ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determinant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determinant*, -determinant-

determinant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determinant (n.) ปัจจัย See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ Syn. constituent, portion
English-Thai: HOPE Dictionary
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย,ตัวกำหนด,ลักษณะชี้เฉพาะ
English-Thai: Nontri Dictionary
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
determinantตัวกำหนด, ดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
determinantดีเทอร์มิแนนต์,  ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกช์ใดหมายถึงจำนวนจริงที่มีค่าขึ้นอยู่กับเมทริกช์นั้น เช่น ดีเทอร์มิแนนต์ของเทตริกช์ A เขียนแทนด้วย det(A)  คือ a1a4 - a2a3  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

determinant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
决定簇[jué dìng cù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 决定簇 / 決定簇] determinant (causing immunological response); epitope
种差[zhǒng chā, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄚ, 种差 / 種差] determinant (characteristic of a species)
行列式[háng liè shì, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 行列式] determinant

determinant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行列式[ぎょうれつしき, gyouretsushiki] (n) determinant
抗原決定基[こうげんけっていき, kougenketteiki] (n) antigenic determinant; epitope

determinant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีเทอร์มิแนนต์[n.] (dīthoēminaē) EN: determinant FR: déterminant [m]
ดีเทอร์มิแนนต์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (dīthoēminaē) EN: functional determinant FR: déterminant fonctionnel [m]
การกระจายดีเทอร์มิแนนต์[n. exp.] (kān krajāi ) EN: determinant expansion FR:
การกระจายตัวกำหนด[n. exp.] (kān krajāi ) EN: determinant expansion FR:
ไมเนอร์ของตัวกำหนด[n. exp.] (mainoē khøn) EN: minor of determinant FR:
สาเหตุ[n.] (sāhēt) EN: cause ; primary cause ; reason ; determinant FR: cause [f] ; raison [f] ; motif [m] ; circonstances [fpl]
ตัวกำหนด[n. exp.] (tūa kamnot) EN: determination ; decision ; determining factor ; determinant FR:

determinant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Determinante {f} [math.] | Determinanten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determinant
Back to top