ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissension

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissension*, -dissension-

dissension ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissension (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน Syn. conflict, discord, frictior Ops. agreement, harmony
English-Thai: HOPE Dictionary
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement
English-Thai: Nontri Dictionary
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาดหมาง (v.) have dissension See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged Syn. ขัดแย้ง, ผิดใจ
ผิดใจ (v.) have dissension See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged Syn. ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From what we've determined so far, it was the result of internal dissension of the North Koreans.จากที่เราวางไว้ มันเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในของเกาหลีเหนือ
The assassination of Yoon Sung Chul was the result of the internal dissension in North Korea.คดีลอบสังหาร ยุนซองชอล เป็นผลมาจากการขัดแย้งภายในของฝ่ายเกาหลีเหนือ
If it's true there is dissension in their ranks, maybe their sailors have mutinied.ถ้ามันเป็นความจริงที่มีความไม่ลงรอยกัน คือในกลุ่มของพวกเขา, อาจลูกเรือของพวกเขา ได้ก่อกบฎ
He puts four enemies together, guaranteed dissension.เขาเอา4ศัตรูมารวมกัน ให้แน่ใจว่าเข้ากันไม่ได้

dissension ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾轧[qīng yà, ㄑㄧㄥ ㄧㄚˋ, 倾轧] conflict; internal strife; dissension

dissension ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension
紛議[ふんぎ, fungi] (n) dissension
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)

dissension ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
ส่อเสียด[v.] (sōsīet) EN: instigate ; incite ; create dissension ; stir up discord FR:
ยุแหย่[v.] (yuyaē) EN: create dissension ; cause friction FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer
ยุแยง[v.] (yuyaēng) EN: create dissension ; cause friction FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissension
Back to top