ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actuality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actuality*, -actuality-

actuality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actuality (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้ Syn. reality
actuality (n.) ความเป็นจริง See also: เรื่องจริง Syn. reality, truth, versimilitude

actuality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现实[xiàn shí, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ, 现实 / 現實] reality; actuality; real; actual

actuality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアリティー[, akuchuaritei-] (n) actuality

actuality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจริง[n.] (khwām jing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actuality
Back to top