ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plant*, -plant-

plant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plant (n.) พืช See also: ต้นไม้ Syn. shrub, weed, seedling
plant (n.) การเพาะปลูก See also: การกสิกรรม, การเกษตร
plant (n.) เครื่องมือครบชุด See also: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด
plant (n.) โรงงานอุตสาหกรรม See also: โรงงาน Syn. mill, factory, shop
plant (n.) เครื่องจักร
plant (n.) สิ่งหรือคนหลอกลวง
plant (vt.) เพาะปลูก See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง Syn. cultivate, develop
plant (vt.) ตั้ง See also: สร้าง, ก่อตั้ง Syn. establish, found
plant (vt.) ฝัง See also: ปลูกฝัง Syn. embed, implant
plant (vt.) แทรก
plant (vt.) ปล่อย (ปลา)
plant in (phrv.) ปลูกใน See also: เพาะใน
plant in to (phrv.) ฝังใน (ใจ) See also: ฝังใจ, ปลูกฝัง
plant louse (n.) แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นหรือใบของพืช
plant of pea family (n.) พืชตระกูลถั่วใช้ทำเป็นอาหารสัตว์
plant on (phrv.) ปักบน See also: ตั้ง, วาง, ฝังบน
plant on (phrv.) ต่อย See also: ชก Syn. land on
plant on (phrv.) ซ่อน
plant out (phrv.) เพาะเลี้ยง See also: เพาะปลูก
plant pot (n.) ไม้กระถาง
plant with (phrv.) ปลูกให้เต็ม (ต้นไม้)
plantain (n.) พืชชนิดหนึ่ง
plantar (adj.) เกี่ยวกับฝ่าเท้า
plantation (n.) สวน See also: ไร่, นา, ฟาร์ม, พื้นที่เพาะปลูก Syn. estate, manor, ranch
planter (n.) เครื่องหว่านเมล็ด See also: เครื่องปลูกพืช Syn. drill
planter (n.) เจ้าของฟาร์มเพาะปลูก See also: เจ้าของไร่, คนเพาะปลูก, เกษตรกร Syn. farmer, agriculturist, cultivator
planter (n.) กระถาง
plantigrade (adj.) ซึ่งเดินบนฝ่าเท้า
plantigrade (n.) สัตว์ที่เดินบนฝ่าเท้า
plants (n.) พืช See also: พืชผัก Syn. shrubs, herbage
English-Thai: HOPE Dictionary
plant(พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก
plantation(แพลนเท'เชิน) n. สวน,ไร่,ฟาร์ม,นิคม,การเพาะปลูกเมล็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
plant(n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร
plantain(n) ต้นกล้วยชนิดหนึ่ง
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plantar-ฝ่าเท้า [มีความหมายเหมือนกับ volar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plantพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant inspectionการตรวจพืช [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีบัว (n.) young plant in the lotus seed
ตีแปลง (v.) fish bites a hole in a plant to lay eggs in
นาบข้าว (v.) press rice plant down with stick
พืชคาม (n.) plant See also: seed Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช
ลง (v.) plant See also: grow Syn. ปลูก
เพาะชำ (v.) plant See also: sow, cultivate
ไม้ (n.) plant See also: tree Syn. ต้นไม้, พืช
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (n.) plant manager
กกช้าง (n.) name of plant Syn. กกธูป, ปรือ, เฟื้อ
กกธูป (n.) name of plant Syn. กกช้าง, ปรือ, เฟื้อ
กระช้อยนางรำ (n.) species of plant See also: telegraph plant Syn. ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ
กะแล (n.) species of plant Syn. ต้นเข
กั้นบัง (n.) name of Thai plants Syn. ว่านกำบัง
กาบ (n.) spathe (of plants) See also: bract
กาฝาก (n.) parasite plant
กี๋ (n.) tripod for potted plant See also: Chinese stool for potted plants
ขี้ครอก (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ
ขี้อ้น (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ
คนมือร้อน (adj.) unskilled hand at planting See also: unfit to planting Ops. มือเย็น
ช้อยช่างรำ (n.) species of plant See also: telegraph plant Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want somebody very good to plant that gun.ฉันต้องการใครสักคนที่ดีมากในการปลูกปืนที่
They were killed in a power plant accidentพวกเค้าถูกฆ่า โดยอุบัติเหตุโรงไฟฟ้า
We decided to plant them in the garden to make a lovely forestเราตัดสินใจปลูกมันในสวนทำเป็นป่าน่ารัก แต่ว่า...
