ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knowledge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knowledge*, -knowledge-

knowledge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knowledge (n.) ความรู้ See also: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ
knowledgeable (adj.) ที่รู้มาก See also: ซึ่งเป็นปัญญาชน, เฉลียวฉลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว, Syn. learning
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
English-Thai: Nontri Dictionary
knowledge(n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลองภูมิ (v.) test the knowledge of
วิทยาทาน (n.) imparting of knowledge for the general benefit
ความตรัสรู้ (n.) knowledge See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent Syn. ความรู้แจ้ง, วิชา
ความรู้ (n.) knowledge See also: information, awareness Syn. วิชาความรู้
ความรู้แจ้ง (n.) knowledge See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent Syn. ความตรัสรู้, วิชา
พิทย (n.) knowledge See also: philosophy, science, learning Syn. พิทยา, ความรู้, วิชา
พิทยา (n.) knowledge See also: philosophy, science, learning Syn. พิทย, ความรู้, วิชา
ภูมิรู้ (n.) knowledge See also: education, learning Syn. พื้นความรู้, ภูมิปัญญา
วิชชา (n.) knowledge See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent Syn. ความรู้แจ้ง, ความตรัสรู้, วิชา
วิชาความรู้ (n.) knowledge See also: information, awareness
วิทยา (n.) knowledge See also: philosophy, science, learning Syn. พิทย, พิทยา, ความรู้, วิชา
ฐานความรู้ (n.) knowledge base
ตลาดวิชา (n.) knowledge market
คลังสมอง (n.) knowledge source See also: library Syn. ห้องสมุด
จักขุวิญญาณ (n.) knowledge through the eye or vision See also: knowledge which comes through vision
แก่วิชา (adj.) knowledgeable Syn. รู้มาก
ผู้ทรงความรู้ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์
ผู้รู้ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
พหูสูตร (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Couldn't have been no accident, not with her knowledge of boats.ด้วยความรู้เรื่องเรือของหล่อน มันไม่ใช่อุบัติเหตุเเน่
Have you any speaking knowledge of the Sarkhanese language?{\cHFFFFFF}คุณมีความรู้พูดใด ๆ ของภาษา Sarkhanese?
I ask you, in all conscience, is it right that a serviceman is forced to carnal knowledge for the insurance?ฉันขอให้คุณเซอร์ในมโนธรรม ทั้งหมด มันเหมาะสมที่กร ควรถูกบังคับให้ความรู้ทาง กามารมณ์
If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.
Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers.ความรู้ในทางไสยศาสตร์ ทำให้พวกเขามีพลังอำนาจมาก.
We are going to get there first yet you have the knowledge to make the trip work.เราจะได้รับมีครั้งแรก แต่คุณมีความรู้ เพื่อให้การทำงานการเดินทาง
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล
"The other hunters have no knowledge of them. ""นักล่าประเภทอื่น ไม่มีใครรู้มากพอ"
The dogfaces rested easy in the knowledge that Corporal Teddy Duchampเหล่าด็อกเฟส พักอย่างสบาย ด้วยตระหนักดีว่า คอร์ปอรัล เท็ดดี้ ดูแชมป์
For 2000 years knowledge passed from father to son father to son.สำหรับปี 2000 ... ... ความรู้ที่ส่งผ่านจากพ่อถึงลูกชาย ... ... พ่อถึงลูกชาย

