ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worth*, -worth-

worth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worth (n.) มูลค่า See also: มูลค่าเป็นเงิน, ราคา, ค่า
worth (n.) คุณค่าทางจิตใจ See also: คุณประโยชน์ Syn. excellence, goodness, merit
worth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth
worth (adj.) ซึ่งมีค่า See also: ซึ่งคุ้มค่า
worth having (adj.) เป็นที่น่าพอใจ See also: น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ, น่าปรารถนา, เป็นที่ชื่นชอบ Syn. pleasing, likable Ops. boring, uninteresting
worth its weight in gold (idm.) มีค่ามาก
worthily (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. magnificently, splendidly
worthily (adv.) อย่างมีคุณค่า See also: อย่างคุ้มค่า Syn. truly
worthiness (n.) ความมีคุณค่า Syn. merit, dignity
worthless (adj.) ซึ่งไร้ค่า See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า Syn. useless, valueless Ops. useful, valuable
worthlessness (n.) ความไร้ค่า
worthwhile (adj.) คุ้มค่ากับความพยายาม See also: คุ้มกับเวลาที่เสียไป Syn. worthy
worthwhileness (n.) ความคุ้มค่า
worthy (adj.) คุ้มค่า See also: มีค่าเพียงพอ
worthy (adj.) ซึ่งน่าเคารพ See also: ซึ่งน่ายกย่อง Syn. honorable, respectable Ops. unworthy, worthless
worthy (n.) ผู้ที่น่ายกย่อง See also: ผู้มีเกียรติ, ผู้น่าสรรเสริญ
worthy of the name (idm.) สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น See also: สมควรได้รับ
English-Thai: HOPE Dictionary
worth(เวิร์ธ) n.,prep (มี) คุณค่า,ค่า,ประโยชน์,ความสำคัญ,ราคา,สมกับ,จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation,value
worthily(เวิร์ธ'ธิลี) adv. อย่างมีค่า,อย่างคุ้มค่า,อย่างสมคุณค่า,อย่างสมควงร,อย่างดีเลิศ,อย่างน่ายกย่อง
worthiness(เวิร์ธ'ธินิส) n. การมีค่า,ความคุ้มค่า,การมีราคา,ความดีเลิศ,ความน่ายกย่อง
worthy(เวิร์ธ'ธี) adj.,n. (ผู้ที่) มีค่าเพียงพอ,คุ้มค่า,มีมูลค่า,มีราคา,คู่ควร,น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,สมควรมีเกียรติ, See also: worthily. adv. worthiness n., Syn. deserving,productive,notable
English-Thai: Nontri Dictionary
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้
worthwhile(adj) คุ้มเวลา,คุ้มค่า
worthy(adj) มีค่า,คุ้มค่า,คู่ควร,สมควร,มีราคา,น่ายกย่อง,มีเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
worthมูลค่า, มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คบไม่ได้ (v.) be not worth associating with Ops. น่าคบ, คบได้
คุ้มค่าเหนื่อย (v.) be worth one´s work See also: be worthwhile Syn. คุ้มค่าแรง
คุ้มค่าแรง (v.) be worth one´s work See also: be worthwhile
คุณค่า (n.) worth See also: value Syn. คุณประโยชน์, ค่า
ความคุ้มค่า (n.) worthiness See also: value Syn. ความคุ้มราคา
ความคุ้มราคา (n.) worthiness See also: value
ของไร้ค่า (n.) worthless thing See also: valueless thing
สิ่งไร้ค่า (n.) worthless thing See also: valueless thing Syn. ของไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. หมดราคา, ไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be valueless, be without worth/value Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า Ops. มีค่า
ควรค่า (v.) be worthy of See also: deserve, be worthwhile, be valuable Syn. มีค่า, มีคุณค่า, สมควร
ความวางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความเชื่อใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น Ops. ความระแวง
ความไว้วางใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความไว้ใจ, ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
ความไว้ใจ (n.) trustworthiness See also: trust, reliance Syn. ความวางใจ, ความเชื่อมั่น, ความเชื่อใจ Ops. ความระแวง
คุ้ม (v.) be worthwhile See also: be worth, be break even, be enough to cover, get one´s money´ worth Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, เสมอทุน Ops. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้มค่า
คุ้ม (v.) be worth See also: be worthwhile
คุ้มค่า (v.) be worthwhile See also: be worth, be break even, be enough to cover Syn. คุ้ม Ops. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้ม
น่าชื่นชม (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชม (v.) be praiseworthy See also: be admirable, be laudable, be commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I ain't worth itฉันไม่ควรค่ากับมัน
Just ignore him, it's not worth itก็แค่หลีกเลี่ยงเขา มันไม่คุ้มค่าหรอก(ที่จะไปยุ่งกับเขา)
Is it worth seeing?มันดีพอที่จะไปชมไหม?
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
That type of guy isn't worth your timeผู้ชายประเภทนั้นไม่มีค่าพอกับเวลาของเธอหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ
How much you worth now?นายว่ามันมีค่าเท่าไหร่?
Know how much you're worth now?รู้ไหม ว่าแกมีค่าเท่าไหร่
'Cause I don't think you'll ever be worth more than $3000.ฉันไม่ได้คิดว่า มันจะมีค่ามากกว่า 3000 เหรียญ
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า
I never found anything worth keeping.ฉันไม่เคยพบอะไรที่มูลค่าการ รักษา
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น
You got a $5,000 net and you got $2,000 worth of fish in it.เหมือนเเหราคา 5,000 เอาไว้จับปลาราคา 2,000
There's got to be at least seven dollars' worth of change here.อย่างน้อยที่สุดเรามีเจ็ดดอลลาร์ของเงินทอนที่นี่

