ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lock*, -lock-

lock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lock (vt.) กอดรัด Syn. hold firmly
lock (n.) การควบคุมทั้งหมด
lock (n.) กุญแจ Syn. latch, hook, barrier
lock (vt.) เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและใส่กุญแจ
lock (vt.) เกี่ยว (แขน) เข้ากับคนอื่นอย่างแน่น
lock (vt.) เข้าไปพัวพันในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เช่น การต่อสู้, การทะเลาะวิวาท
lock (n.) ท่าการจับแบบกีฬามวยปล้ำ Syn. wrestling hold
lock (vt.) ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้
lock (vi.) ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้
lock (n.) นกสับ (ส่วนหนึ่งของปืน)
lock (n.) ประตูน้ำ
lock (vt.) ใส่กุญแจ Syn. fasten Ops. unlock
lock (vi.) ใส่กุญแจ
lock (n.) ปอยขนสัตว์
lock (n.) ปอยผม See also: กระจุกผม
lock away (phrv.) เก็บไว้โดยใส่กุญแจ See also: ล๊อคเก็บไว้ Syn. lock up, shut up
lock away (phrv.) กักขัง See also: จำคุก, ใส่กรงขัง Syn. lock up, put away, shut away
lock in (phrv.) เก็บไว้ข้างในโดยใส่กุญแจ Ops. lock out
lock in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม
lock in (phrv.) กำหนด See also: ระบุให้มี
lock in (phrv.) ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เพราะติดอยู่กับ
lock into (phrv.) เก็บไว้ข้างในโดยใส่กุญแจ See also: เก็บล๊อคไว้
lock mechanism (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. safetycatch, safety lock
lock on (phrv.) ทำให้ติดกัน See also: ล๊อคให้ติดกันไว้
lock on (phrv.) หาเป้าโจมตี (ทางทหาร)
lock on (phrv.) เชื่อมต่อกันกับ See also: เชื่อมต่อกันแน่น, ล๊อคต่อกันแน่น Syn. lock onto
lock oneself up (idm.) เลือกอยู่ตามลำพัง See also: อยากอยู่ตามลำพัง
lock onto (phrv.) เชื่อมต่อกันแน่น See also: ล๊อคต่อกันแน่น Syn. lock on
lock onto (phrv.) หาเป้าโจมตี (ทางทหาร)
lock out (phrv.) ล๊อคขังไว้ข้างนอก See also: ปิดใส่กุญแจไว้(เพื่อไม่ให้เข้า)
lock out (phrv.) ป้องกันคนงานเข้า See also: ปิดประตูทางเข้า
lock step (n.) วิธีการเดินแถวที่ก้าวเท้าให้พร้อมกับเท้าของคนที่อยู่ข้างหน้า
lock together (phrv.) ล็อกติดกันแน่น See also: เชื่อมต่อกันแน่น, ติดไว้ด้วยกัน
lock up (phrv.) เก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใส่กุญแจ See also: ป้องกันไม่ให้หนีไปโดยใส่กุญแจไว้
lock up (phrv.) กักขัง See also: จำคุก, ใส่กรงขัง Syn. lock away
lock up (phrv.) ปิดใส่กุญแจ See also: ล๊อค
lock up (phrv.) ซ่อนอารมณ์ความรู้สึก Syn. lock away
lock up (phrv.) ตกอยู่ใน Syn. lock in
lock up (phrv.) ยึด (การพิมพ์) See also: ผูกให้แน่น
lock up (phrv.) ทำให้เชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้น (อย่างไม่ซื่อ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sew up
English-Thai: HOPE Dictionary
lock(ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,การติดขัด,ห้องปิดอากาศ,ช่องระหว่างประตูน้ำ,กระจุกผม,ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้,ลิ้นชัก,ห้องเล็ก,ห้องเย็น,ผู้ใส่กุญแจ,อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet
locket(ลอค'คิท) n. ตลับหรือกล่องเล็กที่มักทำเป็นจี้ห้อยคอสำหรับใส่สิ่งที่ระลึก, Syn. case
lockjaw(ลอค'จอ) n. โรคบาดทะยักซึ่งมีอาการขากรรไกรแข็ง, Syn. tetanus,trismus
locksmith(ลอค'ซฺมิธ) n. ช่างทำกุญแจ,ช่างซ่อมกุญแจ., See also: locksmithery n. ดูlocksmith locksmithing n. ดูlocksmith
English-Thai: Nontri Dictionary
lock(n) กุญแจ,ประตูน้ำ,นกปืน,ลอนผม,เครื่องขัดล้อรถ,การติดขัด
