ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artificial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artificial*, -artificial-

artificial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artificial (adj.) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น See also: ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น Syn. man-made, manufactured
artificial (adj.) ซึ่งไม่จริงใจ See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
artificial (adj.) ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ Syn. unnatural
artificial (adj.) เทียม See also: ปลอม, สังเคราะห์ Syn. unreal, fake Ops. natural, genuine, real
artificial fiber (n.) ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง
artificial insemination (n.) การผสมเทียม
artificial intelligence (n.) ปัญญาประดิษฐ์
artificial kidney (n.) ไตเทียม
artificial pond (n.) ตู้ปลา Syn. fishbowl, fish tank
artificial position (n.) ท่าทาง Syn. mannerism, posture
English-Thai: HOPE Dictionary
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
English-Thai: Nontri Dictionary
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artificial abortionการทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial respirationการช่วยหายใจ, การผายปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificialคนทำให้เกิดขึ้น [การแพทย์]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial respirationการผายปอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวดดอกไม้ไหว (n.) small wire for tying up artificial flowers
ประดิษฐ์ (adj.) artificial See also: fake, counterfeit, false, spurious Syn. ปลอม, เทียม, เก๊
ดอกไม้ไหว (n.) artificial flowers on spring wires See also: paper flowers with quivering stems
ทองตะกู (n.) artificial gold Syn. ทองตะโก
ทองตะโก (n.) artificial gold Syn. ทองตะกู
ทองตากู (n.) artificial gold Syn. ทองตะกู, ทองตะโก
ผสมเทียม (v.) artificial insemination
ปัญญาประดิษฐ์ (n.) artificial intelligence
ฝนหลวง (n.) artificial rain Syn. ฝนเทียม
ฝนเทียม (n.) artificial rain Syn. ฝนหลวง
ดีดดิ้น (v.) to be artificial See also: be affected, be boastful, be impudent, seeking or asking no favours, play hard to get Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดุ้งดิ้ง, ตุ้งติ้ง Ops. งอนง้อ, อ้อนวอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm into reality reality, not this artificial reality.ฉันอยู่ในความเป็นจริง ไม่ใช่ความจริงเสมือน
What is it? Artificial intelligence?มันคืออะไรกัน ระบบจักรกลอัฉริยะรึ?
A top researcher in the field of artificial intelligence.นักวิจัยชั้นแนวหน้าในบรรดาหุ่นทั้งหมด
Now, these three magnetic rings, when they align, it creates an artificial black hole which allows the ship to travel to any point in space.วงแหวนแม่เหล็ก 3 วง จัดเรียงเป็นแนวเดียวกัน มันจะทำให้เกิดหลุมดำจำลอง
Natural cocoa beans from Mt. Nicaragua. - No artificial sweeteners.จากเมล็ดโกโก้บนเนินเขานิคารากัว บริสุทธิ์ไม่ผสมน้ำตาลเทียม
It's a kind of stream-fishing, but you use these artificial lures.มันก็เหมือนการตกปลาในลำธารนั่นแหละ แต่คุณต้องใช้เหยื่อปลอมนี่
State-of-the-art artificial intelligence.สุดยอดแห่งงานศิลป์ ปัญญาประดิษฐ์นะ
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้
(Doctor) Mary, you understand that even if the operation is successful artificial insemination doesn't always work.แมรี่,คุณเข้าใจนะว่าถึงการผ่าตัดจะสำเร็จ การผสมเทียมก็อาจจะไม่สำเร็จ
I'm going to have an operation and then we're going to try artificial insemination.ฉันกำลังจะเข้าทำการผ่าตัด และเราจะพยายามผสมเทียม และเราจะพยายามผสมเทียม
All that drama about artificial insemination, kids' names, we got pictures of our friends' babies all over the place.ชื่อเด็ก... . เรามีรูปของลูกเพื่อนๆ อยู่ทุกที่ทั่วไปหมด
Corporations are artificial creations.บรรษัทเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