worth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 值得庆幸 / 值得慶幸] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 屑] crumbs; filings; worth while
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
值得注意的是[zhí de zhù yì de shì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, 值得注意的是] it's worth noting that...
受听[shòu tīng, ㄕㄡˋ ㄊㄧㄥ, 受听 / 受聽] nice to hear; worth listening to
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, 冤枉路] pointless trip; not worth the trip
冤枉钱[yuān wang qián, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄑㄧㄢˊ, 冤枉钱 / 冤枉錢] pointless expense; not worth the money spent
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, 冤钱 / 冤錢] pointless expense; not worth the money spent
何苦[hé kǔ, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ, 何苦] why bother?; is it worth the trouble?
何苦呢[hé kǔ ne, ㄏㄜˊ ㄎㄨˇ ㄋㄜ˙, 何苦呢] why bother?; is it worth the trouble?
保得住[bǎo de zhù, ㄅㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ, 保得住] worth keeping
划得来[huá de lái, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, 划得来] worth it; it pays to
百听不厌[bǎi tīng bù yàn, ㄅㄞˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, 百听不厌 / 百聽不厭] worth hearing a hundred times
看头[kàn tou, ㄎㄢˋ ㄊㄡ˙, 看头 / 看頭] worth seeing; worth reading
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, 秕糠] chaff; worthless stuff
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 值得敬佩] deserving; worthy of respect; estimable
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, 糟粕] dross; dregs; worthless part
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 不稂不莠] useless; worthless; good-for-nothing
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
不值[bù zhí, ㄅㄨˋ ㄓˊ, 不值] not worth
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, 功高望重] high merit and worthy prospects (成语 saw)
不值得[bù zhí de, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙, 不值得] unworthy
不肖[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, 不肖] unworthy
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, 不虚此行 / 不虛此行] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ, 信得过 / 信得過] trustworthy; reliable
值得信赖[zhí de xìn lài, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ, 值得信赖 / 值得信賴] trustworthy
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, 可信] trustworthy
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ, 把稳 / 把穩] trustworthy; dependable
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材

worth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパラブルワース[, konparaburuwa-su] (n) comparable worth
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P)
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.)
やり甲斐(P);遣り甲斐[やりがい, yarigai] (n) (uk) being worth doing; (P)
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
一見に値する[いっけんにあたいする, ikkenniataisuru] (exp,vs-s) to be worth seeing
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
率先垂範[そっせんすいはん, sossensuihan] (n) set an example worth following; take the initiative in doing something thereby setting an example for others to follow
甲斐がある;甲斐が有る[かいがある, kaigaaru] (exp) effective; fruitful; worthwhile; worth
百聞は一見にしかず;百聞は一見に如かず[ひゃくぶんはいっけんにしかず, hyakubunhaikkennishikazu] (exp) seeing is believing; one eye-witness is better than many hearsays; a picture is worth a thousand words
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius)
目じゃない[めじゃない, mejanai] (exp) no big deal; no match; not worth worrying about
話にならない[はなしにならない, hanashininaranai] (exp) to not be worth considering; to be out of the question
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
飲める[のめる, nomeru] (v1) (1) to be able to drink; (2) to be worth drinking
エッジワースカイパーベルト天体[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P)
不似合い;不似合[ふにあい, funiai] (adj-na,n) unbecoming; improper; unsuitable; ill-matched; unworthy of
不徳[ふとく, futoku] (adj-na,n) lack of virtue; immorality; vice; depravity; unworthiness; (P)
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
人は一代名は末代[ひとはいちだいなはまつだい, hitohaichidainahamatsudai] (exp) (id) Worthy men shall be remembered
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with
位負;位負け[くらいまけ, kuraimake] (n,vs) being unworthy of one's rank; being outranked
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P)
値する(P);価する[あたいする, ataisuru] (vs-s) to be worth; to deserve; to merit; (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
凌波性[りょうはせい, ryouhasei] (n) seaworthiness
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers

worth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
ได้ไม่คุ้มเสีย[X] (dāi mai khu) EN: It is not worth it FR:
กำขี้ดีกว่ากำตด[v. (loc.)] (kamkhīdīkwā) EN: a little is better than nothing ; a bird in the hand is worth two in the bush FR: un tien vaut mieux que deux tu l'auras
กันไว้ดีกว่าแก้[xp] (kan wai dī ) EN: An ounce of prevention is worth a pound of cure FR: mieux vaut prévenir que guérir
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าสุทธิ[n. exp.] (khā sutthi) EN: net worth FR:
ข้อพิจารณา[n. exp.] (khø phitjār) EN: point worth considering FR:
คบไม่ได้[v. exp.] (khop mai dā) EN: be not worth associating with ; be untrustworthy FR:
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v. exp.] (khum khā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover FR: valoir ; mériter ; en valoir la chandelle
คุ้มค่า[adj.] (khum khā) EN: remunerative ; rewarding ; worthwhile ; worth the price FR: profitable ; rentable
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neū) EN: be worth one's work ; be worth the effort ; be worth the trouble ; be worthwhile FR: valoir la peine
คุณค่า[n.] (khunkhā = k) EN: worth ; value FR: valeur [f] ; mérite [m]
คุณค่า[n.] (khunnakhā =) EN: worth ; value FR: valeur [f] ; mérite [m]
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
ไม่คุ้ม[v. exp.] (mai khum) EN: be not worth doing ; does not pay (to) FR:
มูลค่า[n.] (mūnkhā = mū) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix de base [m]
มูลค่า[n.] (mūnlakhā = ) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix (de base) [m]
น่า[v.] (nā) EN: worth doing ; merit ; deserve FR: mériter ; valoir
น่าดู[adj.] (nā dū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating FR: attrayant ; spectaculaire ; digne d'être vu
น่าพิจารณา[adj.] (nāphitjāran) EN: worth considering FR: prenable en compte
ประดับความรู้ [X] (pradap khwā) EN: for information ; for academic interest ; as something worth knowing FR:
ราคา[n.] (rākhā) EN: price ; value ; cost ; worth FR: prix [m] ; coût [m] ; valeur [f]
เสียมากกว่าได้[v. exp.] (sīa māk kwā) EN: cost more than it's worth FR:
สิบเบี้ยใกล้มือ[n.] (sipbīaklaim) EN: A bird in the hand is worth two in the bush. FR: Un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
โสฬส[n.] (sōlot) EN: solot ; [obsolete unit of the Old Siam currency ; an ancient copper coin worth half of an at] FR:
สมราคา[X] (som rākhā) EN: good value for money ; reasonably priced ; worth the price FR: ça vaut son prix
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
บูชนียสถาน[n.] (būchanīyasa) EN: place worthy of worship FR:
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: person worthy of worship ; place worthy of worship ; object worthy of worship FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless FR: insignifiant
ขาดค่า[v. exp.] (khāt khā) EN: be worthless FR:

worth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Millionenauftrag {m}contract worth millions
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
beachtenswert {adj}noteworthy
Stichwort {n} | unter dem Stichwortheading | under the heading of
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
lobenswert; löblich {adj}worthy
lobenswert {adv}praiseworthily
kreditfähig {adj} | kreditfähiger | am kreditfähigstentrustworthy | more trustworthy | most trustworthy
lufttüchtig; flugtauglich; flugtüchtig {adj}airworthy
unwürdig {adj} | unwürdiger | am unwürdigstenunworthy | more unworthy | most unworthy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worth
Back to top