ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfasten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfasten*, -unfasten-

unfasten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfasten (vt.) ปลด See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ Syn. untie, undo Ops. fasten, tie
unfastened (adj.) หลุด See also: หลุดลุ่ย, ห้อย Ops. bound
English-Thai: HOPE Dictionary
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด, Syn. release,undo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so easy to unfasten so why's it so hard to put on?มันง่ายที่จะถอดออก แต่ทำไมมันยากที่จะใสหมัน
Unfastening them required a certain skill.ปลดมันนี่ต้องความชำนาญจริงๆนะ
I'm sure you've unfastened hundreds, nice act.คุณนะถอดมันมามากกว่า ร้อยครั้งแล้ว อย่าทำเป็นแกล้งไม่รู้หน่อยเลย

unfasten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P)

unfasten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton ; unfasten a button FR: défaire un bouton ; déboutonner
ปลดกระดุม[v. exp.] (plot kradum) EN: unod a button ; unbutton ; unfasten a button FR: déboutonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfasten
Back to top