ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cause

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cause*, -cause-

cause ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cause (vt.) ทำให้เกิด See also: ก่อให้เกิด Syn. do, make
cause (n.) สาเหตุ Syn. motive, reason
cause (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย Syn. subject of discussion
cause (n.) เหตุผลที่ดี See also: เหตุผลที่เหมาะ Syn. good reason
cause to become (vt.) ทำให้เป็น Syn. make
caused (adj.) เนื่องจาก See also: เพราะ, สาเหตุจาก Syn. owing to
causeless (adj.) ที่ปราศจากเหตุผล Syn. groundless
causerie (n.) การพูดคุย Syn. chat
causeway (n.) ถนนหรือทางที่ข้ามแหล่งน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive
cause-and-effectadj. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา,บทความสั้น ๆ
causewayn. ทางหรือถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นดินสองข้างทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
causeway(n) ทางหลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
causeเหตุ, ต้นเหตุ, สมุฏฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causeต้นเหตุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักหน้า (v.) to cause someone to feel shame Syn. ฉีกหน้า, ไม่ไว้หน้า
โพล้ง (n.) big cowrie (used for rubbing cloth to cause shine)
ไม่ไว้หน้า (v.) to cause someone to feel shame Syn. ฉีกหน้า
ก่อ (v.) cause See also: stir up, arouse, evoke, provoke
ก่อให้เกิด (v.) cause See also: produce, lead to, create, result in, bring about
ชนวน (n.) cause Syn. สาเหตุ, เหตุ
ต้นสายปลายเหตุ (n.) cause See also: origin, primary cause, original cause Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ, มูลเหตุ
ต้นเรื่อง (n.) cause See also: origin Syn. ที่มา, เรื่องเดิม
ต้นเหตุ (n.) cause See also: origin, culprit Syn. สาเหตุ, ตัวการ, มูลเหตุ Ops. ปลายเหตุ
ตัวการ (n.) cause See also: reason, origin, source, motive Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ
ตัวการ (n.) cause See also: reason, origin, source, motive Syn. ต้นเหตุ, สาเหตุ
ทำเอา (v.) cause Syn. ทำให้, เป็นเหตุให้
ทำให้ (v.) cause See also: make Syn. เป็นเหตุให้, ทำเอา
ทำให้เกิด (v.) cause See also: produce an effect
บันดล (v.) cause See also: produce, create Syn. บันดาล, ดล
บันดล (v.) cause See also: produce, create Syn. บันดาล, ดล
บันดล (v.) cause See also: produce, create Syn. บันดาล, ดล
บันดาล (v.) cause See also: produce, create Syn. ดล
บันดาล (v.) cause See also: produce, create Syn. ดล
บันดาล (v.) cause See also: produce, create Syn. ดล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
I didn't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
I would like to work there becauseฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I prefer dogs to cats becauseฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
Because I spent a lotเพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
Because they did it firstเพราะพวกเขาทำมันมาก่อนแล้ว
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
I lost my job becauseฉันตกงานเพราะ...
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
Because we haven't got a lot of timeเพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามากนัก
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
Because my grade is badเพราะว่าเกรดของฉันแย่
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
We can't go out because of the rainพวกเราออกไปไม่ได้เพราะฝนตก
Because of boring of their workเพราะความเบื่อหน่ายการงาน
Do you feel frustrated because..คุณรู้สึกขัดข้องใจเพราะ
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
They were after you because you're a thief?พวกเขาไล่ตามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปล่า?
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
Because he is really nice he never hits his brotherเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆ เขาจึงไม่เคยตีน้องชายตัวเองเลย
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
Just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there!เพียงเพราะว่าคุณไม่สามารถมองมันเห็น ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีอยู่ที่นั่น
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์
I submit that Deong had cause for passion, but those are not the views he holds today.{\cHFFFFFF}ฉันส่งที่ Deong มีสาเหตุสำหรับความรัก แต่ผู้ที่ไม่ได้มุมมองที่เขาถือหุ้นในวันนี้
# Cause I will treat her right and thenเพราะว่าฉันจะรักษาเธอแล้ว คุณจะคือคนเหงา
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
They can cause suffering, sickness and even the death...พวกมันทำให้เกิดการเจ็บป่วยทรมาน, แม้กระทั่งความตาย...
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด
You'll cause a lot of trouble. Our position is--คุณจะสร้างปัญหาใหญ่นะ เราเป็น
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.ตอนแรก ผมก็แปลกใจนะ แต่เมื่อคุณต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผู้คนก็จะมาหาแบบไม่คาดหวัง เหมือนคุณไง
But, my friend there is no cause for which I am prepared to kill.แต่เพื่อนๆ ทุกคน ไม่มีเรื่องใดที่จะทำให้ผมต้องฆ่า
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน

