ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abstainer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abstainer*, -abstainer-

abstainer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstainer (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, faster, weight-watcher
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstainers insuranceการประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

abstainer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนงดออกเสียง[n. exp.] (khon ngot ø) EN: abstainer FR:

abstainer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperenzler {m}abstainer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abstainer
Back to top