artificial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工岛[rén gōng dǎo, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄠˇ, 人工岛 / 人工島] artificial island
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, 人工智能] artificial intelligence (AI)
人工概念[rén gōng gài niàn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 人工概念] artificial concept
人工照亮[rén gōng zhào liàng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 人工照亮] artificial lighting
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, 人造天体 / 人造天體] artificial satellite
人造卫星[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 人造卫星 / 人造衛星] artificial satellite
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 人造语言 / 人造語言] artificial language; constructed language
假肢[jiǎ zhī, ㄐㄧㄚˇ ㄓ, 假肢] artificial limb; prosthetic
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 矫揉造作 / 矯揉造作] pretension; affectation; putting on artificial airs
包衣种子[bāo yī zhǒng zi, ㄅㄠ ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, 包衣种子 / 包衣種子] see enclosed in artificial capsule
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 做作] affected; artificial
人工[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 人工] artificial; manpower; manual work
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
天冬苯丙二肽酯[tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄊㄞˋ ㄓˇ, 天冬苯丙二肽酯] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 假] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose
人造[rén zào, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ, 人造] man-made; artificial; synthetic
不自然[bù zì rán, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 不自然] unnatural; artificial
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 呼吸器] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)

artificial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI
アーティフィシャル;アーテフィシャル[, a-teifisharu ; a-tefisharu] (adj-na) artificial
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence
オナカップ[, onakappu] (n) artificial vagina (ger
キシリトール;キシリトル[, kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose)
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods)
ズルチン[, zuruchin] (n) dulcin (type of artificial sweetener) (ger
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails
人工受精[じんこうじゅせい, jinkoujusei] (n,adj-no) artificial insemination
人工受紛[じんこうじゅふん, jinkoujufun] (n) artificial fertilization (of plants); artificial fertilisation
人工受胎[じんこうじゅたい, jinkoujutai] (n) artificial insemination
人工呼吸[じんこうこきゅう, jinkoukokyuu] (n) artificial respiration; (P)
人工呼吸器[じんこうこきゅうき, jinkoukokyuuki] (n) artificial respirator; ventilator
人工呼吸法[じんこうこきゅうほう, jinkoukokyuuhou] (n) artificial respiration
人工孵化;人工ふ化[じんこうふか, jinkoufuka] (n) artificial incubation; artificial hatching
人工放射性同位体[じんこうほうしゃせいどういたい, jinkouhoushaseidouitai] (n) artificial radioisotope
人工気胸療法[じんこうききょうりょうほう, jinkoukikyouryouhou] (n) artificial respiration
人工港[じんこうこう, jinkoukou] (n) artificial harbor; artificial harbour
人工物[じんこうぶつ, jinkoubutsu] (n) artificial object; man-made object; artifact; artefact
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) {comp} AI; artificial intelligence
人工股関節[じんこうこかんせつ, jinkoukokansetsu] (n) artificial hip; hip prosthesis
人工香料[じんこうこうりょう, jinkoukouryou] (n) (1) artificial flavoring; (2) synthetic perfume
付け黒子[つけぼくろ, tsukebokuro] (n) artificial facial beauty spot
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
促成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat
堀切り;堀切[ほりきり, horikiri] (n) (arch) man-made water channel (e.g. round a castle); artificial trench
擬餌鉤[ぎじばり, gijibari] (n) artificial fly (fishing); lure; spinner
海上都市[かいじょうとし, kaijoutoshi] (n) artificial island city; floating city
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides)
配偶者間人工授精;AIH人工授精[はいぐうしゃかんじんこうじゅせい, haiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by sperm from husband
非配偶者間人工授精;AID人工授精[ひはいぐうしゃかんじんこうじゅせい, hihaiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by donor
餌付け[えづけ, eduke] (n,vs) artificial feeding
エリスリトール[, erisurito-ru] (n) erythritol (artificial sweetener)
ソルビット[, sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger
ソルビトール[, sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener)
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment)
人工的[じんこうてき, jinkouteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P)
人工透析[じんこうとうせき, jinkoutouseki] (n) (artificial) dialysis
人為的[じんいてき, jin'iteki] (adj-na) artificial; unnatural; (P)
人造[じんぞう, jinzou] (n,adj-no) man-made; synthetic; artificial; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence
人工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI)

