ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

data

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *data*, -data-

data ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
data (n.) ข้อมูล See also: ตัวเลข, สถิติ Syn. information, facts
data bank (n.) ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
data file (n.) แฟ้มข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ไฟล์ข้อมูล
data processing (n.) การประมวลผลข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล
database (n.) ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ Syn. data bank
database management system (n.) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)
English-Thai: HOPE Dictionary
data(เด'ทะ,ดา'ทะ) n. พหูพจน์ของ datum
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
data entryการบันทึกข้อมูลหมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บในสื่อ (medium) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) ฯลฯ โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ (keyboard) หรืออาจหมายถึงการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
data packetกลุ่มข้อมูลกลุ่มหมายถึง ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
data retrievalการค้นคืนข้อมูลหมายถึง กระบวนการในการเรียกหา หรือนำข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลหรือสื่อเก็บข้อมูล กลับมาแสดงบนจอภาพหรือเครื่องปลายทาง (terminal)
data fileแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานบันทึกแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็นของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
data recordระเบียนข้อมูลหมายถึง หน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูล โดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู data field ประกอบ
data setชุดข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลมาจัดเป็นชุด ให้ถูกต้องตามลักษณะโครงสร้างข้อมูล พอเพียงที่จะนำไปใช้ประมวลผลได้ บางทีใช้มีความหมายเหมือนแฟ้มข้อมูล (file)
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
data terminal readyปลายทางพร้อมใช้ตัวย่อว่า DTR (อ่านว่า ดีทีอาร์) หมายถึงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บอกให้รู้ว่า โมเด็ม (modem) พร้อม และสถานีปลายทางก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาได้แล้ว
data transferการถ่ายโอนข้อมูลหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่เก็บในตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการย้ายที่เก็บจากสื่อเก็บหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ หรือบางทีอาจหมายถึง การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหลัก (master program) ไปทำงานยังโปรแกรมย่อย (subprogram)
data typeลักษณะข้อมูลหมายถึง การกำหนดข้อมูลที่จะใช้ให้มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร เลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยม เพื่อความสะดวกในการประมวลผล
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
data(n) ข้อมูล,ตัวเลข,สถิติ,สิ่งที่รู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dataข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data acquisitionการได้ข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data bankคลังข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data base management systemระบบจัดการฐานข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
data encryption standard (DES)มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล (ดีอีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data entryการบันทึกข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data packet; packetกลุ่ม, กลุ่มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data processingการประมวลผลข้อมูล, การจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
data set๑. ชุดข้อมูล๒. อุปกรณ์รับส่งข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data structureโครงสร้างข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data transferการถ่ายโอนข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data typeแบบชนิดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
databaseฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dataข้อมูล [เศรษฐศาสตร์]
Data Bankแหล่งต่างๆที่เป็นที่รวบรวมข้อมูล [การแพทย์]
Data Baseรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Data entryบันทึกข้อมูลกระบวนการนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกหรือในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้แป้นพิมพ์บันทึกข้อมูลเก็บ [คอมพิวเตอร์]
Data processingการประมวลผลข้อมูลกรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมวลผลข้อมูล (v.) process data (information) See also: evaluate data (information)
ข้อมูล (n.) data See also: information
เครื่องบันทึกข้อมูล (n.) data entry equipment
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล (n.) data entry equipment Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล
การประมวลผล (n.) data processing
แหล่งข้อมูล (n.) data source
ฐานข้อมูล (n.) database
ข้อมูลดิบ (n.) raw data
ข้อมูลร่วม (n.) common data See also: general data, ordinary message
ข้อมูลออก (n.) output data Ops. ข้อมูลเข้า
ข้อมูลเข้า (n.) input data Ops. ข้อมูลออก
จอแสดงผล (n.) screen for viewdata See also: monitor for viewdata
ฐานข้อมูลร่วม (n.) integral database
ธรรมธาตุ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ
ธรรมารมณ์ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมธาตุ
สำรองข้อมูล (v.) store data
เก็บข้อมูล (v.) collect / gather data See also: call / gather information
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What data do you require?คุณต้องการข้อมูลอะไรหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
State County Municipal Offender Data System.จังหวัด เขตปกครอง เทศบาล ผู้กระทำความผิดในระบบข้อมูล
Dr. OrIov has encountered some strange data coming from Europa.ดร. ล็อฟได้พบบางอย่าง ข้อมูลแปลก ๆ มาจากยูโรป้า
Our data confirms yours:ข้อมูลของเรายืนยันของคุณ:
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน
We have all sorts of data that substantiate her abilities.เรามีประเภทของข้อมูลทั้งหมด นั่นจะทำให้รู้ถึงความสามารถของเธอ.
Detailed data on the new subject.รายละเอียดข้อมูลอยู่ในเป้าหมายใหม่
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
And he came from Data Processing.เป็นพื้นที่ ๆแสนวิเศษมาก
Let's face it, Paul, the guy comes from Data Processing.คุณตัดสินใจหรือยังว่า จะทํายังไงกับสายงานของแดนเบอรี่ ยัง ผมยังไม่ได้คิด
So, I'll get all the data over to the guys at Lyndon.ฉันจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีให้กับคนของลินดอนละนะ
Twenty-three minutes ago, her brain was hacked into through a data line.เมื่อ 23นาทีก่อน, สมองของเธอถูกเจาะระบบ เพื่อเข้าไปในส่วนข้อมูลหลัก

data ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
数据介面[shù jù jiè miàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 数据介面 / 數據介面] data interface
数据传输[shù jù chuán shū, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, 数据传输 / 數據傳輸] data transmission
数据压缩[shù jù yā suō, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 数据压缩 / 數據壓縮] data compression
数据接口[shù jù jiē kǒu, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 数据接口 / 數據接口] data interface
数据段[shù jù duàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄉㄨㄢˋ, 数据段 / 數據段] data segment
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 数据网络 / 數據網絡] data network
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分布式数据介面 / 光纖分佈式數據介面] Fiber Distributed Data Interface; FDDI
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, 光纤分散式资料介面 / 光纖分散式資料介面] fiber distributed data interface; FDDI
脊索动物[jǐ suǒ dòng wù, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 脊索动物 / 脊索動物] chordata
脊索动物门[jǐ suǒ dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, 脊索动物门 / 脊索動物門] Chordata, phylum containing vertebrates
消费资料[xiāo fèi zī liào, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, 消费资料 / 消費資料] consumption data
紫杉[zǐ shān, ㄗˇ ㄕㄢ, 紫杉] Taxus cuspidata
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 数据 / 數据] data; numbers; digital; also written 數據|数据
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 数据 / 數據] data; numbers; digital
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, 数据库 / 數據庫] database
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 数据库软件 / 數據庫軟件] database software
资料库[zī liào kù, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, 资料库 / 資料庫] database
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, 文摘] digest (of literature); to make a digest (of data); summary
电子数据交换[diàn zǐ shù jù jiāo huàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 电子数据交换 / 電子數據交換] electronic exchange of data
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, 误读 / 誤讀] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data)
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, 史料] historical material or data
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 材料] material; data; makings; stuff
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, 基准 / 基準] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data
资料量[zī liào liàng, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 资料量 / 資料量] quantity of data
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, 搜索] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search
[sōu, ㄙㄡ, 蒐] search out (as data)
堆栈[duī zhàn, ㄉㄨㄟ ㄓㄢˋ, 堆栈 / 堆棧] stack (data structure)
统计数据[tǒng jì shù jù, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 统计数据 / 統計數據] statistical data
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 匯總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, 汇总 / 彙總] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总
用户数据[yòng hù shù jù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 用户数据 / 用戶數據] user data

data ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
アーカイブデータセット[, a-kaibude-tasetto] (n) {comp} archive data set
アイオーデータ[, aio-de-ta] (n) {comp} I-O DATA
アナログデータ[, anarogude-ta] (n) {comp} analog data
アプリケーションデータ[, apurike-shonde-ta] (n) {comp} application data
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data
イメージデータ[, ime-jide-ta] (n) {comp} image data
インターネットデータセンター[, inta-nettode-tasenta-] (n) {comp} Internet Data Center
オンラインデータ入力[オンラインデータにゅうりょく, onrainde-ta nyuuryoku] (n) {comp} online data entry
オンラインデータ処理[オンラインデータしょり, onrainde-ta shori] (n) {comp} on-line data processing
オンラインデータ収集システム[オンラインデータしゅうしゅうシステム, onrainde-ta shuushuu shisutemu] (n) {comp} online data gathering system
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] (n) {comp} KSDS; Key-Sequenced Data Set
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication
セクタのデータ領域[セクタのデータりょういき, sekuta no de-ta ryouiki] (n) {comp} data field of a sector
ダイナミックデータエクスチェンジ[, dainamikkude-taekusuchienji] (n) {comp} dynamic data exchange; DDE
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
データインスタンス[, de-tainsutansu] (n) {comp} data instance
データインテンシブ[, de-taintenshibu] (n) {comp} data intensive
データインベントリ[, de-tainbentori] (n) {comp} data inventory
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing
データエントリ[, de-taentori] (n) {comp} data entry
データセンター[, de-tasenta-] (n) {comp} data center
データタイプ[, de-tataipu] (n) {comp} data type
データタイプ理論[データタイプりろん, de-tataipu riron] (n) data type theory
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] (n) {comp} data integrity
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] (n) {comp} base address of data
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] (n) {comp} data integrity
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] (n) {comp} data corruption; data contamination
データの階層;データ階層[データのかいそう(データの階層);データかいそう(データ階層), de-ta nokaisou ( de-ta no kaisou ); de-ta kaisou ( de-ta kaisou )] (n) {comp} data hierarchy
データパケット[, de-tapaketto] (n) {comp} data packet
データバンク[, de-tabanku] (n) {comp} data bank; (P)
データフィールド[, de-tafi-rudo] (n) {comp} data field
データフォーク[, de-tafo-ku] (n) {comp} data fork
データプロセシング[, de-tapuroseshingu] (n) {comp} data processing
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Data Base Management System; DBMS
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission)
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit
システムデータ[しすてむでーた, shisutemude-ta] system data
セクタのデータ領域[せくたのデータりょういき, sekutano de-ta ryouiki] data field of a sector
センスデータ[せんすでーた, sensude-ta] sense data
データ[でーた, de-ta] datum, data
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance
データインタフェース[でーたいんたふぇーす, de-taintafe-su] data interface
データインテンシブ[でーたいんてんしぶ, de-taintenshibu] data intensive
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing
データエンジン[でーたえんじん, de-taenjin] data engine
データエントリ[でーたえんとり, de-taentori] data entry
データクラフト[でーたくらふと, de-takurafuto] data craft
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)
データステーション[でーたすてーしょん, de-tasute-shon] data station
データストレージ[でーたすとれーじ, de-tasutore-ji] data storage
データセンタ[でーたせんた, de-tasenta] data centre
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] data rounding
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination
データパイプ[でーたぱいぷ, de-tapaipu] data pipe
データバス[でーたばす, de-tabasu] data bus
データビット長[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
データ[でーた, de-ta] Thai: ข้อมูล English: data
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] Thai: ฐานข้อมูล English: database

data ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบจำลองข้อมูล[n. exp.] (baēp jamløn) EN: data model FR:
บูรณภาพของข้อมูล[n. exp.] (būranaphāp ) EN: data integrity FR: intégrité des données [f]
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khøm) EN: data type FR: type de données [m]
ช่องทางการสื่อสารข้อมูล[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: data transmission channel FR:
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set FR: sélection [f]
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data FR: données [fpl]
ดาต้าเซ็นเตอร์[n. exp.] (dātā sentoē) EN: data center FR:
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing) FR:
จัดการข้อมูล[v. exp.] (jatkān khøm) EN: process data FR:
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng k) EN: data clustering ; data classification FR:
การแบ่งประเภทข้อมูล[n. exp.] (kān baeng p) EN: data classification FR:
การบีบอัดข้อมูล[n. exp.] (kān bīp at ) EN: data compression FR: compression de données [f]
การเก็บรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān kep rūa) EN: data collection FR: collecte de données [f]
การคุ้มครองข้อมูล[n. exp.] (kān khumkhr) EN: personal data FR: protection des données personnelles [f]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[n. exp.] (kān khumkhr) EN: personal data protection FR: protection des données personnelles [f]
การนำเสนอข้อมูล[n. exp.] (kān nam san) EN: data presentation FR: présentation des données [f]
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล[n. exp.] (kān øk baēp) EN: data analysis design FR:
การโอนย้ายข้อมูล[n. exp.] (kān ōn yāi ) EN: data transfer FR: transfert de données [m]
การแปลงข้อมูล[n. exp.] (kān plaēng ) EN: data transformation FR:
การแปลงผันข้อมูล[n. exp.] (kān plaēngp) EN: data conversion FR: conversion de données [f]
การป้องกันข้อมูล[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: data protection FR: protection des données [f]
การแปรรูปข้อมูล[n. exp.] (kān praērūp) EN: data transformation FR:
การประมวลผลข้อมูล[n. exp.] (kān pramūan) EN: data processing FR: traitement des données [m]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūan) EN: Electronic Data Processing (EDP) FR:
การรับส่งข้อมูล[n. exp.] (kān rapsong) EN: data transmission FR: transmission de données [f]
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūa) EN: data collection ; data acquisition ; collecting data FR: collecte de données [f]
การสำรองข้อมูล[n. exp.] (kān samrøng) EN: data backup FR: sauvegarde des données [f]
การสรุปข้อมูล[n. exp.] (kān sarup k) EN: summarizing data FR:
การสื่อสารข้อมูล[n. exp.] (kānseūsān k) EN: data communication FR:
การส่งข้อมูล[n. exp.] (kān song kh) EN: data transfer ; data tranmission FR: transfert de données [m]
การส่งข้อมูลแบบอนุกรม[n. exp.] (kān song kh) EN: serial data transmission FR:
การส่งข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song kh) EN: parallel data transmission FR:
การส่งผ่านข้อมูล[n. exp.] (kān song ph) EN: data transfer ; data transmission FR: transfert de données [m]
การแทนข้อมูล[n. exp.] (kān thaēn k) EN: data representation FR:
การตีความหมายข้อมูล[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation of data ; data interpretation FR: interprétation des données [f]
การตรวจสอบข้อมูล[n. exp.] (kān trūatsø) EN: data cleaning FR:
การวิเคราะห์ข้อมูล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: data analysis FR: analyse des données [f] ; analyse de données [f]
การวิเคราะห์ข้อมูลดิบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: data analysis FR: analyse des données [f] ; analyse de données [f]
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data FR: enregistrer des données ; conserver des informations
คลังข้อมูล[n. exp.] (khlang khøm) EN: database ; data bank FR: base de données [f] ; banque de données [f]

data ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhaltungsdaten {pl}accounting data
Bezugsdaten {pl}acquisition data
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel
Istdaten {pl}actual data
Adressdaten {pl}address data
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing
Zuordnungsdaten {pl}allocation data
Alphadaten {pl} [comp.]alpha data
Klimadaten {pl}ambient data
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Anwendungsdaten {pl}application data
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data
Blinddaten {pl}dummy data
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection
Kundendaten {pl}customer data
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging
Datentyp {m} | allgemeiner Datentypdata type | generic data type
Datei {f}file; data file
Auslegungswerte {pl}design data
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing
Reifenmaße {pl}dimensional tyre data; tyre dimensional data
Bereitsignal {n} des DatenendgerätsDTR : Data Terminal Ready
Telematik {f}electronic data transmission
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Fernerkundungsdaten {pl}remote sensing data
Gleitkommadaten {pl}floating point data
Dateigeneration {f}generation data set
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar
Stammdaten {pl}historical data
Eingangsdaten {pl}input data; incoming data
Eingabedaten {pl}input data
Eingabefehler {m} [math.]input data error
Datenintegration {f}integration of data
Ordnungsdaten {pl} (Schlüsseldaten) [comp.]key data
Stammdaten {pl}legacy data
Datenbibliothek {f}library of data
Maschinendatenerfassung {f}machine data logging
Materialsichheitsdatenblätter {pl}material safety data sheets
Messdatenauswertung {f}measurement data evaluation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า data
Back to top