ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hastily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hastily*, -hastily-

hastily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hastily (adv.) อย่างรีบเร่ง See also: อย่างเร่งด่วน Syn. hurriedly, precipitately, rapidly
English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามควาย (adv.) hastily See also: hurriedly Syn. รีบร้อน
ตาลีตาลาน (adv.) hastily See also: hurriedly, speedily Syn. ตาลีตาเหลือก, ลนลาน, รีบร้อน Ops. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า
ตาเหลือก (adv.) hastily See also: hurriedly, speedily Syn. ตาลีตาเหลือก, ตาลีตาลาน, ลนลาน, รีบร้อน Ops. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า
ผลีผลาม (adv.) hastily See also: too fast, rashly, hurriedly, suddenly, abruptly Syn. ลุกลน, ผลุนผลัน, พรวดพราด
ผลุน (adv.) hastily See also: hurriedly, suddenly, abruptly Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน
หังซุกหัวซุน (adv.) hastily See also: precipitantly
หัวซุน (adv.) hastily See also: precipitantly Syn. หังซุกหัวซุน
อย่างรีบเร่ง (adv.) hastily See also: hurriedly, quickly Syn. อย่างเร่งด่วน Ops. ช้า
อย่างเร่งด่วน (adv.) hastily See also: hurriedly, quickly Syn. อย่างรีบเร่ง Ops. ช้า
อย่างเร่งรีบ (adv.) hastily See also: hurriedly, quickly Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน Ops. ช้า
วู่วาม (v.) act hastily See also: be aggressive towards, flare up Syn. หุนหันพลันแล่น, ใจร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน
Since it's a 55 million dollar contract, we can't just hastily agree to it.เนื่องจากมันเป็นสัญญามูลค่า 55 ล้านดอลล่า เราคงไม่สามารถเร่งรีบในการตัดสินใจได้
Minutes later, there was a hastily added conference with Secretary of Defense McNamara.ต่อด้วยรัฐมนตรีกลาโหมแมคนามารา
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
That's why you run so hastily...ah!เพราะงั้นแกถึงกลับเข้าไปอย่างรีบร้อนสินะ
It was done hastily, without a plan.มันถูกทำอย่างเร่งรีบ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า

hastily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匆促[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, 匆促] hastily; in a hurry
急忙[jí máng, ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ, 急忙] hastily

hastily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste

hastily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly FR: précipitamment ; hâtivement
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement
ผลุน[adv.] (phlun) EN: hastily FR:
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
วู่วาม[v.] (wūwām) EN: act hastily ; act aggressive toward FR:
อย่างเร่งรีบ[adv.] (yāng rengrī) EN: hastily FR: hâtivement ; de façon fulgurante
อย่างรีบเร่ง[adv.] (yāng rīp-re) EN: hastily ; hurriedly FR:

hastily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hastig {adv}hastily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hastily
Back to top