knowledge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
心得[xīn dé, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ, 心得] knowledge gained
知识就是力量[zhī shi jiù shì lì liang, ㄓ ㄕ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 知识就是力量 / 知識就是力量] Knowledge is power, slogan originally due to Francis Bacon 弗蘭西斯·培根|弗兰西斯·培根
知识工程师[zhī shi gōng chéng shī, ㄓ ㄕ˙ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, 知识工程师 / 知識工程師] knowledge worker
知识库[zhī shi kù, ㄓ ㄕ˙ ㄎㄨˋ, 知识库 / 知識庫] knowledge base
见识[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, 见识 / 見識] knowledge and experience; to increase one's knowledge
略知一二[lu:è zhī yī èr, ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, 略知一二] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering
略知皮毛[lu:è zhī pí máo, ㄜˋ ㄓ ㄆㄧˊ ㄇㄠˊ, 略知皮毛] slight knowledge of sth; superficial acquaintance with a subject; a smattering
智库[zhì kù, ㄓˋ ㄎㄨˋ, 智库 / 智庫] thinktank; knowledge base
妙智慧[miào zhì huì, ㄇㄧㄠˋ ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ, 妙智慧] wondrous wisdom and knowledge (Buddh.)
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, 不经一事不长一智 / 不經一事不長一智] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, 预备知识 / 預備知識] background knowledge; prerequisite
理性认识[lǐ xìng rèn shi, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˋ ㄕ˙, 理性认识 / 理性認識] cognition; rational knowledge
认知[rèn zhī, ㄖㄣˋ ㄓ, 认知 / 認知] cognition; to acknowledge
常识[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常识 / 常識] common sense; general knowledge
[xǔ, ㄒㄩˇ, 諝] deceit; knowledge
求知欲[qiú zhī yù, ㄑㄧㄡˊ ㄓ ㄩˋ, 求知欲 / 求知慾] desire for knowledge
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, 博闻强识 / 博聞強識] erudite; widely read and knowledgeable
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
学识[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, 学识 / 學識] erudition; scholarly knowledge
早知[zǎo zhī, ㄗㄠˇ ㄓ, 早知] foresight; foreknowledge; if one had known earlier,...
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge
知识[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, 知识 / 知識] intellectual; knowledge-related; knowledge
良知[liáng zhī, ㄌㄧㄤˊ ㄓ, 良知] intuitive knowledge
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, 博识 / 博識] knowledgeable; erudite; erudition; proficient
博识多通[bó shí duō tōng, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄊㄨㄥ, 博识多通 / 博識多通] knowledgeable and perspicacious (成语 saw)
博识洽闻[bó shí qià wén, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄑㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, 博识洽闻 / 博識洽聞] knowledgeable; erudite
百事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, 百事通] knowledgeable person; know all
识多才广[shí duō cái guǎng, ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄍㄨㄤˇ, 识多才广 / 識多才廣] knowledgeable and versality
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
学问[xué wèn, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ, 学问 / 學問] learning; knowledge
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
般若[bān ruò, ㄅㄢ ㄖㄨㄛˋ, 般若] Sanskrit prajna: wisdom; great wisdom; wondrous knowledge
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
科学[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 科学 / 科學] science; scientific knowledge; scientific
技术知识[jì shù zhī shi, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄓ ㄕ˙, 技术知识 / 技術知識] technical knowledge

knowledge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ナレッジ;ノレッジ;ノリッジ[, narejji ; norejji ; norijji] (n) knowledge
ナレッジエンジニアリング[, narejjienjiniaringu] (n) knowledge engineering
ナレッジナビゲータ[, narejjinabige-ta] (n) {comp} knowledge navigator
ナレッジマネージメント[, narejjimane-jimento] (n) {comp} knowledge management
一知半解[いっちはんかい, icchihankai] (adj-na,n) superficial knowledge; half knowledge
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) background knowledge; prerequisite knowledge
個人的に知る[こじんてきにしる, kojintekinishiru] (exp,v5r) to know personally; to have personal knowledge of
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents
博学多識[はくがくたしき, hakugakutashiki] (n) erudition and extensive knowledge
博覧強記[はくらんきょうき, hakurankyouki] (n) encyclopedic knowledge and strong memory
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
女の味を知る[おんなのあじをしる, onnanoajiwoshiru] (exp,v5r) to have carnal knowledge (of a woman)
学殖[がくしょく, gakushoku] (n) scholarship; learning; knowledge
専門知識[せんもんちしき, senmonchishiki] (n) expertise; special knowledge; technical knowledge; expert knowledge
形式知[けいしきち, keishikichi] (n) explicit knowledge (knowledge management terminology)
心当たり(P);心当り[こころあたり, kokoroatari] (n) having some knowledge of; happening to know; (P)
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers
暗黙知[あんもくち, anmokuchi] (n) tacit knowledge (knowledge management terminology)
格物致知[かくぶつちち, kakubutsuchichi] (n) gaining a perfect knowledge of natural laws
熟知[じゅくち, jukuchi] (n,vs) being familiar with; having a thorough knowledge of; being well-informed about; (P)
生兵法[なまびょうほう, namabyouhou] (n) crude tactics; smattering of knowledge
知見[ちけん, chiken] (n,vs) expertise; experience; knowledge
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge
知識を蓄える[ちしきをたくわえる, chishikiwotakuwaeru] (exp,v1) to gain knowledge; to build up one's knowledge
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] (n) {comp} knowledge information
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] (n) {comp} knowledge information processing system
知識産業[ちしきさんぎょう, chishikisangyou] (n) the knowledge industry
聞き覚える;聞きおぼえる[ききおぼえる, kikioboeru] (v1,vt) (1) (See 聞き覚えがある) to be familiar; (2) to learn by ear; to pick up knowledge
聞き齧る[ききかじる, kikikajiru] (v5r,vt) to have a smattering knowledge of
薀蓄を傾ける;蘊蓄を傾ける;うん蓄を傾ける[うんちくをかたむける, unchikuwokatamukeru] (exp,v1) (obs) to draw upon one's profound knowledge
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] (n) profound knowledge
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge
食い齧る[くいかじる, kuikajiru] (v5r,vt) (1) to nibble at; (2) to have a smattering of knowledge
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK
アクノリッジ[, akunorijji] (n) {comp} acknowledge
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
Japanese-English: COMDICT Dictionary
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system
知識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK)
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK)