locker(n) หีบ,ตู้ใส่ของ,ล็อกเกอร์,ลิ้นชัก
locket(n) ล็อกเกต,จี้
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง
lockout(n) การปิดโรงงาน,การปิดกิจการ
locksmith(n) ช่างทำหรือแก้นาฬิกา,ช่างทำกุญแจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lockปิดกั้น, ปิดตาย, ยึด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lock up; quoinลิ่มอัดตัวพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lockjaw; trismusขากรรไกรแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locknut; lock nutแป้นเกลียวล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lockoutปิดกั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lockup torque converterทอร์กคอนเวอร์เตอร์แบบล็อกได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lockล๊อค, ล็อค [การแพทย์]
Lockersตู้เก็บของเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]
Lockjawขากรรไกรแข็ง, กรรไกรแข็ง, ขากรรไกรเกร็ง, โรคบาดทะยัก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงกลอน (v.) lock See also: latch, bolt Syn. ล็อค, ใส่กลอน
ล็อค (v.) lock See also: latch, bolt
ลั่นกลอน (v.) lock See also: latch, bolt Syn. ล็อค, ลงกลอน
ลั่นกุญแจ (v.) lock See also: bolt, fasten, hook
ใส่กลอน (v.) lock See also: latch, bolt Syn. ล็อค, ลงกลอน, ลั่นกลอน
ใส่กุญแจ (v.) lock See also: bolt, fasten, hook Syn. ลั่นกุญแจ
ปอยผม (n.) lock (of hair) See also: tuft or strand of hair, wisp
ปอยผม (n.) lock (of hair) See also: tuft or strand of hair, wisp
กลิ้ม (v.) lock stitch See also: trim the edge of cloth with stitches
การจนตรอก (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง
การจนมุม (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนตรอก, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง
การหมดหนทาง (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การเข้าตาจน
การเข้าตาจน (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การหมดหนทาง
กำเพลิง (n.) flintlock gun Syn. ปืนไฟ
กุญแจกล (n.) combination lock
กุญแจรหัส (n.) combination lock
กุญแจสายยู (n.) padlock
ขวางทาง (v.) block See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง
ขวางหน้า (v.) block the way See also: bar the way, lie in the way Syn. กีดขวาง, ขวางทาง
งัว (n.) bullock See also: ox, cow, bull, calf Syn. วัว, โค
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
At 6 o'clock sharp6 โมงตรง
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
We were locked in his room around-the-clockพวกเราถูกขังในห้องของเขาทั้งวันทั้งคืน
Would you like to go at about 8 o'clock?คุณอยากไปดูตอน 8 โมงไหม?
You can never turn the clock backคุณไม่มีทางหมุนเวลากลับมาได้
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด
Shut the doors and lock 'em tight.ปิดประตูและล็อคมันแน่น
Sure they lock the door. What'd you think?แน่ใจว่าพวกเขาล็อคประตู คิดว่าไง?
That's right, it'll lock itself off. Give him room, Brody.นั่นล่ะ มันจะล็อคได้เอง ให้พื้นที่เขาหน่อย โบรดี้
Just lock all the doors and windows.ล็อคประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย
You know, I think I'm gonna lock up.รู้มั้ย ฉันคิดว่าจะล็อคเอาไว้
Look, lock up the house good, Mike, and stay in there.เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วล็อคให้ดีๆล่ะไมค์
Doc says we gotta stash 'em in here and lock 'em up.In the Thiokol. Please, Mac.