My plant manager is somewhere on this train.ผู้จัดการโรงงานฉันอยู่บนรถไฟ
Can I leave my plant here while I take my stuff upstairs?ผมฝากต้นไม้ไว้นี่ก่อนได้มั้ย ผมจะเอาของไปไว้ชั้นบน
If you really love it, you should plant it in a park so it can have roots.ถ้าคุณรักมันจริง คุณน่าจะปลูกมัน ในสวนที่มันสามารถมีรากได้
And then he woke up and there was this big plant outside of his window, full of possibilities and stuff.พอตื่นขึ้นมา มันก็มีต้นไม้มหึมา อยู่นอกหน้าต่าง และมีความเป็นไปได้เต็มไปหมด
He comes back to find the plant he used to work at... got exported to the country he got back from, and the guy who put the shrapnel in his ass got his old job... 'cause he'll work for 15 cents a day and no bathroom breaks.แล้วเขาก็กลับมาหาโรงงานที่เขาเคยทำ แล้วย้ายไปประเทศที่เขาเพิ่งจากมา แล้วตัวแทนของเขาก็ถูกยิงเพราะคนงาน ไปอยู่ที่นั่นเป็นแห่งแรกเพราะรัฐบาลที่ก่อตั้ง
They come at night to plant trees and take back the mountain.พวกเขามาในเวลากลางคืนที่จะปลูกต้นไม้และนำกลับไปบนภูเขา
We plant trees. Humans kill them.ปลูกต้นไม้เรา มนุษย์ฆ่าพวกเขา
The Deer God is with us. Don't give up. Plant your trees.กวางพระเจ้าอยู่กับเรา ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อให้เพิ่มขึ้น ปลูกต้นไม้ของคุณ
Even if he did plant the six kilos you know he'd never confess.ต่อให้เขาหว่านยาพวกนั้นไป 6 กิโล... ...คุณก็รู้ว่าเขาไม่มีวันสารภาพหรอก

plant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
学名[xué míng, ㄒㄩㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, 学名 / 學名] scientific name; Latin name (of plant or animal)
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, 古柯树 / 古柯樹] coca plant (source of cocaine)
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
茂密[mào mì, ㄇㄠˋ ㄇㄧˋ, 茂密] dense (of plant growth); lush
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, 种麻 / 種麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, 苴麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
家坝水电站[jiā bà shuǐ diàn zhàn, ㄐㄧㄚ ㄅㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 家坝水电站 / 家壩水電站] hydroelectric power plant of Three Gorges dam
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, 髓] marrow; essence; quintessence; pith (soft interior of plant stem)
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
仙草[xiān cǎo, ㄒㄧㄢ ㄘㄠˇ, 仙草] a kind of plant used as a medicinal herb in ancient times
病害[bìng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄏㄞˋ, 病害] plant disease
病虫害[bìng chóng hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄞˋ, 病虫害 / 病蟲害] plant diseases and insect pests
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 冏] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, 动植物 / 動植物] plants and animals; flora and fauna
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 慈姑] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 茨菰] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
杜蘅[dù héng, ㄉㄨˋ ㄏㄥˊ, 杜蘅] Asarum forbesii (wild ginger plant)
杜衡[dù héng, ㄉㄨˋ ㄏㄥˊ, 杜衡] Asarum forbesii (wild ginger plant)
[héng, ㄏㄥˊ, 蘅] Asarum blumei (wild ginger plant)
蘅芜[héng wú, ㄏㄥˊ ˊ, 蘅芜 / 蘅蕪] Asarum blumei (ginger plant)
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 蔉] to bank up the roots of plants
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, 植物] botanical; plant; vegetation
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊兰 / 吊蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
挂兰[guà lán, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 挂兰 / 掛蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
穴播[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, 穴播] bunch planting
木薯[mù shǔ, ㄇㄨˋ ㄕㄨˇ, 木薯] cassava, a tropical tuber plant
蓖麻[bì má, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ, 蓖麻] castor-oil plant
