ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

displeasure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *displeasure*, -displeasure-

displeasure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
displeasure (n.) ความไม่พอใจ See also: ความโกรธ
English-Thai: HOPE Dictionary
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Booing is the appropriate way to show displeasure at a sporting event.การโห่เป็นวิธีที่เหมาะสม เพื่อแสดงความไม่พอใจในการแข่งขันกีฬา
If I wanted to use a bullet to express my displeasure with the mayor's politics, the first thing I'd do is clear out the heat.ถ้าผมคิดจะลอบสังหาร ท่านนายกเทศมนตรีละก็ ผมจะทำให้ทางสะดวกก่อน เป็นอย่างแรก
That the gods are expressing their displeasure with our behavior.เพราะว่าพระเจ้าไม่พอใจ ในความประพฤติของเรา
I had the displeasure of seeing all that was left of the real Jack Rollins, molars and all.ผมรู้สึกไม่ดีเลยที่เห็นชิ้นส่วนที่เหลือ ของ เเจ็ค โรลลิ้นส์ตัวจริง / ฟันกรามเเละอื่นๆ
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง
To what do I owe the displeasure?ฉันไปทำอะไรให้ไม่พอใจ
You do not stand object of his displeasure.เจ้าไม่จำเป็นต้องรับรู้ในความไม่พึงใจของเขาหรอก

displeasure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘘声[xū shēng, ㄒㄩ ㄕㄥ, 嘘声 / 噓聲] hissing sound; to hiss (as a sign of displeasure)

displeasure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure)
不快[ふかい, fukai] (adj-na,n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P)
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P)
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking

displeasure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ฮื้อ[interj.] (heū) EN: hurrumph ; [sound of displeasure] FR:

displeasure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missfallen {n} | Missfallen erregendispleasure | to incur displeasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า displeasure
Back to top