Was this broken into ? No, the lock is undamaged.Would that test have worked, Doc?
Let's put them all in this cupboard and lock it.เอามันทั้งหมดไว้ในตู้นี้และล็อคซะ
And why would you lock me in?และพวกคุณมาล็อคผมไว้ทำไม?
Why did you lock him in again?คุณไปล็อคเขาอีกทำไม?

lock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 镣锁 / 鐐鎖] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock
锁掉[suǒ diào, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄠˋ, 锁掉 / 鎖掉] lock up; lock out; lock
空气缓冲间[kōng qì huǎn chōng jiān, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 空气缓冲间 / 空氣緩衝間] air lock
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
闹铃[nào líng, ㄋㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, 闹铃 / 鬧鈴] alarm (clock)
闹铃时钟[nào líng shí zhōng, ㄋㄠˋ ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ ㄓㄨㄥ, 闹铃时钟 / 鬧鈴時鐘] alarm clock
闹钟[nào zhōng, ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ, 闹钟 / 鬧鐘] alarm clock
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, 块体 / 塊體] a block; body of person or animal as a block
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 逆时针 / 逆時針] anticlockwise; counterclockwise
原子钟[yuán zǐ zhōng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓㄨㄥ, 原子钟 / 原子鐘] atomic clock
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
摆轮[bǎi lún, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, 摆轮 / 擺輪] balance (of a watch or clock); balance wheel
钟室[zhōng shì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ, 钟室 / 鐘室] belfry; clock room
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 刻本] block printed edition
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, 受阻] blocked; obstructed; detained
[dūn, ㄉㄨㄣ, 墩] block; gate pillar; pier
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, 封锁 / 封鎖] blockade; seal off
愚民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, 愚民] block-head
木块[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 木块 / 木塊] block
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, 梗死] blockage; obstruction; infarction
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 楦] block (hat); stretch (shoe)
[táo, ㄊㄠˊ, 檮] blockhead; wood-block
滑轮[huá lún, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, 滑轮 / 滑輪] block and tackle
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, 蠢货 / 蠢貨] blockhead; idiot; dunce; moron; fool
[xū, ㄒㄩ, 鑐] bolt of a Chinese lock
非婚生[fēi hūn shēng, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ, 非婚生] born out of wedlock; illegitimate
葫芦[hú lu, ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 葫芦 / 葫蘆] bottle gourd; Lagenaria siceraria; block (part of pulley); hook block
暗锁[àn suǒ, ㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 暗锁 / 暗鎖] built-in lock
[gǔ, ㄍㄨˇ, 牯] bullock; cow
[jiān, ㄐㄧㄢ, 犍] bullock
骆驼[luò tuo, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄨㄛ˙, 骆驼 / 駱駝] camel; (coll.) blockhead; ninny
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, 大写 / 大寫] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟
[zǐ, ㄗˇ, 梓] Catalpa kaempferi; printing blocks
顺行[shùn xíng, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 顺行 / 順行] circular motion in the same sense as the sun; clockwise
集群[jí qún, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄣˊ, 集群] clan; to clan together; to flock together
时钟[shí zhōng, ㄕˊ ㄓㄨㄥ, 时钟 / 時鐘] clock
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
钟表盘[zhōng biǎo pán, ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄆㄢˊ, 钟表盘 / 鐘表盤] clockface

lock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation
エアロック[, earokku] (n) air lock
キャプスロックキー[, kyapusurokkuki-] (n) {comp} Caps Lock key; caps lock key
