ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

news

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *news*, -news-

news ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
news (n.) ข่าว See also: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว Syn. message, report, headlines
news agency (n.) แหล่งข่าว See also: แหล่งตัวแทนหรือสำนักข่าวที่ทำหน้าที่รวบรวมและขายข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆให้กับสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ Syn. press agency, wire service
news agency (n.) องค์กรรวบรวมข่าวให้สื่อมวลชน Syn. news service
news commetator (n.) นักวิเคราะห์ข่าว
news conference (n.) การประชุมข่าว Syn. press conference
news reporter (n.) ผู้สื่อข่าวชั่วคราว See also: ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งทำงานแบบชั่วคราว Syn. journalist
news service (n.) องค์กรรวบรวมข่าวให้สื่อมวลชน
news-reader (n.) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ) See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว
news-sheet (n.) หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก
news-stand (n.) ร้านหนังสือเล็ก
newsagent (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer, paper shop
newsbill (n.) แผ่นปลิวประกาศข่าวหน้าร้านค้า
newsboy (n.) เด็กส่งหนังสือพิมพ์ Syn. carrier
newscast (n.) การรายงานข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. telecast
newscaster (n.) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ) See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว Syn. news-reader
newscasting (n.) การรายงานข่าว Syn. broadcasting, publicizing
newsdealer (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsagent
newsflash (n.) ข่าวสั้นๆ ซึ่งคั่นรายการ Syn. flash
newshawk (n.) นักข่าว Syn. reporter
newshen (n.) นักข่าวหญิง
newsletter (n.) จดหมายข่าว Syn. newssheet
newsmagazine (n.) วารสารข่าว
newsmaker (n.) คนทำข่าว
newsman (n.) นักข่าว See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว Syn. newspaperman, reporter
newsmonger (n.) คนช่างนินทา See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. gossiper, rumormonger
newspaper (n.) หนังสือพิมพ์ Syn. publication, press, tabloid
newspaper (n.) กระดาษหนังสือพิมพ์
newspaperdom (n.) วงการหนังสือพิมพ์
newspaperman (n.) นักข่าวชาย Syn. journalist, reporter
newspaperwoman (n.) นักข่าวหญิง Syn. journalist, reporter
newsprint (n.) กระดาษหนังสือพิมพ์ See also: กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์
newsreader (n.) ผู้อ่านข่าว Syn. newscaster
newsreel (n.) ภาพยนตร์ข่าว
newsroom (n.) ห้องข่าว See also: ห้องแถลงข่าว, สถานีข่าว
newssheet (n.) จดหมายข่าว
newsstand (n.) ร้านหรือแผงขายหนังสือพิมพ์เล็กๆ
newstall (n.) ร้านเล็กๆ ขายหนังสือพิมพ์ Syn. bookstall
newsworthy (adj.) น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว Syn. interesting Ops. uninteresting
newswriter (n.) นักข่าว Syn. newspaperman, newspaperwoman, pressman
newsy (adj.) เต็มไปด้วยข่าวบันเทิงหรือข่าวน่าสนใจ Syn. informative
English-Thai: HOPE Dictionary
news(นิวซ) n. ข่าว, Syn. tidings
news releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
news release n.=press rel(ดู)
news roomn. ห้องข่าว,ห้องแถลงข่าว
newscast(นิวซ'คาสทฺ) n. การถ่ายทอดข่าว, See also: newscaster n.
newsletter(นิวซ'เลทเทอะ) n. จดหมายแจ้ง
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
newsmonger(นิวซ'มังเกอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้นินทา, See also: newsmongering n. newsmongery n.
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์
newsprint(นิวซ'พรินทฺ) n. กระดาษชั้นต่ำสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
newsreel(นิวซ'รีล) n. ภาพยนตร์ข่าว
newsstand(นิวซ'สแทนดฺ) n. ร้านเล็กสำหรับขายหนังสือพิมพ์
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
newsy(นิว'ซี) adj. เต็มไปด้วยข่าว,ทำนองคุยกัน., See also: newsiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
newsboy(n) เด็กส่งหนังสือพิมพ์
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
news release; press releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newsreaderโปรแกรมอ่านข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
News agenciesสำนักข่าว [TU Subject Heading]
Newsletterจดหมายข่าว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newsreelsภาพยนตร์ข่าว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่าวกีฬา (n.) sports news item
ข่าว (n.) news Syn. ข่าวสาร
ข่าวคราว (n.) news See also: message, information Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว
ศูนย์ข่าว (n.) news agency See also: press agency
สำนักข่าว (n.) news agency See also: press agency, press association, information service
หัวข่าว (n.) news headline See also: headline
ข่าวสั้น (n.) news in brief
ข้อมูลข่าวสาร (n.) news information Syn. ข่าวสาร
คนสืบข่าว (n.) news sleuth
ผู้สืบข่าว (n.) news sleuth Syn. คนสืบข่าว
คนขายหนังสือพิมพ์ (n.) news vendor See also: news dealer
เหยี่ยวข่าว (n.) newshawk See also: newshound, newsman, reporter Syn. นักข่าว, ผู้สื่อข่าว
นสพ. (n.) newspaper Syn. หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ (n.) newspaper See also: paper, press
กระดาษหนังสือพิมพ์ (n.) newsprint See also: papers, newspaper sheet
ผู้อ่านข่าว (n.) newsreader See also: newscaster Syn. ผู้ประกาศข่าว
กระจายข่าว (v.) spread news See also: broadcast Syn. ปล่อยข่าว
กระจายข่าว (v.) spread news See also: proclaim, announce Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ Ops. ปิดข่าว
ข่าวด่วน (n.) hot news See also: late news, stop-press news, urgent news/dispatch
ข่าวดี (n.) good news Ops. ข่าวร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
I have some bad news about your carฉันมีข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับรถของคุณ
Look, l got a bit of bad news for youนี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
Listen I got the bad newsฟังนะฉันมีข่าวร้าย
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
I've got some bad newsฉันมีข่าวร้ายบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม
I'm afraid the news has been a great shock to Mrs. Danvers.- ข่าวนี้ทําเอาคุณนายเเดนเวอร์สช็อค
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
Bad news for you, fish.ข่าวร้ายสำหรับคุณปลา
The country will never be more united against them than tomorrow... when the news will become public.{\cHFFFFFF}The country will never be more united against them than tomorrow... {\cHFFFFFF}when the news will become public.
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที
There's more news about your old man.มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนเก่าของคุณ
Bad news from America.Bad news from America.
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
Nor'easter coming, bad news for Madison Avenue.พายุมาเเล้ว ระวังให้ดี เเมดิสสัน อะเวนิว
You made the news again.คุณทำข่าวอีกครั้ง เขาได้รับการ รอ
Well, it is news at the moment.แต่ตอนนี้มันเป็นข่าว

news ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
博讯[Bó xùn, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ, 博讯 / 博訊] Boxun, US based dissident Chinese news network
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 博讯新闻网 / 博訊新聞網] Boxun, US based dissident Chinese news network
凶信[xiōng xìn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄣˋ, 凶信] fateful news; news of sb's death
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, 一传十,十传百 / 一傳十,十傳百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning)
要闻[yào wén, ㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 要闻 / 要聞] important news story; headline
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央新闻社 / 朝鮮中央新聞社] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea)
朝鲜中央通讯社[Cháo xiān Zhōng yāng Tōng xùn shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央通讯社 / 朝鮮中央通訊社] Korean Central News Agency
死信[sǐ xìn, ㄙˇ ㄒㄧㄣˋ, 死信] lost letter; letter containing news of sb's death
媒体报导[méi tǐ bào dǎo, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, 媒体报导 / 媒體報導] media report; news report
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
报摘[bào zhāi, ㄅㄠˋ ㄓㄞ, 报摘 / 報摘] news digest
新闻网[xīn wén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 新闻网 / 新聞網] news agency
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 发布会 / 發佈會] news conference; briefing
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 发布会 / 發布會] news conference; briefing
简讯[jiǎn xùn, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, 简讯 / 簡訊] newsletter; the news in brief; SMS message (used in Taiwan)
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, 珍闻 / 珍聞] oddity; news tidbits; strange and interesting item
喜出望外[xǐ chū wàng wài, ㄒㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄤˋ ㄨㄞˋ, 喜出望外] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
大喜过望[dà xǐ guò wàng, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, 大喜过望 / 大喜過望] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
半岛[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 半岛 / 半島] peninsula; Al Jazeera (Arabic-language news network)
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, 参考消息 / 參考消息] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper)
外电[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, 外电 / 外電] reports from foreign (non-Chinese) news agencies
小段子[xiǎo duàn zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ ㄗ˙, 小段子] short paragraph; news article
动静[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, 动静 / 動靜] sound of activity or people talking; news of activity
合众国际社[Hé zhòng guó jì shè, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ, 合众国际社 / 合眾國際社] United Press International (UPI, US news service)
分析员[fēn xī yuán, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 分析员 / 分析員] analyst (e.g. of news)
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, 喜报 / 喜報] announcement of joyful news
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, 报喜 / 報喜] announce good news; report success
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, 朝日新闻 / 朝日新聞] Asahi Shimbun (Japanese newspaper)
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, 商报 / 商報] business newspaper
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 有线新闻网 / 有線新聞網] Cable Network News; CNN
美国有线新闻网[Měi guó yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 美国有线新闻网 / 美國有線新聞網] Cable Network News; CNN
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 总编辑 / 總編輯] chief editor (of newspaper)

news ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network
イタルタス通信[イタルタスつうしん, itarutasu tsuushin] (n) ITAR-TASS News Agency
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency
カレントニュース[, karentonyu-su] (n) current news
キャスター[, kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P)
スポットニュース[, supottonyu-su] (n) spot news
ニュースアナリスト[, nyu-suanarisuto] (n) news analyst
ローカルニュース[, ro-karunyu-su] (n) local news
凶報[きょうほう, kyouhou] (n) bad news
凶聞[きょうぶん, kyoubun] (n) bad news
凶音[きょういん, kyouin] (n) bad news; news of a death
報道局[ほうどうきょく, houdoukyoku] (n) news bureau; press bureau
大ニュース[だいニュース, dai nyu-su] (n) headline; momentous news
悪い知らせ[わるいしらせ, waruishirase] (n) bad news
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire
悪事千里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事千里を走る) bad news travels fast
悪事千里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事千里) bad news travels quickly
時事解説[じじかいせつ, jijikaisetsu] (n) news commentary; comments on the news
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
社会部[しゃかいぶ, shakaibu] (n) local news section; the city desk
社会面[しゃかいめん, shakaimen] (n) society or local news page; (P)
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P)
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P)
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P)
デーリーミラー[, de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper)
デイリーニュース[, deiri-nyu-su] (n) daily news; (P)
ニュースウォッチャー[, nyu-suuoccha-] (n) {comp} NewsWatcher
ニュースキャスター[, nyu-sukyasuta-] (n) newscaster
ニューススタンド[, nyu-susutando] (n) newsstand; NewsStand Inc.
ニューススプール[, nyu-susupu-ru] (n) {comp} news-spool
ニュースマガジン[, nyu-sumagajin] (n) newsmagazine
ネットニュース[, nettonyu-su] (n) {comp} net news; network news; Usenet
ハンギョレ[, hangyore] (n) Hankyoreh Shinmun (Korean daily newspaper)
ハンギョレ新聞[ハンギョレしんぶん, hangyore shinbun] (n) Hankyoreh (Korean daily newspaper)
ハンデルスブラット[, handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent
ニュースリーダ[にゅーすりーだ, nyu-suri-da] newsreader
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs)
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs)
投稿[とうこう, toukou] to post (to a newsgroup) (vs)
新聞[しんぶん, shinbun] newspaper
議長[ぎちょう, gichou] moderator (of a newsgroup)
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าว English: news
通信[つうしん, tsuushin] Thai: ข่าว English: news

news ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกข่าว[X] (bøk khāo) EN: report news FR: annoncer la nouvelle
เชียงใหม่นิวส์[TM] (Chieng Mai ) EN: Chiangmai News FR: Chiangmai News
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel FR: chaîne d'information [f]
ได้ข่าว[v. exp.] (dāi khāo) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that FR:
ได้ความ[v.] (dāi khwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results FR:
เดลินิวส์[TM] (Deli Niu) EN: Daily News FR: Daily News [m]
หัวข่าว[n. exp.] (hūa khāo) EN: news headline ; headline FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
หัวข้อข่าว[n.] (hūakhø khāo) EN: news FR:
แจ้งข่าวร้าย[v. exp.] (jaēng khāo ) EN: communicate bad news FR: annoncer une mauvaise nouvelle ; communiquer une mauvaise nouvelle
การแจ้งข่าวร้าย[n. exp.] (kān jaēng k) EN: communicating bad news FR:
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: news conference ; press conference FR: conférence de presse [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
ไขข่าว[v. exp.] (khai khāo) EN: comment the news FR:
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information FR: actualité [f] ; actualités [fpl] ; nouvelle [fpl] ; nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; info [f] (fam.) ; infos [fpl] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m] ; bulletin [m]
ข่าวบันลือโลก[n. exp.] (khāo banleū) EN: earthshaking news FR:
ข่าวเช้า[n. exp.] (khāo chāo) EN: morning news FR: informations du matin [fpl]
ข่าวชิ้นหนึ่ง[n. exp.] (khāo chin n) EN: a piece of news FR: une tranche d'information
ข่าวเด่น[n. exp.] (khāo den) EN: hot news FR: actualité brûlante [f]
ข่าวดี[n. exp.] (khāo dī) EN: good news FR: bonne nouvelle [f]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวฮอต[n. exp.] (khāo høt) EN: hot news FR:
ข่าวการเมือง[n. exp.] (khāo kānmeū) EN: politics news FR: actualité politique [f]
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข่าวเกรียวกราว[n. exp.] (khāo krīokr) EN: news on everybody's lips ; big news ; brouhaha FR:
ข่าวล่า[n.] (khāolā) EN: latest news ; hot news FR: dernières nouvelles [fpl]
ข่าวลวง[n. exp.] (khāo lūang) EN: hoax ; fake news FR:
ข่าวในพระราชสำนัก ; ข่าวพระราชสำนัก[n. exp.] (khāo nai ph) EN: Royal news FR: actualité royale [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai pr) EN: local news ; domestic news FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ข่าวพาดหัว[n.] (khāophāthūa) EN: headline ; front-page story ; headline news FR: titre [m] ; manchette [f] ; une [f]
ข่าวปลอม[n. exp.] (khāo pløm) EN: fake news FR: information fabriquée [f] ; fake news [f] (anglic.)
ข่าวประจำวัน[n. exp.] (khāo prajam) EN: news of the day FR: actualité du jour [f] ; nouvelles du jour [fpl] ; infos du jour [mpl]
ข่าวร้าย[n. exp.] (khāo rāi) EN: bad news FR: mauvaise nouvelle [f]
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lō) EN: world news FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
ข่าวสำคัญ[n. exp.] (khāo samkha) EN: important news FR: information importante [f]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวสังคม[n. exp.] (khāo sangkh) EN: social news FR: information sociale [f]
ข่าวเศรษฐกิจ[n. exp.] (khāo sēttha) EN: economic news ; economy news FR: nouvelles économiques [fpl]

news ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitungsausschnitt {m}newspaper cutting; news clipping
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Sportnachrichten {pl}sporting news
Schreckensbotschaft {f}terrible news
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Betriebszeitung {f}company newspaper
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper
News-Gruppe {f}newsgroup
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang]
Kurznachrichten {pl}news headlines
Nachrichtendienst {m}news service
Pressemeldung {f}news item
Zeitungsente {f}newspaper hoax
Zeitungsredakteur {m}newspaper editor
Zeitungssprache {f}newspaper language
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor
Zeitungsdruckpapier {n}newsprint paper
Wochenschau {f}weekly newsreel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า news
Back to top