cause ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
业根[yè gēn, ㄧㄝˋ ㄍㄣ, 业根 / 業根] bane (Buddh.); the root cause (of evil)
致癌[zhì ái, ㄓˋ ㄞˊ, 致癌] carcinogenous; to cause cancer
死因[sǐ yīn, ㄙˇ , 死因] cause of death
病原[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 病原] cause of disease; pathogeny
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ , 病因] cause of disease; pathogen
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, 亏负 / 虧負] deficient; to let sb down; to cause sb suffering
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
因果[yīn guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 因果] karma; cause and effect
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, 令] make or cause to be; order; command; decree; honorable
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
困扰[kùn rǎo, ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, 困扰 / 困擾] perplex; cause complications
振兴[zhèn xīng, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄥ, 振兴 / 振興] promote; cause to develop
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
因如此[yīn rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, 因如此] because of this
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
[wèi, ㄨㄟˋ, 为 / 為] because of; for; to
碧血[bì xuè, ㄅㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, 碧血] blood shed in a just cause
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 徇 / 侚] buried with dead; die for a cause
原因[yuán yīn, ㄩㄢˊ , 原因] cause; origin; root cause; reason
[yīn, , 因] cause; reason; because
成因[chéng yīn, ㄔㄥˊ , 成因] cause; factor
[yuán, ㄩㄢˊ, 缘 / 緣] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along
[yóu, ㄧㄡˊ, 繇] cause; means
肇因[zhào yīn, ㄓㄠˋ , 肇因] cause; origin
致使[zhì shǐ, ㄓˋ ㄕˇ, 致使] cause; result in
铜锣湾[Tóng luó Wān, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢ, 铜锣湾 / 銅鑼灣] Causeway Bay
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, 义卖 / 義賣] jumble sale (for good cause); charity bazaar

cause ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
たらしめる[, tarashimeru] (v1) (arch) to make; to make something what it should be; to cause to be
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation
一致団結[いっちだんけつ, icchidanketsu] (n,vs) solidarity; banding together and working as one for a common cause
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)
偶因[ぐういん, guuin] (n) contingent cause
原因結果[げんいんけっか, gen'inkekka] (n) cause and effect; causality
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
因となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect
因果[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P)
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect
因果律[いんがりつ, ingaritsu] (n) law of cause and effect; principle of causality
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause
大事の前の小事[だいじのまえのしょうじ, daijinomaenoshouji] (exp) (id) Lose a fly to catch a trout; small sacrifice in a great cause
天に向かって唾を吐く[てんにむかってつばきをはく, tennimukattetsubakiwohaku] (exp,v5k) to spit into the wind; in trying to cause harm to another, one invites disaster upon onelself
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
波風を立てる[なみかぜをたてる, namikazewotateru] (exp,v1) to make trouble; to make waves; to cause discord
消ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (obsc) (See 消する) to disappear; (vz,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (vz,vi) (3) (of time) to pass; to while away
消する;銷する[しょうする, shousuru] (vs-s,vi) (1) to disappear; (vs-s,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (3) (of time) to pass; to while away
溺らす[おぼらす, oborasu] (v5s,vt) (1) to drown; (2) to cause to be indulged or addicted
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.)
狂わせる[くるわせる, kuruwaseru] (v1,vt) (1) to drive mad; (2) to cause a malfunction; to put out of order; (3) to derail (a plan, etc.)
疫鬼[えきき, ekiki] (n) gods or demons that cause epidemics
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases
病原[びょうげん, byougen] (n,adj-no) origin of an illness; cause of a disease; pathogenesis; etiology
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
瘴気[しょうき, shouki] (n) miasma; (supposed) noxious gas originally believed to cause fever
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
生ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้น English: to cause

cause ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause FR: litige [m]
บันดล[v.] (bandon) EN: cause FR:
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: precedent ; proximate cause FR:
บาดคอ[v.] (bātkhø) EN: cause sore throat FR:
ชนวน[n.] (chanūan) EN: cause FR: cause [f]
โดยเหตุนั้น[X] (dōi hēt nan) EN: therefore FR: à cause de cela
โดยเหตุที่[conj.] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of FR: à cause de ; d'autant que ; pour cause de ; puisque
โดยเหตุว่า[X] (dōi hēt wā) EN: FR: puisque ; à cause de
ดล[v.] (don) EN: cause ; create ; give rise to ; make FR: causer
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
เหตุกับผล[n. exp.] (hēt kap pho) EN: cause and effect FR:
เหตุผล[n.] (hētphon) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds ; justification FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; make a tir ; attract attention ; attract interest ; cause excitement ; be of interest FR: faire sensation
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause ; affair FR: événement [m] = évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การทำให้เกิด[n. exp.] (kān thamhai) EN: cause FR: cause [f]
คดีที่มีชื่อเสียง [n. exp.] (khadī thī m) EN: cause célèbre FR:
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
ฆ่าคนโดยความประมาท[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death through negligence FR: causer la mort par négligence
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side FR: pôle [m]
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite FR: causer ; provoquer ; déclencher
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
ก่อเหตุ[v. exp.] (kø hēt) EN: make trouble ; cause trouble ; start trouble FR: semer le trouble
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat
ก่อความไม่สงบ[v. exp.] (kø khwām ma) EN: cause unrest FR:
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wu) EN: cause a disturbance FR:
ก่อเรื่อง[v. exp.] (kø reūang) EN: cause trouble ; make trouble FR: semer le trouble
ก่อเรื่องขึ้น[v. exp.] (kø reūang k) EN: cause a quarrel FR:
ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท[v. exp.] (kø reūang t) EN: cause a quarrel FR:
กฎแห่งกรรม[n.] (kothaengkam) EN: law of action ; law of cause and effect ; karmic law FR:
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนน้ำให้ขุ่น[v. (loc.)] (kūannāmhaik) EN: cause trouble FR:
ไม่ทราบสาเหตุ [v. exp.] (mai sāp sāh) EN: not know the cause FR: ignorer la cause ; ignorer la raison
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:

cause ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milderungsgrund {m}extenuating cause
Aufsehen {n} | Aufsehen erregensensation | to cause a sensation; to create a sensation
ihretwillen; ihretwegen; ihrethalben {adv}because of her; because of them
seinetwegen; seinethalben {adv}because of him
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cause
Back to top