ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณ*, -คุณ-

คุณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณ (n.) kindness See also: favour, grace, gratitude Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ
คุณ (n.) black magic See also: witchcraft, sorcery
คุณ (pron.) you Syn. ท่าน
คุณ (n.) Miss See also: Mister, Missis, Ms, Mr, Mrs Syn. ท่าน
คุณ (n.) Khun
คุณ (n.) advantage See also: virtue, merit, goodness, value, benefit Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี Ops. โทษ, ภัย
คุณ (pron.) you all Syn. ท่าน
คุณของพระธรรม (n.) virtue of dharma Syn. ธัมคุณ
คุณครู (n.) teacher See also: instructor, professor Syn. อาจารย์ Ops. นักเรียน
คุณความดี (n.) goodness See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions Syn. คุณธรรม, ความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
คุณค่า (n.) worth See also: value Syn. คุณประโยชน์, ค่า
คุณงามความดี (n.) goodness See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
คุณชาย (n.) M.R. Syn. ท่านชาย Ops. คุณหญิง, ท่านหญิง
คุณตา (n.) grandfather See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle Syn. ตา Ops. ยาย
คุณท้าว (n.) royal maid Syn. นางใน, นางกำนัล, นางข้าหลวง
คุณธรรม (n.) virtue See also: merit, good, moral, moral principle, goodness Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
คุณนาย (n.) madam See also: madame, lady Syn. คุณผู้หญิง Ops. คุณผู้ชาย
คุณนาย (n.) madam See also: madame, Mrs.
คุณประโยชน์ (n.) benefit See also: advantage, usefulness, utility, profit
คุณป้า (n.) aunt See also: auntie Syn. ป้า Ops. คุณลุง
คุณปู่ (n.) grandfather See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle Syn. ปู่ Ops. คุณย่า
คุณผู้ชาย (n.) master See also: gentleman, lord Ops. คุณผู้หญิง
คุณผู้หญิง (n.) madam See also: madame, lady, mistress Ops. คุณผู้ชาย
คุณพระช่วย (int.) god help me! See also: Oh!, my god!
คุณพระพุทธเจ้า (n.) Buddha´s grace See also: praise of the Buddha Syn. พระพุทธคุณ
คุณพ่อ (n.) father See also: papa, daddy Syn. พ่อ, เตี่ย, ป๋า, ป๊ะป๋า Ops. คุณแม่
คุณพ่ออธิการ (n.) abbot See also: monastery head
คุณภาพ (n.) quality See also: value, worth Syn. คุณลักษณะ, คุณค่า
คุณภาพชีวิต (n.) quality of life
คุณภาพดี (adj.) high-quality
คุณภาพประชากร (n.) population quality
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) quality of environment
คุณย่า (n.) grandmother See also: grandmamma, grandma, grandmama, grandam, grandame Syn. ย่า Ops. คุณปู่, ปู่
คุณยาย (n.) grandmother See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame Syn. ยาย Ops. คุณตา, ตา
คุณลักษณะ (n.) characteristic See also: property, quality, nature, performance, attribute Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า
คุณลุง (n.) uncle
คุณวุฒิ (n.) qualification See also: competence, ability Syn. คุณสมบัติ
คุณศัพท์ (n.) adjective See also: noun modifier Syn. คำคุณศัพท์
คุณสมบัติ (n.) property See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic Syn. คุณลักษณะ
คุณสมบัติพิเศษ (n.) special properties See also: special option Syn. ลักษณะพิเศษ
English-Thai: HOPE Dictionary
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
natural virtueคุณความดีของคน
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
predicate adjectiveคุณศัพท์ยืนยันที่ใช้ตามหลังกริยาเช่น alive (He is alive)
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
aluminous(อะลู' มินัส) adj. ประกอบด้วยหรือมีคุณลักษณะของอะลูมินัม -aluminosity n.
