ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consideration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consideration*, -consideration-

consideration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consideration (n.) การคิดพิจารณา Syn. deliberation, thought, forethought
consideration (n.) ความคิดเห็นใจผู้อื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
English-Thai: Nontri Dictionary
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคิดคำนึง (n.) consideration See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion Syn. การใคร่ครวญ
การรำพึง (n.) consideration See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ
การใคร่ครวญ (n.) consideration See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion Syn. การคิดคำนึง
ความตรึกตรอง (n.) consideration See also: scrutiny Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา
ความพิจารณา (n.) consideration See also: scrutiny Syn. ความไตร่ตรอง, ความตรึกตรอง
ความไตร่ตรอง (n.) consideration See also: scrutiny Syn. ความพิจารณา, ความตรึกตรอง
วิจารณญาน (n.) consideration See also: thoughtfulness, attentiveness
วิมังสา (n.) consideration See also: scrutiny Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา, ความตรึกตรอง
อาโลกนะ (n.) consideration See also: reflection, contemplation
อารมณ์ (n.) (taking into) consideration See also: (taking to) mind heart, (taking into) consideration Syn. เครื่องยึดหน่วง
เครื่องยึดหน่วง (n.) (taking into) consideration See also: (taking to) mind heart, (taking into) consideration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As usual, you have no consideration for me.เหมือนเช่นเคยนะ พี่ไม่คิดถึงใจฉันเลยนะ
It has no consideration for the poor poets. I know.และมันไม่มีความเห็นใจ ต่อนักเขียนตกอับแบบป๊าด้วย..
CEOs make these decisions without any consideration to the human implications of their decisionsซีอีโอเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจ ที่มีต่อพนักงาน
Of course I'll reward your consideration properlyไม่ๆ ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณด้วย
This is kind of difficult, taking consideration of other passengers.คงไม่ได้ล่ะค่ะ กรุณาคิดถึงผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนะคะ
I appreciate your consideration for me.ฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงฉัน
I got you a tonic in return for your thoughtful consideration towards Soya and Yuri.ข้านำยาบำรุงมาให้เจ้าเป็นการตอบแทน สำหรับความคิดของเจ้าที่มีต่อเยโซยาและยูริ
After careful consideration of all potential proposals,- หลังจากคิดถี่ถ้วน... ว่าวิธีไหนจะเวิร์คสุด ฉันก็ตัดสินใจได้แล้ว
We were a Iittle local band and we were playing around school dances, and not even the slightest, mildest consideration that that would go into something.ตอนนั้นเราเป็นวงท้องถิ่นวงเล็กๆ แล้วก็ตระเวนเล่นไปทั่ว งานเต้นรำของโรงเรียน โดยที่ไม่เคยรู้สึกเลย แม้แต่นิดเดียว ว่ามันจะพัฒนาไปไหนได้
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก
If you truly want to show consideration for me, you will allow me to go back to Jolbon Fortress.หากท่านต้องการแสดงความเห็นใจต่อข้าจริงๆละก็ ท่านต้องพาข้าไปที่ป้อมโชบล

consideration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, 对价 / 對價] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 代价 / 代價] price; cost; consideration (in share dealing)
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, 审议 / 審議] deliberation; pondering; due consideration
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
安全考虑[ān quán kǎo lǜ, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, 安全考虑 / 安全考慮] security consideration
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, 顾及 / 顧及] take into account; take into consideration

