ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

constituent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *constituent*, -constituent-

constituent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
constituent (n.) ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
constituent (adj.) เป็นส่วนประกอบ Syn. composing, component
constituent (n.) องค์ประกอบ See also: ส่วนประกอบ Syn. component, element, ingredient
English-Thai: HOPE Dictionary
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
English-Thai: Nontri Dictionary
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew not one constituent of the paper mills wanted to have the river polluted.ผมรู้ว่าไม่มีใครในโรงงานกระดาษ อยากทำให้แม่น้ำเน่า
I'm sorry you had to find out this way, that Gabriel's soul... is so much more than just its constituent chemical parts.ผมเสียใจที่คุณ ค้นพบทางนี้, กับวิญญาณของแกเบรี่ยล ซึ่งมันมากเกินกว่าแค่ ส่วนผสมทางเคมีที่ลงตัว
Well, her lover, Bill Compton, is-- Was a constituent of mine.เอ่อ คนรักเธอ บิล คอมพ์ตัน เป็น เคยเป็นคนในความปกครองของฉัน
It was very clear that love was a huge part of the constituent of that whole multiverse.มันเป็นที่ชัดเจนมากว่าความรักเป็น ส่วนใหญ่ ของส่วนประกอบของว่าทั้งลิขสิทธิ์
I'm a constituent with some urgent business.ฉันเป็นประชาชนที่มีเรื่องเร่งด่วน
Being I'm so impressed with your constituent services.ก็ออกจะประทับใจการบริการ ประชาชนของนาย
I'll give you a hint- 80% albumin, the main constituent found in plasma.ฉันให้คำใบ้คุณนะ อัลบูมิน 80% ส่วนประกอบหลักของ น้ำเลือด
Any constituent in particular, Mr Senator'?ส่วนประกอบใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายวุฒิสมาชิก '?
Uh, you said you had a constituent who had to see me?อ้อ คุณบอกว่า มีผู้มีสิทธิออกเสียงคนหนึ่งจากเจอฉันนี่?
If an issue is not on the tips of their constituents' tongues, it's easy for them to ignore it.ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ มาจากปากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของเขา มันก็ง่ายสำหรับเขาที่จะเพิกเฉย
Um, I'm inquiring about a constituent's husband.ผมตามหาสามีของเพื่อนอยู่
She's a constituent. And a rich one, from the looks of it.เธอมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ฐานะร่ำรวย ดูจากการแต่งตัวสิ

constituent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, 威尔士 / 威爾士] Wales, constituent nation of UK
有选举权[yǒu xuǎn jǔ quán, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ, 有选举权 / 有選舉權] constituent
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, 要素] essential factor; key constituent

constituent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel)
構成体[こうせいたい, kouseitai] (n) {comp} constituent
構成素否定[こうせいそひてい, kouseisohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation
構成素構造[こうせいそこうぞう, kouseisokouzou] (n) constituent structure
構成素統御[こうせいそとうぎょ, kouseisotougyo] (n) constituent command
語否定[ごひてい, gohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation
選挙母体[せんきょぼたい, senkyobotai] (n) electorate; constituent body; elective body; electoral base
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P)
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district)
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P)
構成要件[こうせいようけん, kouseiyouken] (n) (See 故意) actus reus (constituent external element of a crime, as opposed to mental state)
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent

constituent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; composition ; factor ; requisite FR: élément [m] ; composant [m] ; composante [f] ; composition [f]
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sit ) EN: eligible voter ; elector ; constituent FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน[n. exp.] (phū mī sit ) EN: constituent FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit ) EN: elector ; qualified voter ; constituent FR: électeur [m] ; électrice [f]
สภาร่างรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (saphā rāng ) EN: Constituent Assembly FR: assemblée constituante [f]
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents FR: ingrédient [m] ; composant [m]
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp ) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ส่วนปรุงแต่ง[n. exp.] (suan prungt) EN: constituent FR: constituant [m]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]
องคาพยพ[n.] (ongkhāphayo) EN: the constituents parts of the body ; organs of the body FR: les parties du corps [fpl]
ตจปัญจกกัมมัฏฐาน[n.] (tajapanjaka) EN: subject for meditation ; “skin pentad” of meditation subjects ; the subject for meditation comprising the five constituents ending with the skin (the four others being hair, body hair, nails and teeth) FR:
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:

constituent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil {m}constituent part; constituent element; constituent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า constituent
Back to top