ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

certainty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *certainty*, -certainty-

certainty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certainty (n.) ความแน่นอน See also: ความแน่ใจ Syn. certitude
certainty (n.) สิ่งที่แน่นอน Syn. certitude
English-Thai: HOPE Dictionary
certainty(เซอ'เทินที) n. ความแน่นอน,ความแน่ใจ,สิ่งที่แน่นอน, Syn. certitude ###A. doubt
English-Thai: Nontri Dictionary
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมนิยาม (n.) the certainty of nature and of nature´s laws
ความชัดเจน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความแน่ชัด (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ความแน่นอน (n.) certainty See also: certitude, sureness, inevitability Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน Ops. ความผันผวน, ความไขว้เขว
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ฐิติ (n.) certainty See also: steadiness, permanent Syn. ความแน่นอน
ความเลอะเลือน (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความเลื่อนลอย (n.) uncertainty See also: shiftlessness, vagueness Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน Ops. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน
ความไม่เที่ยง (n.) uncertainty See also: dubiousity Ops. ความแน่นอน
ความไม่แน่นอน (n.) uncertainty See also: dubiousity Syn. ความไม่เที่ยง Ops. ความแน่นอน
ดีมิดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย
ดีไม่ดี (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
อาจได้อาจเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย, ดีมิดี
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you get your sense of absolute certainty from him, do you?คุณได้สัญชาตญาณมาจากเขาใช่ไม๊ ?
I can tell you with certainty what I did that night when it was my turn.ฉันบอกนายได้เป๊ะๆ ว่าฉันทำอะไรไปบ้างในรอบของฉัน
Do you have any idea how many people called me today with absolute certainty that our arsonist is a firefighter?คุณรู้ไหม/Nว่ามีคนโทรมาบอกฉัน มากเท่าไหร่ในวันนี้/Nว่ามือวางเพลิงของเราคือตำรวจดับเพลิง
Your friend had a 93% certainty of dying, but you kept trying... even after you'd broken his ribs, even after his blood was all over your hands.เพื่อนของคุณมีโอกาสตั้ง 93% ที่จะเสียชีวิต แต่คุณก็พยายามอยู่นั้น... แม้คุณจะทำซี่โครงเขาหัก
All day I can watch them and know with a great deal of certainty what they'll do at any given moment.ฉันอาจมองดูพวกเขาทั้งวันและบอกได้ว่า เขาจะทำอะไรต่อไป
And if I was amind to it I could prove with mathematical certainty and beyond reasonable doubt that you were the one that did it.และถ้าผมสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยความเป็นไปได้อย่างแน่นอนทางคณิตศาสตร์ และเป็นที่แน่ชัดอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าคุณต้องเป็นคนทำแน่ๆ
They say it takes more certainty than talent to be a star. I mean, look at, um...เค้าว่ามันต้องใช้มากกว่าพรสวรรค์ ถ้าอยากเป็นดารา ดูอย่าง...
Of course, our planet's surface is 70 percent water. So again, and I have to stress this, without certainty the leading hypothesis remains that their objective, their target is our water.หากไม่ช่วยกันรักษา สมมติฐานที่เป้าหมายของพวกเขาเป็นน้ำของเรา
Thunderstruck, certainty of retributionต้องถูกลงโทษเฆี่ยน 500 ที
Listen, Jeremy is an idiot, and I know this with certainty because I was once a Jeremy.ฟังนะ เจอเรมี่น่ะมันงี่เง่า และผมก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเลยแหละ เพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นแบบเจอเรมี่
I'll always be honest with you. Most of the memories I have from childhood are happy ones... warm summer days filled with love and light and the certainty that even the darkest storm would eventually pass.ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณตลอดเวลา ความทรงจำตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก
If there's any truth to it, then I now know with certainty that the path I'm on is the right one.ถ้านี่เป็นความจริงล่ะก็ ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะ ว่าทางนี้ทำให้ฉันเป็นคนงี่เง่า

certainty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, 毫无疑问 / 毫無疑問] certainty; without a doubt
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 不确定性原理 / 不確定性原理] Heisenberg's uncertainty principle (1927)
不确定[bù què dìng, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 不确定 / 不確定] uncertain; uncertainty

certainty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
確実度[かくじつど, kakujitsudo] (n) certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] (n) certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] (n) {comp} certainty factor
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不透明感[ふとうめいかん, futoumeikan] (n) sense of uncertainty; lack of clarity; indecisiveness
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P)
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj-na,n) certainty; reliability; soundness; (P)
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life
Japanese-English: COMDICT Dictionary
確実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty
確実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor

certainty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแน่นอน[n.] (khwām naēnø) EN: certainty FR: certitude [f]
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
นิยมนิยาย[n.] (niyomniyāi) EN: certainty FR:
ธรรมนิยาม[n.] (thammaniyām) EN: the certainty of nature and of nature' s laws ; order of the norm ; law of the Dhamma ; certainty of causes and effects ; orderliness of causes and effects ; general law of cause and effect FR:
ฐิติ[n.] (thiti) EN: certainty FR:
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
กังขา[n.] (kangkhā) EN: doubt ; uncertainty ; skepticism FR: doute [m]
ความไม่แน่ใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: uncertainty ; uncertainties [pl] FR:
ความไม่แน่นอน[n. exp.] (khwām mai n) EN: incertainty FR: incertitude [f]
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]
หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบร์ก[n. exp.] (lak khwām m) EN: Heisenberg uncertainty principle ; uncertainty principle FR: principe d'incertitude de Heisenberg [m] ; principe d'incertitude [m] ; principe d'indétermination [m]

certainty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschärferelation {f}uncertainty relation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า certainty
Back to top