consideration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシダレーション[, konshidare-shon] (n) consideration
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration
人間不在[にんげんふざい, ningenfuzai] (n) being devoid of consideration for human beings
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration
帰国子女枠[きこくしじょわく, kikokushijowaku] (n) special consideration for students who have lived abroad
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P)
情状酌量[じょうじょうしゃくりょう, joujoushakuryou] (n,vs) taking the extenuating circumstances into consideration
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration
政治的配慮[せいじてきはいりょ, seijitekihairyo] (n) political consideration
有償契約[ゆうしょうけいやく, yuushoukeiyaku] (n) an onerous contract; contract made for a consideration
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
気配り[きくばり, kikubari] (n,vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P)
熟思[じゅくし, jukushi] (n,vs) deliberation; consideration
約因[やくいん, yakuin] (n) consideration (in contract law, the thing given or done by the promisee in exchange for the promise)
遠慮会釈[えんりょえしゃく, enryoeshaku] (n) reserve and consideration (to others)
長考[ちょうこう, choukou] (n,vs) lengthy consideration
顧慮[こりょ, koryo] (n,vs) concern; solicitude; consideration
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
一義[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P)
一考[いっこう, ikkou] (n,vs) consideration; thought
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach
事情[じじょう, jijou] (n) circumstances; consideration; conditions; situation; reasons; (P)
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation
加味[かみ, kami] (n,vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P)
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P)
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P)
察し[さっし, sasshi] (n) consideration; guess; conjecture; judgment; judgement
情実[じょうじつ, joujitsu] (n) real situations; personal consideration; private circumstances; favoritism; favouritism
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother
有償[ゆうしょう, yuushou] (n,adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P)
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P)
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification
気遣い[きづかい, kidukai] (n) consideration; concern; fear; worry; solicitude; (P)
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs)
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs)

consideration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุปัสนา[n.] (anupatsanā) EN: consideration FR: considération [f]
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
อาทร[n.] (āthøn) EN: consideration ; care ; respect ; concern FR: considération [f]
เอื้ออาทร[v. exp.] (eūa āthøn) EN: have solicitude for ; have consideration (for) ; help each other FR:
เห็นแก่[adv.] (henkaē) EN: out of consideration for ; for the sake of FR: par égard pour
การคำนึงถึง[n. exp.] (kān khamneu) EN: considering FR: considération (de) [f] ; prise en compte (de) [f]
การคิดคำนึง[n. exp.] (kān khit kh) EN: consideration FR:
การคิดพิจารณา[n. exp.] (kān khit ph) EN: consideration FR:
การคิดทบทวน[n. exp.] (kān khit th) EN: meditation ; consideration ; thinking over FR:
การใคร่ครวญ[n.] (kān khraikh) EN: consideration ; analysis FR: considération [f] ; analyse [f]
การพิจารณา[n.] (kān phijāra) EN: consideration ; reflection ; meditation FR: évaluation [f]
การพิจารณา[n.] (kān phitjār) EN: consideration ; meditation FR: considération [f]
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung t) EN: consider ; take into consideration ; think over FR: considérer ; prendre en considération ; évaluer
ข้อคิด[n.] (khøkhit) EN: idea ; consideration point ; thought FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; pensée [f]
ข้อควรพิจารณา[n. exp.] (khø khūan p) EN: considerations FR: points à prendre en considération [mpl]
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
ความคิดอ่าน[n. exp.] (khwām khit-) EN: thinking ; contemplation ; consideration FR:
ความนับถือ[n.] (khwām napth) EN: respect ; regard ; esteem FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
ความพิจารณา[n.] (khwām phijā) EN: consideration ; judgement FR: jugement [m]
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
มีสติ[v. exp.] (mī sati) EN: have the presence of mind (to) ; give due consideration to ; think logically about ; be sensible FR: avoir conscience
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m] ; cause [f]
รับไว้พิจารณา[v. exp.] (rap wai phi) EN: take into consideration FR:
รับไว้พิจารณา[adj.] (rap wai phi) EN: under consideration ; FR:
เรื่องปลีกย่อย[n. exp.] (reūang plīk) EN: trivial matter ; triviality ; minor consideration FR:
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration FR: gratification [f] ; bonification [f]
โยนิโสมนสิการ[n.] (yōnisōmanas) EN: analytical reflection ; wise consideration FR:
อยู่ในระหว่างการพิจารณา[v. exp.] (yū nai rawā) EN: be under consideration FR:
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked FR: ne pas prendre en considération
วางหลัก[v. exp.] (wāng lak) EN: fix principles ; lay down principles ; lay down basic considerations FR:

consideration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Berücksichtigung {f} | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consideration
Back to top