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anarthrous(แอนอา' ธรัส) adj. ไร้ข้อต่อมไร้คุณศัพท์ (having no joints)
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
English-Thai: Nontri Dictionary
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
epithet(n) ส่วนขยาย,คำคุณศัพท์,คำแสดงลักษณะ
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
incompetence(n) การไร้ความสามารถ,การขาดคุณวุฒิ,การขาดคุณสมบัติ
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ,ขาดคุณสมบัติ
indebted(adj) เป็นหนี้,เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู
lady(n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง
ladyship(n) ตำแหน่งคุณหญิง,ตำแหน่งท่านผู้หญิง
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter qualityคุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
roadabilityคุณภาพรถบนถนน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
asset๑. สิ่งที่เป็นคุณ๒. สินทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axiologyอรรฆวิทยา, คุณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disqualificationการขาดคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
high-gradeชั้นคุณภาพสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
honorariumเงินสมนาคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingratitudeการเนรคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
NLQ (near letter quality)เอ็นแอลคิว (คุณภาพเกือบคมชัด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nutritious-มีคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualifyมีคุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualifying examinationการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quality๑. คุณภาพ๒. คุณสมบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unfavourable witnessพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value๑. มูลค่า๒. คุณค่า, ค่านิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
VAN (value added network)แวน (ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAS (value added service)วาส (บริการคุณค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Combing Propertyคุณสมบัติในการหวี [การแพทย์]
Consequencesคุณลักษณะของผลที่ได้ [การแพทย์]
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fastness Propertiesคุณสมบัติความคงตัว [การแพทย์]
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]
Merit (Ethics)คุณความดี [TU Subject Heading]
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
Nutritive valueคุณค่าทางโภชนาการ [TU Subject Heading]
qualitative analysisคุณภาพวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Qualityคุณภาพ [TU Subject Heading]
Riding qualitiesคุณภาพในการขับ [TU Subject Heading]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adjectiveคำคุณศัพท์ [TU Subject Heading]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Ampholytesแอมโฟลัยต์, คุณสมบัติเป็นกรดและด่าง [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
groupกลุ่ม, เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous เสี่ยงอันตราย คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Honorเกียรติคุณ [TU Subject Heading]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
Lamination การแยกชั้น, การแบ่งชั้น การที่น้ำแยกเป็นชั้นตามความแตกต่างของ คุณสมบัติ เช่น แบ่งตามอุณหภูมิ, ความหนาแน่น, เรียกอีกอย่างว่า Stratification [สิ่งแวดล้อม]
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
thou (n.) คุณ See also: ท่าน, เธอ (ใช้ในภาษาวรรณคดีโบราณ) Syn. thee, yourself, thyself
U (pron.) คุณ ( ตัวย่อมาจาก you) See also: เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง Syn. you, thou, thee
you (pron.) คุณ ( ตัวย่อมาจาก you) See also: เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง Syn. thou, thee
merit (n.) คุณความดี See also: ความดีงาม, คุณค่า Syn. worth, valuation, virtue Ops. uselessness
price (n.) คุณค่า See also: ค่า Syn. value
value (n.) คุณค่า See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ Syn. goodness, merit, usefulness Ops. uselessness, unfitness, worthlessness
worth (n.) คุณค่าทางจิตใจ See also: คุณประโยชน์ Syn. excellence, goodness, merit
mind you (idm.) คุณคิดดูว่า See also: คุณต้องไตร่ตรองให้ดี
virtue (n.) คุณงามความดี Syn. goodness Ops. badness, vice
madame (n.) คุณนาย See also: มาดาม
housemaster (n.) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง Syn. matron
madam (n.) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง Syn. matron, housemaster
madam (n.) คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย) Syn. Mrs, madam, dame, mam
papa (n.) คุณพ่อ See also: พ่อ Syn. dad, father
quality (n.) คุณภาพ Syn. potential, quality, ability, capability
fineness (n.) คุณภาพ (ทอง)
tone (n.) คุณภาพของเสียง Syn. nature, trend, temper
tone color (n.) คุณภาพของเสียง Syn. timbre
cheap (adj.) คุณภาพต่ำ Syn. inferior, poorly made, shoddy
low (adj.) คุณภาพต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel like I can be myself around youฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
Don't you agree?คุณไม่เห็นด้วยหรือ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
You know what to doคุณรู้ว่าต้องทำอะไร
You need to make this callคุณต้องโทรเบอร์นี้
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
How much cash do you have?คุณมีเงินสดเท่าไหร่หรือ
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
You are in no position to make demandsคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
You have done wellคุณทำได้ดี
How could you know that?คุณทราบได้อย่างไร
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
How did you know my name?คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
How are things with you?คุณสบายดีไหม
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
Are you kidding?คุณล้อเล่นใช่ไหม
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
Could you introduce me to her?คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No school, no cops.ไม่มีโรงเรียนไม่มีตำรวจ คุณ สามารถฉีก
Wait a minute. Are you tellin' us he'd lie just so he could be important once?รอสักครู่ คุณ tellin 'เราว่าเขาต้องการอยู่เพียงเพื่อที่เขาจะมีความสำคัญในครั้งเดียว
But you are your father's and your mother's, and you are in a lucky boat.แต่คุณพ่อของคุณและแม่ของ คุณ และคุณอยู่ในเรือโชคดี
Eat it until the point of the hook goes into your heart and kills you then come up nice and easy and let me put the harpoon into you.จะเข้าสู่หัวใจของคุณและฆ่า คุณ แล้วมาดีและง่าย และให้ฉันใส่ฉมวกเป็นคุณ
Stay there.คุณจูนิเปอร์, คุณ สมบูรณ์แบบ
What you've saved is my life and my honey pot.สิ่งที่คุณได้บันทึก ไว้เป็น ชีวิตและหม้อน้ำผึ้งของฉัน คุณ มีแน่นอน
(Grapple) Look after your lads.ดูหลังจากที่นักเตะในทีมของ คุณ พวกเขากำลังไม่ดีกับฉัน
With blood running down arms, dripping from elbows.แขนและหยดจากข้อศอกของ คุณ ฉันไม่สนใจที่มีเลือดมันเป็น
I'd like your opinion.ฉันต้องการความคิดเห็นของ คุณ คุณคิดอย่างไร?
