ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

element

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *element*, -element-

element ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
element (n.) จำนวนเล็กน้อย See also: สิ่งเล็กน้อย
element (n.) ธาตุ
element (n.) สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ See also: สภาพที่เป็นธรรมชาติ, ธรรมชาติ
element (n.) องค์ประกอบ See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ Syn. component, constituent, portion
elemental (adj.) ในขั้นพื้นฐาน Syn. basic
elemental (adj.) ซึ่งเป็นพื้นฐาน See also: เบื้องต้น Syn. basic, initial
elemental (adj.) จำเป็น Syn. essential, basic, fundamental, prime
elementary (adj.) ง่าย See also: เกี่ยวกับประถมศึกษา
elementary (adj.) ง่าย See also: ไม่ซับซ้อน Syn. simple
elementary (adj.) เบื้องต้น See also: พื้นฐาน Syn. primary, rudimentary
elementary particle (n.) อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก
elementary school (n.) โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elementay (adj.) เป็นขั้นพื้นฐาน Syn. beginning
elements (n.) สภาพอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ,ธาตุแท้,ปัจจัยสำคัญ,หน่วย,ที่อยู่ตามธรรมชาติ,สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ,รากฐาน,พื้นฐาน,ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple
English-Thai: Nontri Dictionary
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
ELEMENTARY elementary school(n) โรงเรียนประถม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elementส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementaryมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู primary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Elementaryการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementsเอลีเมนท์,เซลล์,ธาตุ,ส่วนสำคัญ [การแพทย์]
Elements, Acid-Formingสภาพกรด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุ (n.) element See also: essence, component, constituent, factor
ธาตุบริสุทธิ์ (n.) element See also: pure substance
ธาตุแท้ (n.) element See also: pure substance Syn. ธาตุบริสุทธิ์
ประถมศึกษา (n.) elementary education See also: primary education
สามัญศึกษา (n.) elementary education See also: general education Ops. วิสามัญศึกษา
นักเรียนชั้นประถม (n.) elementary pupil
นักเรียนประถม (n.) elementary pupil Syn. นักเรียนชั้นประถม
โรงเรียนประถม (n.) elementary school See also: municipal Syn. โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา (n.) elementary school See also: municipal
ชั้นมูล (n.) pre-elementary level See also: fundamental level
ชั้นเตรียม (n.) pre-elementary level See also: fundamental level Syn. ชั้นมูล
ธรรมธาตุ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ
ธรรมารมณ์ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมธาตุ
ธาตุไฟ (n.) fire element
มหาภูต (n.) four principle elements (earth, wind, fire, water)
วัตถุปัจจัย (n.) material element Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย
ส่วนประกอบพื้นฐาน (n.) basic element
องค์ประกอบพื้นฐาน (n.) basic element Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน
เตรียมประถม (n.) pre-elementary school See also: kindergarten Syn. อนุบาล
เตโชธาตุ (n.) fire element Syn. ธาตุไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We add the element of scorched earth.อย่างเช่น ระเบิดจริง
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน
I actually think there's an element of psychosis involved here.มันเป็นส่วนประกอบ ของความวิปลาสอยู่ที่นี่
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์
The only advantage we had was the element of surprise.สิ่งเดียวที่เราได้เปรียบคือ.. เราสามารถทำอะไรที่คาดไม่ถึงได้
I named this element "uranium."ข้าตั้งชื่อมันว่า "ยูเรเนี่ยม"
If you leave him like that, there's an element of danger.ถ้าปล่อยให้เขาอยู่อย่างงั้น มันอาจมีอันตราย
All I'm saying is inside, we had the element of surprise.ที่ฉันพูดเนี่ยแค่ในคุก เรายังมีอีกหลายอย่าง
Not exactly ideal in the element of surprise department, and I have to find a new way to dispose of Little Chino's body.จะจู่โจมโดยไม่ให้รู้ตัวคงลำบาก แถมยังต้องหาวิธีกำจัดชิ้นส่วนอีก
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต
We should strike now, while we've got the element of surprise.เราต้องบุกเดี๋ยวนี้เลย เพราะจะได้ทำให้มันแปลกใจ
Meantime, our guys swabbed the filter element and found the same 99.1 meth.ในระหว่างนั้นคนของเราจะหาข่าวกรองเบื้องต้น และหาแหล่งผลิตยา 99.1 % แบบเดียวกัน

element ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元素[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 元素] element; element of a set; chemical element
有限元[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 有限元] finite element (method)
有限元法[yǒu xiàn yuán fǎ, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, 有限元法] finite element method
有限单元[yǒu xiàn dān yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 有限单元 / 有限單元] finite element (method)
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A
稀有元素[xī yǒu yuán sù, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 稀有元素] trace element (nutrition)
[ā, ㄚ, 锕 / 錒] actinium Ac89, actinoid element
[méi, ㄇㄟˊ, 镅] americium Am95, actinoid element
武装分子[wǔ zhuāng fèn zǐ, ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 武装分子 / 武裝份子] armed elements; gunmen
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
[péi, ㄆㄟˊ, 锫 / 錇] berkelium Bk97, actinoid element
[shì, ㄕˋ, 铈 / 鈰] cerium Ce58, lanthanoid element
化学元素[huà xué yuán sù, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 化学元素 / 化學元素] chemical element
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 组成 / 組成] component; part; element; constitute; make up
成份[chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ, 成份] composition; ingredients; element; makeup; component
[jú, ㄐㄩˊ, 锔 / 鋦] curium Cm96, radioactive actinoid element
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
[dī, ㄉㄧ, 镝 / 鏑] dysprosium Dy66, lanthanoid element
[āi, ㄞ, 锿 / 鎄] einsteinium Es99, radioactive actinoid element
元件[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 元件] element; component
初小[chū xiǎo, ㄔㄨ ㄒㄧㄠˇ, 初小] elementary school; abbr. for 初级小学
初等[chū děng, ㄔㄨ ㄉㄥˇ, 初等] elementary (i.e. easy)
初等代数[chū děng dài shù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 初等代数 / 初等代數] elementary algebra
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 初级小学 / 初級小學] elementary school; abbr. to 初小
因素[yīn sù, ㄙㄨˋ, 因素] element; factor
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 基本粒子] elementary particle
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 基础教育 / 基礎教育] elementary education
[ěr, ㄦˇ, 铒 / 鉺] erbium Er68, lanthanoid element
[yǒu, ㄧㄡˇ, 铕 / 銪] europium Eu63, lanthanoid element
恶势力[è shì li, ㄜˋ ㄕˋ ㄌㄧ˙, 恶势力 / 惡勢力] evil forces; criminals elements
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
[fèi, ㄈㄟˋ, 镄 / 鐨] fermium Fm100, radioactive actinoid element
反应堆燃料元件[fǎn yìng duī rán liào yuán jiàn, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 反应堆燃料元件 / 反應堆燃料元件] fuel element
[gá, ㄍㄚˊ, 钆 / 釓] gadolinium Gd64, lanthanoid element
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 钬 / 鈥] holmium Ho67, lanthanoid element
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
插入因子[chā rù yīn zǐ, ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄗˇ, 插入因子] insertion element

element ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
グラントエレメント[, gurantoeremento] (n) grant element
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper)
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] (n) {comp} generalized structure element
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China)
変換子[へんかんし, henkanshi] (n) pickup; sensing element
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] (n) {comp} geometric graphics element
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise
検出可能要素[けんしゅつかのうようそ, kenshutsukanouyouso] (n) {comp} detectable element
構成要件[こうせいようけん, kouseiyouken] (n) (See 故意) actus reus (constituent external element of a crime, as opposed to mental state)
[つぎ, tsugi] (pref) (1) next; (2) (See 次亜) hypo- (i.e. containing an element with low valence); (ctr) (3) order; sequence; time; times
竪框[たてがまち, tategamachi] (n) stile; vertical frame element on the left or right of a door or window
素子[そし, soshi] (n) (1) element (esp. component in electronics); elemental device; device; (2) data; datum; (P)
要素[ようそ, youso] (n) (1) component; factor; item (e.g. in list); (2) {comp} element (e.g. in array); member (e.g. data structure); (P)
超ウラン元素[ちょうウランげんそ, chou uran genso] (n) transuranium element; transuranic element; super heavy element
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents)
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] (n) {comp} escape elements
エレメンタリー[, erementari-] (n) elementary
エレメント[, eremento] (n) element; elements
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements
ゲート[, ge-to] (n) (1) gate (for entry, boarding, etc.); (2) {comp} gate; (3) logic element; (P)
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary
トランスポゾン[, toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element)
ハロゲン族元素[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements
ピクセル[, pikuseru] (n) {comp} pixel; picture element; PEL
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member
五大[ごだい, godai] (n) (1) {Buddh} the five elements (earth, water, fire, wind, aether); (2) (abbr) (See 五大明王) five great wisdom kings
仲人(P);中人[なこうど(仲人)(P);ちゅうにん, nakoudo ( nakoudo )(P); chuunin] (n) (1) (仲人 only) go-between; matchmaker; (2) (中人 only) child in elementary or middle school; (P)
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement
元素周期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 周期表) periodic table of the elements
児童会[じどうかい, jidoukai] (n) elementary school student council
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission)
ゲート[げーと, ge-to] gate, logic element
サービス要素[サービスようそ, sa-bisu youso] element of service, service element
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
ポロジ状態要素[ポロジじょうたいようそ, poroji joutaiyouso] topology state element
ラスタ図形要素[らすたずけいようそ, rasutazukeiyouso] raster graphics element
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element
交換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element
付番要素[ふばんようそ, fubanyouso] ranked element
共存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] symbiotic service element
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
否定論理積素子[ひていろんりせきそし, hiteironrisekisoshi] NAND gate, NAND element
含意素子[がんいそし, gan'isoshi] IF-THEN gate, IF THEN element
境界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method
多数決ゲート[たすうけつゲート, tasuuketsu ge-to] majority gate, majority element
多数決素子[たすうけつそし, tasuuketsusoshi] majority gate, majority element
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element
排他的論理和素子[はいたてきろんりわそし, haitatekironriwasoshi] EXCLUSIVE-OR gate, EXCLUSIVE-OR element
敷居値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element
敷居値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element
文脈上の選択要素[ぶんみゃくじょうのせんたくようそ, bunmyakujounosentakuyouso] contextually optional element
書誌要素[しょしようそ, shoshiyouso] bibliographic element
有限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM
検出可能要素[けんしゅつかのうようそ, kenshutsukanouyouso] detectable element
構造要素[こうぞうようそ, kouzouyouso] structural element
現要素[げんようそ, genyouso] current element
目的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element
直前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element
等価素子[とうかそし, toukasoshi] IF-AND-ONLY-IF gate, IF-AND-ONLY-IF element
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link)
要素型[ようそがた, yousogata] element type
要素型定義[ようそがたていぎ, yousogatateigi] element type definition
要素型引数[ようそがたひきすう, yousogatahikisuu] element type parameter
親要素[おやようそ, oyayouso] containing element

element ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาโปธาตุ[n.] (āpōthāt) EN: water ; fluid ; fluid element FR: fluide [m]
บิต[n.] (bit) EN: bit FR: bit [m] ; élément binaire [m]
ชิ้นประกอบ[n. exp.] (chin prakøp) EN: element FR:
ชิ้นประกอบของความยาวส่วนโค้ง[n. exp.] (chin prakøp) EN: element of arc length FR:
ชิ้นประกอบของปริมาตร[n. exp.] (chin prakøp) EN: volume element FR:
ชิ้นประกอบของพื้นที่[n. exp.] (chin prakøp) EN: area element FR:
ชิ้นส่วน[n. exp.] (chin suan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chin suan s) EN: precast element FR: élément préfabriqué [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: core leader ; leader ; core member ; leading element FR: leader [m] (anglic.) ; figure de proue [f] ; pilier [m]
ไมเนอร์ของสมาชิกในเมทริกซ์[n. exp.] (mainoē khøn) EN: minor of an element in a matrix FR:
มูลฐาน[n.] (mūnthān = m) EN: root ; fundament element ; cause ; origin ; source ; original cause ; basic cause FR: cause [f] ; origine [f] ; source [f] ; principe [m]
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; composition ; factor ; requisite FR: élément [m] ; composant [m] ; composante [f] ; composition [f]
องค์ประกอบพื้นฐาน[n. exp.] (ongprakøp p) EN: basic element FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m] ; cause [f]
ปัจจัยสำคัญ[n. exp.] (patjai samk) EN: key element ; key factor FR:
รายการ[n.] (rāikān) EN: article ; object ; item ; record ; result FR: article [m] ; objet [m] ; sujet [m] ; donnée [f] ; élément [m] ; item [m] ; résultat [m]
ไส้กรอง[n. exp.] (sai krøng) EN: filter element FR:
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow ; element ; subscriber FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; pensionnaire [m] ; élément [m]
สมาชิกเอกลักษณ์[n. exp.] (samāchik ēk) EN: identity element FR:
สมาชิกเอกลักษณ์ขวา[n. exp.] (samāchik ēk) EN: right identity element FR:
สมาชิกเอกลักษณ์ซ้าย[n. exp.] (samāchik ēk) EN: left identity element FR:
สมาชิกของเซต[n. exp.] (samāchik kh) EN: element of a set ; element ; member FR: élément d'un ensemble [m]
สมาชิกกลาง[n. exp.] (samāchik kl) EN: neutral element FR:
สมาชิกเล็กสุด[n. exp.] (samāchik le) EN: minimal element FR:
สมาชิกลดทอนไม่ได้[n. exp.] (samāchik lo) EN: irreducible element FR:
สมาชิกผกผัน[n. exp.] (samāchik ph) EN: inverse element FR:
สมาชิกศูนย์[n. exp.] (samāchik sū) EN: zero element FR:
สมาชิกตามหลัก[n. exp.] (samāchik tā) EN: pivot element FR:
สมาชิกตามแถว[n. exp.] (samāchik tā) EN: row element FR:
สารอาหาร[n. exp.] (sān āhān) EN: nutrient ; food FR: élément nutritif [m] ; nourriture [f]
ส่วน[n.] (sūan = suan) EN: portion ; share ; section ; part ; piece ; element FR: partie [f] ; section [f] ; élément [m] ; portion [f] ; part [f] ; côté [m] ; segment [m] ; domaine [m]
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ส่วนประกอบที่สำคัญ[n. exp.] (suanprakøp ) EN: important element FR: élément important [m]
เตโชธาตุ[n.] (tēchōthāt) EN: fire element FR:
ธรรมารมณ์[n.] (thammārom) EN: mental data element ;mind-object ; cognizable object ; cognoscible object FR:
ธรรมธาตุ[n.] (thammathāt) EN: mental data element ; mental object FR:
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; simple substance [f] FR: élément (chimique) [m] ; substance simple [f]
ธาตุกัมมันตรังสี[n. exp.] (thāt kamman) EN: radioactive element FR: élément radioactif [m]

element ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feldelement {n}array element
Verknüpfungsglied {n}combination element
Dauerlichtelement {n}continuous light element
Tagesschlüssel {m} für Geheimcodedaily keying element
Verzögerungsglied {n} (Zeit)delay element
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element
Faserschichtluftfilterzelle {f} [techn.]fibrous laminated air filter element
Federelement {n}spring element
Fixierstück {n}locating element
Deckenelement {n}floor element
Einzelheit {f}; Element
Ausbildungsschwerpunkt {m}key course element
Konstruktionselement {n}machine element
Nullelement {n} [math.]zero element
Ausgabeglied {n}output element
Bildelement {n}picture element
Pivotelement {n} [math.]pivot element
Plattenelement {n}plate element
Profilelement {n}tread element
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H)
Eingabeglied {n}signal conditioning element
Ablaufglied {n}step logic element
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element
Tabellenfeld {n}table element
Thermoelement {n}thermal element
Zeitglied {n}timing element
Titelanfang {m}initial title element
Transuran {n} [chem.] [phys.]transuranic element
Bestandteil {m}constituent part; constituent element; constituent
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control
Kryotron {n} (Supraleitschaltelement)cryotron
Element {n} | Elemente
Element {n} [math.]element
Elementarladung {f}elementary charge
Elementarteiler {m} [math.]elementary divisor
Elementumwandlung {f}elementary conversion
elementar {adj}elementary
elementar; natürlich {adj}elemental
elementar {adv}elementarily; elementally
Anfangsunterricht {m}elementary instruction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า element
Back to top