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, 捕捞 / 捕撈] fish for (aquatic animals and plants); catch
[bó, ㄅㄛˊ, 葧] Heleocharis plantaginea
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant

plant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family)
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis)
コンパニオンプランツ;コンパニオン・プランツ[, konpanionpurantsu ; konpanion . purantsu] (n) companion plant
コンパニオンプラント[, konpanionpuranto] (n) companion plant
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies)
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum)
トチュウ科;杜仲科[トチュウか(トチュウ科);とちゅうか(杜仲科), tochuu ka ( tochuu ka ); tochuuka ( mori naka ka )] (n) (See 杜仲) Eucommiaceae (monotypic plant family containing only the hardy rubber tree)
バッチャープラント[, baccha-puranto] (n) batcher plant
ハンガープラント[, hanga-puranto] (n) hanger plant
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae)
プラント[, puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P)
プラントオパール[, purantoopa-ru] (n) plant opal (opal phytolith)
プラントリノベーション[, purantorinobe-shon] (n) plant renovation
プラントレイアウト[, purantoreiauto] (n) plant layout
プラント輸出[プラントゆしゅつ, puranto yushutsu] (n) export of manufacturing plant
ほじそ[, hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food)
マロー[, maro-] (n) mallow (any plant of genus Malva)
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself
ミルクプラント[, mirukupuranto] (n) dairy; milk plant
ヤーコン[, ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius)
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant
万代草[ばんだいそう;バンダイソウ, bandaisou ; bandaisou] (n) (uk) houseleek (any plant species of genus Sempervivum)
下水処理場[げすいしょりじょう, gesuishorijou] (n) sewage (treatment) plant
下萌え[したもえ, shitamoe] (n) sprout of a plant shooting from under the soil
二年生植物[にねんせいしょくぶつ, ninenseishokubutsu] (n) biennial plant
二年草[にねんそう, ninensou] (n) biennial plant
二葉柿;双葉柿[ふたばがき;フタバガキ, futabagaki ; futabagaki] (n) (uk) (See ラワン) dipterocarp (any plant of genus Dipterocarpus)
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata)
園芸品種[えんげいひんしゅ, engeihinshu] (n) cultivar; cultivated variety of a plant
園芸植物[えんげいしょくぶつ, engeishokubutsu] (n) gardening plant
多年草[たねんそう, tanensou] (n) perennial plant

plant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana FR: agave [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อนุกรมวิธานพืช[n. exp.] (anukrom wit) EN: plant taxonomy FR: taxinomie végétale [f] ; taxonomie végétale [f] ; systématique végétale [f]
ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น[n. exp.] (døk yaēk ph) EN: monoecious plant FR:
ดูดปาก[v. exp.] (dūt pāk) EN: make a suckling sound ; plant a smooch ; give a smoochy kiss FR:
ฝังตัว[v. exp.] (fang tūa) EN: lie hidden (in the earth) ; infiltrate ; be a plant ; plant oneself FR:
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: leafless plant FR:
หอมขาว[n.] (hømkhāo) EN: garlic plant FR:
หอมเตียม[n.] (hømtīem) EN: garlic plant FR:
โฮย่า[n.] (hoyā) EN: Wax plant ; Porcelain flower   FR:
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
กาฝาก[n.] (kāfāk) EN: parasite plant ; parasitic plant FR: plante parasite [f] ; parasite [m]
กายวิภาคศาสตร์ของพืช ; กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: plant anatomy ; phytotomy FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
ก้ามปูหลุด[n. exp.] (kāmpūlut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew ; Tradescantia zebrinahort FR: Tradescantia zebrinahort
การจําแนกพืช[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: plant classification FR: classification des plantes [f]
การคุ้มครองพันธุ์พืช[n. exp.] (kān khumkhr) EN: plant variety protection FR:
การตอบสนองของพืช[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: plant perception ; plant response FR:
กาบหอยแครงแคระ [n. exp.] (kāphøikhraē) EN: boat-lily ; oyster lily ; candle lily ; white-flowered tradescantia ; oyster plant FR:
คล้าม้าลาย [n. exp.] (khlā mālāi) EN: Zebra plant FR:
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers FR:
โคกกระออม[n.] (khōkkra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
เครือดิน[n.] (khreūadin) EN: climbing plant FR:
ขุยไผ่[n.] (khuiphai) EN: bamboo seeds ; tiny fruits of the bamboo (which appear when the plant is dying) FR:
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teū) EN: purslane ; pussley ; rose mose ; sun plant ; eleven-o'clock FR:
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant FR: plant de riz [m]
เกล็ดแก้ว[n. exp.] (klet kaēo) EN: Calico plant FR:
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed  Cyperus papyrus FR: Cyperus papyrus
กกลังกา[n. exp.] (kok Langkā) EN: umbrella plant ; flatsedge ; Cyperus involucratus FR:
กกรังกา[n. exp.] (kok rangkā) EN: umbrella plant ; flatsedge ; Cyperus alternifolius ; Cyperus involucratus FR: Cyperus involucratus
กระช้อยนางรำ[n.] (krachøināng) EN: telegraph plant ; semaphore plant ; Codariocalyx motorius FR: Codariocalyx motorius
กระออม[n.] (kra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช[org.] (Krom Utthay) EN: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation FR:
กุ่มบก[n. exp.] (kum bok) EN: sacred garlic pear ; temple plant ; Crataeva adansonii FR: Crataeva adansonii
เหลืองคีรีบูน [n. exp.] (leūang khīr) EN: Lollypops plant FR:
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn ) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn ) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue FR: sansevière [f]
ไม้[n.] (māi) EN: tree ; plant FR: arbre [m] ; plante [f]
ไม้บก[n. exp.] (māi bok) EN: terrestrial plant FR:

plant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserpflanze {f}aquatic plant
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Hilfsbetrieb {m}auxiliary plant
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant
Biogasanlge {f}biogas plant
Kesselanlage {f}boiler plant
Kaffeepflanze {f} [bot.]coffee plant
Kulturpflanze {f}cultivated plant
Entsalzungsanlage {f}desalination plant; desalting plant
Punktpflanze {f}dot plant
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant
Kälteanlage {f}refrigerating plant
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant
Aufbereitungsanlage {f} | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas
Gärtnerdienste {pl}gardening and plant care
Giftpflanze {f}poisonous plant
Kieswerk {n}gravel plant
Blattlaus {f} [zool.]greenfly; aphid; plant louse
Zimmerpflanze {f}indoor plant
Sumpfpflanze {f} [bot.]marsh plant
Musterbetrieb {m}model plant
Schmarotzerpflanze {f}parasitic plant
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction
Pflanzenart {f}plant species; species of plant
Topfpflanze {f}potted plant
Profilextrusionsanlage {f}extrusion profile plant
Pflanzenschutz {m}protection of plant
Kläranlage {f}purification plant
Rosengewächs {n} [bot.]rose; rosaceous plant
Gitterpflanze {f} (Aponogeton madagascariensis)Madagascar lace plant
Sonnenkraftwerk {n}solar power plant
Wasser-Wistarie {f} (Hygrophila difformis)temple plant
Gezeitenkraftwerk {n}tidal power plant
Nutzpflanze {f}useful plant
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Kaffeeplantage {f}coffee plantation
Bindenlärmvogel {m} [ornith.]Eastern Grey Plantain-eater
Wasserkraftwerk {n}hydroelectric power plant; hydropower station
Implantat {n} | Implantate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plant
Back to top