artificial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสมทบ[n. exp.] (āhān somtho) EN: supplementary food ; artificial food FR:
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดอกไม้เทียม[n. exp.] (døkmāi thīe) EN: artificial flower FR: fleur artificielle [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฝนหลวง[n.] (fonlūang) EN: artificial rain FR: pluie artificielle [f]
ฝนเทียม[n.] (fonthīem) EN: artificial rain FR: pluie artificielle [f]
การผสมเทียม[n. exp.] (kān phasom ) EN: artificial insemination FR: insémination artificielle [f]
ขาเทียม[n. exp.] (khā thīem) EN: prosthetic limb ; artificial leg FR: jambe artificielle [f]
ของเทียม[n. exp.] (khøng thīem) EN: artificial thing FR:
ครีมเทียมข้นหวาน[n. exp.] (khrīm thīem) EN: sweetened artificial cream FR:
โครโมโซมสังเคราะห์[n. exp.] (khrōmōsōm s) EN: artificial chromosome ; synthetic chromosome FR:
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
ลวดดอกไม้ไหว[n. exp.] (lūat døkmāi) EN: small wire for tying up artificial flowers FR:
ไหมเทียม[n. exp.] (mai thīem) EN: artificial silk ; rayon FR: soie artificielle [f] ; rayonne [f]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial FR: factice
น้ำตาลสังเคราะห์[n. exp.] (nāmtān sang) EN: artificial sweetener FR:
น้ำตาเทียม[n. exp.] (nāmtā thīem) EN: artificial tears eye drops FR:
ปะการังเทียม[n. exp.] (pakārang th) EN: artificial coral reefs ; artificial reef FR: récif corallien artificiel [m]
ปัญญาประดิษฐ์[n. exp.] (panyā pradi) EN: artificial intelligence FR: intelligence artificielle [f]
ผายปอด[v.] (phāipøt) EN: give artificial respiration FR: pratiquer la respiration artificielle
ผสมเทียม[v. exp.] (phasom thīe) EN: give artificial insemination FR: inséminer artificiellement
ผลไม้เทียม[n. exp.] (phonlamāi t) EN: artificial fruit FR: fruit artificiel [m]
แพรเทียม[n. exp.] (phraē thīem) EN: artificial silk ; rayon FR: soie artificielle [f]
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ; not genuine ; artificial FR: faux ; contrefait ; de contrefaçon ; frelaté ; artificiel
แสงเทียม[n. exp.] (saēng thīem) EN: artificial light FR: lumière artificielle [f]
เทียม[adj.] (thīem) EN: artificial ; synthetic ; bogus ; -pseudo (pref.) FR: artificiel ; synthétique
ทองตากู[n.] (thøngtākū) EN: artificial gold FR: or artificiel [m]
ยางเทียม[n. exp.] (yāng thīem) EN: artificial rubber ; synthetic rubber FR: caoutchouc artificiel [m] ; caoutchouc synthétique [m]
หญ้าเทียม[n. exp.] (yā thīem) EN: artificial turf FR: gazon artificiel [m] ; pelouse synthétique [f]
ยิงดาวเทียม[v. exp.] (ying daothi) EN: launch an artificial satellite FR:

artificial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
künstlich {adj} | künstlicher | am künstlichstenartificial | more artificial | most artificial
Affektiertheit {f}artificialness
Betonwerkstein {m}artificial stone
künstliche Grundwasseranreicherung {f}artificial recharge
Kunstauge {n}artificial eye
Kunstdünger {m}artificial fertilizer
Kunsteisbahn {f}artificial ice rink
Kunstlicht {n}artificial light
Kunstseide {f}artificial silk; rayon
Vergütung {f} (Metall)artificial aging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artificial
Back to top