ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rapidly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rapidly*, -rapidly-

rapidly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rapidly (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: อย่างฉับไว, โดยเร็ว Syn. quickly, speedily, swiftly
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rapidly varied flowrapidly varied flow, การไหลแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะพัด (adv.) spreading out rapidly and endlessly See also: without stopping Syn. สะพัด
พวยน้ำ (n.) column of water moving rapidly into the air
พูดรัว (v.) speak rapidly and clearly Ops. พูดยานคาง
ผ็อย (adv.) rapidly See also: suddenly, at once, quickly, instantly Syn. ผล็อย
เชี่ยว (adv.) rapidly See also: swiftly, strongly Syn. แรง Ops. เอื่อย, ช้า
เชี่ยวกราก (adv.) rapidly See also: swiftly
ผับ (adv.) rapidly in succession See also: staccato, in staccato
ทะลักทลาย (v.) flow rapidly See also: flood Syn. ทะลัก
ระรัว (v.) beat rapidly See also: tremble, shiver, palpitate, shake Syn. สั่น, สั่นสะเทือน, รัว
แผล็บ (adv.) very rapidly See also: very quickly Syn. แว็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ
His human brain is responding to the nootropics... and virtual stimulation more rapidly than my animal subjects.สมองของเขาตอบรับการเรียนรู้ และระบบโลกเสมือนของเขา พัฒนาไปได้ไกลกว่ารายอื่นๆ
What happens when you rapidly cool hot metal?เกิดอะไรขึ้น เวลานายสาดน้ำเย็วใส่โลหะร้อน?
The finish line is rapidly approaching.พุ่งเข้าจุด terminal อย่างเร็ว
Maybe we can rapidly evolve into water creatures.บางที เราจะวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วไปเป็นสัตว์น้ำ
Hi, Sinyichi, come here rapidly you are so slow.ชินอิจิ มานี่เร็ว นายนี่ชักช้าจริงๆ
Intense physical activity rapidly depletes muscle fibers of ATP, which gives them the energy they need to contractการออกกำลังกายหักโหมอย่างรวดเร็ว\\\ จะไปลดสารเอทีพีในเส้นใยกล้ามเนื้อ ซึ่งให้พลังงานที่จำเป็นในการหดตัวของกล้ามเนื้อ
# Like the river the days go rapidly ## Like the river the days go rapidly #
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร
Here, the Japanese were rapidly building an air field..ที่นี่.. ญี่ปุ่นกำลังเร่งทำการสร้างฐานทัพอากาศ

rapidly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
激增[jī zēng, ㄐㄧ ㄗㄥ, 激增] rapidly increasing
星驰[xīng chí, ㄒㄧㄥ ㄔˊ, 星驰 / 星馳] rapidly
疾书[jí shū, ㄐㄧˊ ㄕㄨ, 疾书 / 疾書] scribble rapidly

rapidly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
頓に[とみに, tomini] (adv) suddenly; all at once; rapidly
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P)
どんどん[, dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P)
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P)
吹っ飛ばす;ふっ飛ばす[ふっとばす, futtobasu] (v5s) (1) to blow off something (strongly); (2) to blow off one's worries; to brush away one's worries; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive (a car) at full speed
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car)
激減[げきげん, gekigen] (n,vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P)

rapidly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
เชี่ยวกราก[adv.] (chīokrāk) EN: rapidly ; swiftly FR:
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely ; fast ; right down FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūap-hāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; all of a sudden FR:
กราก[adv.] (krāk) EN: rapidly FR:
หมับ ๆ = หมับๆ[adv.] (map-map) EN: swiftly ; quickly ; rapidly FR:
หมุบ[adv.] (mup) EN: swiftly ; fast ; rapidly FR:
ผับ ; ผับ ๆ = ผับๆ[X] (phap ; phap) EN: rapidly ; quickly FR:
แผล็บ[adv.] (phlaep) EN: very rapidly FR: rapidement ; très vite ; en très peu de temps ; en moins de rien
แผล็บ ๆ = แผล็บๆ[adv.] (phlaep-phla) EN: very rapidly ; very quickly ; in a flash FR: rapidement ; très vite ; en très peu de temps ; en moins de rien
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ผ็อย[adv.] (phǿi) EN: rapidly FR:
พูดรัว[v. exp.] (phūt rūa) EN: speak rapidly and clearly FR:
ปราด ; ปร๊าด[adv.] (prāt) EN: fast ; swiftly ; quicly ; rapidly FR:
ปร๋อ[adv.] (prø) EN: speedily ; rapidly ; energitically FR:
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
ระเห็จ[v.] (rahet) EN: flee ; rush ; go rapidly FR: fuir
ระรัว[v.] (rarūa) EN: beat rapidly FR:
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer
รัวกระสุนใส่[v. exp.] (rūa krasun ) EN: fire rapidly (at) ; fire a hail of bullets (at) FR:
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly FR: essorer ; assécher
ตะพัด[adv.] (taphat) EN: regularly ; spreading out rapidly and endlessly ; all the time ; a lot FR:
ทะลักทลาย[v. exp.] (thalak thal) EN: flow rapidly FR:
ทำปากหมับ ๆ = ทำปากหมับๆ[v. exp.] (tham pāk ma) EN: work the mouth rapidly FR:
ถั่น ๆ = ถั่นๆ[adv.] (than-than) EN: swiftly ; rapidly FR:
ถะถั่น[adv.] (thathan) EN: rapidly ; fast FR: rapidement
แว็บ[adv.] (waep) EN: very rapidly FR:
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily FR: rapidement
อย่างรวดเร็ว[adv.] (yāng rūatre) EN: rapidly ; fast ; increasingly ; quickly ; in no time FR: rapidement ; en un rien de temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rapidly
Back to top