シリンダー錠[シリンダーじょう, shirinda-jou] (n) cylinder lock
テンキーロック[, tenki-rokku] (n) numeric keypad lock (wasei
ピッキング[, pikkingu] (n) (1) picking (esp. distributor picking up merchandise from a storage facility); (2) lock picking; (P)
ベーパーロック;ベーパロック;ベイパーロック[, be-pa-rokku ; be-parokku ; beipa-rokku] (n) vapor lock
受け壺;受壺[うけつぼ, uketsubo] (n) (See 掛け金・かけがね・1) part of a lock that receives the latch; keeper; strike
文字合わせ錠[もじあわせじょう, mojiawasejou] (n) combination lock
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
留め置く;留置く[とめおく, tomeoku] (v5k,vt) to detain; to keep; to lock up; to retain; to leave (letter) till called for
組み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] (n) combination lock
締め出す(P);閉め出す[しめだす, shimedasu] (v5s,vt) to shut out; to bar; to lock out; to exclude; (P)
締め込む[しめこむ, shimekomu] (v5m,vt) to shut in; to lock in
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
閉じ込める;閉じこめる;閉込める[とじこめる, tojikomeru] (v1,vt) to lock up; to shut up; to imprison
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
アカウントロックアウト[, akauntorokkuauto] (n) {comp} account lockout
アクセスブロック[, akusesuburokku] (n) {comp} access block
アナログ時計[アナログとけい;アナログどけい, anarogu tokei ; anarogu dokei] (n) analogue watch or clock
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P)
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron
アンチロックブレーキシステム[, anchirokkubure-kishisutemu] (n) anti-lock brake system
アンロック[, anrokku] (n) unlock
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf)
インターロッキングシステム;インターロッキング・システム[, inta-rokkingushisutemu ; inta-rokkingu . shisutemu] (n) interlocking system
インターロック[, inta-rokku] (n,pref) interlock
インターロック回路[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument)
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB
オーバークロッキング[, o-ba-kurokkingu] (n) {comp} overclocking
オーバークロック[, o-ba-kurokku] (n) {comp} overclock
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドラッグロック[どらっぐろっく, doraggurokku] drag lock
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock
ロックアウト[ろっくあうと, rokkuauto] protection, lock out, lock-out
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking
クロック[くろっく, kurokku] clock
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse
クロックレート[くろっくれーと, kurokkure-to] clock rate
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block
システムクロック[しすてむくろっく, shisutemukurokku] system clock
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock
タイマ[たいま, taima] timer, clock register
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking
フレームロック[ふれーむろっく, fure-murokku] framelock (vs)
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC)
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor
ブロック図[ブロックず, burokku zu] block diagram
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file
ブロック符号[ブロックふごう, burokku fugou] block code
ブロック転送[ブロックてんそう, burokku tensou] block transfer
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length

lock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรดกรรไกร[v. exp.] (jarot kankr) EN: position the scissors (before cutting a lock of hair) FR:
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
กลิ้ม[v.] (klim) EN: lock stitch FR:
กลอน[n.] (kløn) EN: lock ; bolt ; latch FR: verrou [m] ; loquet [m] ; targette [f]
กุญแจ[n.] (kunjaē) EN: key ; lock ; padlock ; latchkey FR: clé [f] ; clef [f] ; cadenas [m] ; serrure [f]
กุญแจจักรยาน[n. exp.] (kunjaē jakk) EN: bike lock FR: cadenas de vélo [m]
กุญแจกล[n.] (kunjaēkon) EN: combination lock FR:
กุญแจรหัส[n.] (kunjaērahat) EN: combination lock ; cipher ; code FR: code [m]
ลั่นดาล[v.] (landān) EN: bolt ; latch ; lock FR: verrouiller
