ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abstain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abstain*, -abstain-

abstain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstain (vi.) งดเว้น See also: ละเว้น Syn. refrain, forbear, avoid
abstain (vi.) ไม่ลงคะแนนเสียง See also: นอนหลับทับสิทธิ์
abstain from (phrv.) ละเว้นจาก See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง Syn. forbear from
abstainer (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, faster, weight-watcher
English-Thai: HOPE Dictionary
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
English-Thai: Nontri Dictionary
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abstainers insuranceการประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อด (v.) abstain See also: avoid, refrain Syn. เลิก, งด, ละ
อดเหล้า (v.) abstain from liquors See also: give up drinking Syn. เลิกเหล้า
เลิกเหล้า (v.) abstain from liquors See also: give up drinking
ทับสิทธิ์ (v.) abstain from voting See also: sleep on one´s rights, lose one´s right, abandon one´s right, neglect one´s right Syn. นอนหลับทับสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps it would be my be interest to abstain until receiving clearance from higher up.บางทีมันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ Be My งดจนกว่าจะได้รับ กวาดล้างจากการสูงขึ้น
I think all of us should make a pact to abstain from sex.ครูคิดว่า เราทุกคนควรมีสนธิสัญญา ว่าจะงดเว้น เซ็ก
And you abstain from sex. I know what you are.หมกมุ่มกับเรื่องกาม ฉันรู้ว่าเธอเป็นอะไร!
To abstain from eating, and immersing yourself in books.ละเว้นจากการกินและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของเจ้า
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้
After Susan Delfino's kidney transplant, her doctor ordered her to abstain from sex... for six weeks.หลังจากที่ซุซาน ผ่าตัดเปลี่ยนไต หมอได้สั่งให้เธอ งดการมีเพศสัมพันธ์
But she said I had to abstain from all sexual activity for four weeks.เรียบร้อยดี เธอบอกว่าฉันต้องงด กิจกรรมทางเพศประมาณ4สัปดาห์
"A time to abstain from embracing,"จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด
I'll abstain. If there are eleven votes for guilty, I won't stand alone.ฉันจะงด หากมีคะแนนโหวตสิบเอ็ดสำหรับความผิดฉันจะไม่ยืนอยู่คนเดียว
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
Our hormones are driving us too crazy to abstain.ฮอร์โมน กระตุ้นเราจนเกินจะทนได้
You do not agree, you may abstainถ้าไม่ทำตาม คุณจะถูกปรับแพ้

abstain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet

abstain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
断つ(P);絶つ(P);截つ;斷つ(oK)[たつ, tatsu] (v5t,vt) to sever; to cut off; to suppress; to abstain (from); (P)
木食上人[もくじきしょうにん, mokujikishounin] (n) holy men who abstain from meat and cooked food
酒を慎む[さけをつつしむ, sakewotsutsushimu] (exp,v5m) to abstain from drinking
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P)
禁煙(P);禁烟[きんえん, kin'en] (n,vs,adj-no) (1) (See 喫煙) abstaining from smoking; quitting smoking; (exp) (2) (on a sign) No Smoking!; Smoking Prohibited!; (P)
精進潔斎[しょうじんけっさい, shoujinkessai] (n,vs) purifying oneself (religiously) by abstaining from eating meat
精進落とし;精進落し[しょうじんおとし, shoujin'otoshi] (n) allowing oneself meat, fish or alcohol after a period of abstaining
茶断ち[ちゃだち, chadachi] (n,vs) giving up or abstaining from tea

abstain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิกดื่มเหล้า[v. exp.] (loēk deūm l) EN: abstain from wine FR: arrêter de boire
เลิกเหล้า[v. exp.] (loēk lao) EN: abstain from liquors ; abstain from spirits FR:
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber ; se dispenser ; s'exempter ; se passer de ; s'abstenir
งดออกเสียง[v. exp.] (ngot øksīen) EN: abstain from voting FR: s'abstenir de voter ; s'abstenir
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
งดเว้นการดื่มเหล้า[v. exp.] (ngotwēn kān) EN: abstain from alcohol FR:
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละสิทธิออกเสียง[v. exp.] (sala sitthi) EN: abstain from voting FR: s'abstenir de voter
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner
คนงดออกเสียง[n. exp.] (khon ngot ø) EN: abstainer FR:

abstain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperenzler {m}abstainer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abstain
Back to top