอาหาร[v. exp.] (khūapkhum ā) EN: diet FR: faire régime
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
กระยาบวช[n.] (krayābūat) EN: food containing no fish or meat ; vegetarian health diet FR:
ลดความอ้วน[v. exp.] (lot khwām ū) EN: diet FR: maigrir
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
อด[v.] (ot) EN: diet ; fast ; go hungry FR: jeûner
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
โภชนาการ[n.] (phōchanākān) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
โภชนาการ[n.] (phōtchanākā) EN: nutrition ; dietetics ; diet FR: nutrition [f] ; diététique [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
ชระเดียดชระดัด[adj.] (charadīetch) EN: abundant FR:
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
อีเดียต[X] (īdīet) EN: idiot FR: idiot ; con (fam.)
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral salt ; dietary minerals ; mineral ; rehydration salts FR: sels minéraux [mpl]
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip FR: porter sur la hanche
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: verge on ; border on ; be close to ; inclne FR:
กระเดียด[adv.] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined FR: plutôt
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist FR: porter un enfant sur la hanche
นักโภชนาการ[n. exp.] (nak phōtcha) EN: nutritionist FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร[n. exp.] (phalittapha) EN: dietary supplement ; food supplement FR: complément alimentaire [m]
พาราไทออน[n.] (phārāthai-ø) EN: parathion ; parathion-ethyl ; diethyl parathion ; Folidol FR:
โภชนากร[n.] (phōchanākøn) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
โภชนากร[n.] (phōtchanākø) EN: nutritionist ; dietician ; nutrition officer FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[n. exp.] (phū chīochā) EN: nutrition expert FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
เส้นใยอาหาร[n. exp.] (senyai āhān) EN: dietary fibre FR:
ใยอาหาร[n. exp.] (yai āhān) EN: dietary fiber FR: fibre alimentaire [f]

diet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schonkost {f}bland diet
Hungerkur {f}starvation diet
Fleischkost {f}meat diet
Diätplan {m}diet sheet
Diätnahrungsmittel {pl}dietetic foods
Ernährungstherapie {f}dietetic treatment
Ernährungslehre {f}dietetics
Abnehmen {n} | Abnehmen und gleich wieder zunehmendieting | yo-yo dieting
Reichstag {m}Diet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diet
Back to top