Delicious creature, do you want my dirty underpants?สรรพสิ่งที่สร้างอร่อย, คุณ want my underpants สกปรกหรือไม่?
Mohammed, Moses, you the man who said there was no room in the inn was my son.โมฮัมหมัด โมเสส คุณ ผู้ชายที่บอกว่า ไม่มีห้องสุดท้ายเขาเป็นบุตรผม
Good morning, miss Tanner.สวัสดีครับ, คุณ แทนเนอร์.
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่
Good morning, miss Tanner.อรุณสวัสดิ์, คุณ แทนเนอร์.
Certainly, as are all the other teachers and miss Tanner.แน่นอน, เหมือนกลับครูคนอื่นๆ และ คุณ แทนเนอร์ด้วย.
Excuse me, miss Tanner, But which class do I attend this morning?ขอโทษค่ะ คุณ แทนเนอร์ , หนูจะเข้าห้องเรียนไหนคะ เช้านี้?
Come on, you fucking ass. Move it!มาสิ, คุณ ร่วมเพศ ตูด ย้ายไป !
Go on, show us what you can do.จะไปที่ แสดงให้เราเห็น สิ่งที่ คุณ สามารถทำได้
Aw shit, you can't finish any way.อ๊ะ อึ คุณ ไม่สามารถเสร็จ ทางใด ทางหนึ่ง
She lies like a fucking mannequin, you bitch!เธอ อยู่ เหมือน นางแบบ ร่วมเพศ คุณ บ้า !
We're depending on you, okay?เรากำลัง ขึ้นอยู่กับ คุณ นะ
I hate you! I hate you!ฉัน เกลียด คุณ ฉัน เกลียด คุณ
What have I done to you, Matthew?มีอะไร ฉัน ทำเพื่อ คุณ แมทธิว ?
Oh, you Want me to open the door for you.โอ คุณ ต้องการให้ฉันไป เปิด ประตู สำหรับคุณ
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน
Get into trouble too easily, you know?ได้รับเป็น troubIe ง่ายเกินไป คุณ รู้หรือไม่
I scared you, didn't I?ฉัน กลัว คุณ ไม่ได้ ฉัน ?
I'll need three men up in the tower. You, Neubauer, you, Macias.ผมต้องการคน 3 คนในหอควบคุม คุณ นูบาวเออร์ คุณ แม็คเซียส
Hey, you sleaze!เฮ้ คุณ ซลิส แย่งเตียงของผม
No, sir. Mayor Daley no longer dines here. He's dead, sir.ไม่ครับ คุณ แดยลี ไม่มารับประทานที่นี่อีกต่อไป เขาตายแล้ว
I need you, you, youผมต้องการคุณ คุณ คุณ
I need you, youผมต้องการคุณ คุณ คุณ
Until I get back my $5,000, you're getting more than you bargained for.จนกว่าฉันจะได้เงิน $5,000 คืน, คุณ จะได้มากกว่าที่คุณต่อรองไว้
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
We are scientists, you and I, Dr. floyd.เราเป็นนักวิทยาศาสตร์, คุณ และฉัน, ดร. ฟลอยด์
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่?
I need your cooperation, Sal.ฉันต้องการความร่วมมือของ คุณ แซล
The mission has been completed and you've carried out your program very well.ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วและ คุณ ได้ดำเนินการโปรแกรมของคุณ ได้เป็นอย่างดี
Anyone could've picked it up. You, him.ใครๆ ก็หยิบมันไปใช้ได้ คุณ เขา

คุณ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุณ English: Thank you
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณ
Back to top