ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reducer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reducer*, -reducer-

reducer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reducer (n.) คนหรือสิ่งที่ช่วยลด
English-Thai: HOPE Dictionary
reducer(รีดู'เซอะ) n. ผู้ทำให้ลด,ตัวทำให้ลด,น้ำยา (oxidizing solution) ที่ใช้ลดความเข้มข้นของฟิล์มเนกาติฟว์,น้ำยาล้างรูปถ่าย

reducer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer

reducer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวรีดิวซ์[n. exp.] (tūa rīdiu) EN: reducer ; reducing agent ; reductant FR: réducteur [m]

reducer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehzahlminderer {m}speed reducer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reducer
Back to top