ลั่นกลอน[v. exp.] (lan kløn) EN: bolt ; lock FR:
ลั่นกุญแจ[v. exp.] (lan kunjaē) EN: lock ; snap a lock shut FR:
ล็อค = ล็อก[v.] (lǿk) EN: lock FR: fermer ; verrouiller ; cadenasser
ล็อคบ้าน[v. exp.] (lǿk bān) EN: lock a house FR: fermer la porte
ล็อคนิรภัย[n. exp.] (lǿk nirapha) EN: safety lock ; security lock FR:
ล็อคประตู[v. exp.] (lǿk pratū) EN: lock a door FR: fermer une porte ; verrouiller une porte
ลงกลอน[v.] (longkløn) EN: lock ; latch ; bolt FR: verrouiller
แม่กุญแจ[n.] (maēkunjaē) EN: lock ; master key ; padlock FR: serrure [f] ; cadenas [m]
ปิดกุญแจ [v.] (pit kunjaē) EN: lock FR: fermer
ปอย[n.] (pøi) EN: tuft ; tassel ; lock FR: épi [m] ; touffe [f] ; houppe [f]
ปอยผม[n. exp.] (pøi phom) EN: lock (of hair) FR: boucle [f] ; mèche [f] ; touffe de cheveux [f]
ประสานงา[v.] (prasān-ngā) EN: collide head-on ; crash head-on ; lock horns FR:
ใส่กุญแจ [v. exp.] (sai kunjaē) EN: lock ; bolt ; fasten ; hook ; fasten a lock FR: fermer à clé ; verrouiller ; mettre le cadenas
สลัก[n.] (salak) EN: bolt ; latch ; bar ; lock ; hasp ; pin ; peg FR:
ถูกล็อคอย่างปลอดภัย[xp] (thūk lǿk yā) EN: under lock and key FR:
แบบก้อนเหลี่ยม[adj.] (baēp køn lī) EN: blocky FR:
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายสามโมง ; บ่ายสาม[n. exp.] (bāi sām mōn) EN: three o'clock in the afternoon ; three p.m. ; 3:00 p.m. FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง ; บ่ายสอง[n. exp.] (bāi søng mō) EN: two o'clock in the afternoon ; two p.m. ; 2 p.m. ; 2:00 p.m. ; 14:00 h FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บังจนมิด[v. exp.] (bang jon mi) EN: obscure ; block out ; screen FR:
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap ; Mirabilis jalapa FR: belle-de-nuit [f] ; mirabilis [m] ; Mirabilis jalapa
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
บล็อก[n.] (blǿk) EN: block FR: bloc [m]
บล็อก[v.] (blǿk) EN: block FR: bloquer
บล็อกเชน[n.] (blǿkchēn) EN: blockchain ; block chain FR:
บล็อกเชิงสุ่ม[n. exp.] (blǿk choēng) EN: randomised block ; randomized block FR:
บล็อกจอร์แดน[n. exp.] (blǿk Jødaēn) EN: Jordan block FR:
ช่างทำกุญแจ[n. exp.] (chang tham ) EN: locksmith FR: serrurier [m]

lock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandschloss {n}belt lock
Kindersicherung {f}child lock
Buchstabenschloss {n}combination lock
Türschloss {n}door lock
Zahnscheibe {f} [techn.]external teeth lock washer
Zündschloss {n}ignition lock
Schleusenkammer {f}lock chamber; lock basin
Materialschleuse {f}material lock
Zahlenkombinationsschloss {n}permutation lock
Vexierschloss {n}puzzle lock
Schnellverriegelung {f}quick lock
Seilschloss {n}rope lock
Federring {m} [techn.] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring
Abendglocke {f} | Abendglocken
Schleifstein {m}abrasive block
Absolutsteuerblock {m}absolute control block
Aktionsblock {m}action block
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock
Ankerkasten {m}anchor locker
Antiblockiersystem {n} (ABS); Blockierschutzbremssystem
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal
Nachttisch {m}bedside locker; nightstand [Am.]
Glockenturm {m} | Glockentürme
Betablocker {m} [med.]beta-blocker
Blockbergung {f}block excavation
Blockbuch {n}blockbook
Blockdiagramm {n}; Blockschaltbild
Blockende {n}end of block
Blockhaus {n} | Blockhäuser
Blockierschutzbremsen {pl}anti-lock brakes
Blockierung {f} | Blockierungen
Eier {pl}bollocks [slang]
Bremsklotz {m}brake block; brake shoe
Trennsteckverteiler {m}break jack block
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Tastengruppe {f}button block
Hauptuhr {f}central clock; master clock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lock
Back to top