knowledge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิสมัย[n.] (aphisamai) EN: knowledge FR:
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge ; unknowing FR: ignorance [f]
ฉฬภิญญา[n.] (chalapinyā) EN: the sixfold supernormal knowledge ; the six psychic powers FR:
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
เจโตปริยญาณ[n.] (jētōpariyay) EN: knowledge of others’ thought ; telepathy FR:
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้[xp] (jintanākān ) EN: imagination is more important than knowledge FR:
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
กาลัญญุตา[u] (kālanyutā) EN: the quality of one who knows the proper time ; knowing the proper time ; knowledge of how to choose and keep time FR:
การแบ่งปันความรู้[n. exp.] (kān baengpa) EN: knowledge sharing FR:
การบริหารจัดการความรู้ [n. exp.] (kān børihān) EN: knowledge management FR: gestion du savoir [m]
การใช้ความรู้[n. exp.] (kān chai kh) EN: knowledge utilization FR:
การจัดการความรู้[n. exp.] (kān jatkān ) EN: knowledge management (KM) FR:
การกระจายความรู้[n. exp.] (kān krajāi ) EN: knowledge distribution FR:
การประมวลความรู้[n. exp.] (kān pramūan) EN: knowledge codification FR:
การเรียนรู้[n.] (kān rīenrū) EN: learning ; acquisition of knowledge FR: apprentissage [m] ; compréhension [f] ; acquisition de connaissances [f]
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[n. exp.] (kān rūtūa w) EN: knowledge of wrongdoing FR:
การแทนความรู้ [n. exp.] (kān thaēn k) EN: knowledge representation (KR) FR:
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
เข้ารกเข้าพง[v. (loc.)] (khaorokkhao) EN: err due to lack of knowledge FR:
คลังสมอง[n. exp.] (khlang samø) EN: storehouse of knowledge ; brains ; braintrust FR:
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach FR:
ความรู้[n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness FR: connaissance [f] ; connaissances [fpl] ; savoir [m]
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beū) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
ความรู้เชิงประจักษ์[n. exp.] (khwāmrū cho) EN: empirical knowledge FR: connaissance empirique [f]
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khwāmrū dān) EN: computer knowledge FR: connaissances en informatique [fpl]
ความรู้ด้านเทคนิค[n. exp.] (khwāmrū dān) EN: technical knowledge FR:
ความรู้แจ้ง[n. exp.] (khwāmrū jaē) EN: knowledge FR:
ความรู้คือพลัง[n. exp.] (khwāmrū khe) EN: knowledge is power FR:
ความรู้ความสามารถ[n. exp.] (khwāmrū khw) EN: knowledge FR:
ความรู้ก่อนประสบการณ์[n. exp.] (khwāmrū køn) EN: a priori ; a priori knowledge FR:
ความรู้พื้นฐาน[n. exp.] (khwāmrū phe) EN: basic knowledge FR: connaissances élémentaires [fpl] ; connaissances de base [fpl]
ความรู้ทางศาสนา[n. exp.] (khwāmrū thā) EN: religious knowledge FR:
ความรู้ทางเทคนิค[n. exp.] (khwāmrū thā) EN: technical knowledge FR:
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ; ความรู้วิทยาศาสตร์[n. exp.] (khwāmrū thā) EN: scientific knowledge FR: connaissance scientifique [f]
ลองภูมิ[v.] (løngphūm) EN: measure capabilities ; test the knowledge ; test out FR: mesurer la connaissance de
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
มุขบาฐ[n.] (mukkhabāt) EN: method of teaching in the ancient time (in which knowledge is passed on by oral account) FR:
งู ๆ ปลา ๆ = งูๆ ปลาๆ[adj.] (ngū-ngū plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary ; smattering ; knowing very little about something FR: superficiel ; ayant quelques connaissances ; b. a.-ba [m]

knowledge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wissbegierig {adj}eager for knowledge
Erfahrung {f}empirical knowledge
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge
Allgemeinwissen {n}general knowledge
Sprachkenntnisse {pl}linguistic knowledge
Vorkenntnis {f}previous knowledge
Vorwissen {n}previous knowledge
Schulkenntnisse {f}school knowledge
fachlich {adj} | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge
Wissensdrang {m}thirst for knowledge
Wissensdurst {m}thirst for knowledge
unkundig {adj} | unkundig sein | des Lesens unkundigunacquainted | to have no knowledge | unable to read
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.]
Fremdsprachenkenntnisse {pl}knowledge of foreign languages
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Ortskenntnis {f} | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place
Wissenbasis {f}knowledge base
Wissensgesellschaft {f}knowledge society
Wissensmanagement {n}knowledge management
Wissenstransfer {m}knowledge transfer
Kenntnisstand {m}state of knowledge; state of information

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knowledge
Back to top