ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evidential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evidential*, -evidential-

evidential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evidential (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real
English-Thai: HOPE Dictionary
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They don't need evidential proof.โดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ใดๆ
Evidentially he had a message for Petrelli.ดูเหมือนว่าจะมีขอความมาถึงปีเตอร์

evidential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evidenzerlebnis {n}evidential experience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evidential
Back to top