ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attribute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attribute*, -attribute-

attribute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attribute (n.) คุณลักษณะ See also: คุณสมบัติ Syn. quality, property, characteristic
attribute (vt.) ถือว่าเป็นของ See also: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น Syn. credit, accredit
attribute to (phrv.) พิจารณาว่าเขียนโดย See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ Syn. ascribe to
English-Thai: HOPE Dictionary
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
attribute(n) คุณลักษณะ,คุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attributeลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attributeลักษณะประจำ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อินทราภิเษก (n.) three special attributes
เบญจขันธ์ (n.) five elements or attributes of corporeal being
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี
It's an attribute I value above all others, but I wonder... is it the cause you believe in or the man?มันเป็นคุณสมบัติที่ผมตีค่าสูงกว่าอย่างอื่น แต่ผมเกรงว่า นี่เป็นสาเหตุ
WE CAN'T NECESSARILY ATTRIBUTE THAT TO OUR UNSUB.ก็ใช่ แต่มีนักวางเพลิงแค่ 7 เปอร์เซนต์ที่ใช้ไม้ขีดคู่กับน้ำมัน
But we can't attribute it to any one of our enemies.โดยที่เรา ไม่ต้องทำมันกับ คู่อริของเรา
How can you attribute all of those to the same offender?คุณพิจารณายังไงว่าทั้ง 12 คนนั่น ถูกลักพาโดยผู้ต้องหาคนเดียวกัน
I'll just attribute this to your drinking problem.ไม่เป็นไร ขี้เมาก็อย่างนี้ล่ะ
You know, it looks like there are 5 different reported incidents that we might be able to attribute to this unsub.รู้ไหม ดูเหมือนว่า มีรายงานคดีที่ต่างกัน 5 เหตุการณ์ ที่อาจจะทำให้เรา เชื่อได้ว่าเป็นคนร้ายคนนี้
To what would you attribute this great success?คุณจะให้เหตุผลสำหรับความสำเร็จนี้ยังไง
I, of course, attribute it to my father.ฉัน, แน่ละ , ได้มาจากคุณพ่อ
Is the tide of this war changing? The Army attribute this success to a revolutionary new technology:มิมิคนับร้อยตัว ในวันแรกขอการลงสนามรบ ...มันเป็นการปฏิวัติ เทคโนโลยีใหม่นี้
Mr Blair, you have all the attributes.นายแบลร์, คุณมีคุณลักษณะทั้งหมด
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้

attribute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 属性 / 屬性] attribute; property
档案属性[dàng àn shǔ xìng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 档案属性 / 檔案屬性] file attribute
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 人性] human nature; humanity; human; the totality of human attributes
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)

attribute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] (n) {comp} data attribute
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] (n) {comp} non-mandatory attribute
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] (n) {comp} multi-valued attribute
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] (n) {comp} set-valued attribute
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] (n) {comp} impliable attribute
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes
セグメント属性[セグメントぞくせい, segumento zokusei] (n) {comp} segment attributes
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] (n) {comp} file attributes
モーセの五書[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ五書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses)
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion
帰す[きす, kisu] (v5s) (1) (See 帰する) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
帰する[きする, kisuru] (vs-s) (1) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] (n) {comp} Privilege-Attribute-Certificate
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] multi-valued attribute
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list
属性要素[ぞくせいようそ, zokuseiyouso] attribute elements
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute
現属性[げんぞくせい, genzokusei] current attribute
記法属性[きほうぞくせい, kihouzokusei] notation attribute
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] set-valued attribute
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] impliable attribute
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute
制御属性パッケージ[せいぎょぞくせいパッケージ, seigyozokusei pakke-ji] Control-Attribute-Package
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] partial-attribute-request

attribute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เหตุผลว่าเป็น[v. exp.] (hai hētphon) EN: attribute FR:
การแจงนับตามลักษณะประจำ[n. exp.] (kān jaēng n) EN: attribute enumeration FR:
การควบคุมตามลักษณะประจำ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: attribute control FR:
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksa) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะประจำ[n. exp.] (laksana pra) EN: attribute FR:
เหมา[v.] (mao) EN: charge ; allege ; attribute FR:
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; quality ; attribute ; characteristic ; feature ; hallmark FR: propriété [f] ; caractéristique [f] ; qualité [f] ; attribut [m]
ถือว่าเป็นของ[v. exp.] (theūwā pen ) EN: attribute FR:
ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ[n. exp.] (tūapraē cho) EN: attribute variable FR:
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
สุ.จิ.ปุ.ลิ.[n.] (Su.Ji.Pu.Li) EN: [attributes of a learned man (he listens, thinks, questions and writes)] FR:

attribute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attribut {n} | Attribute
Attributaktualisierung {f}attribute update
Attributbyte {n}attribute byte
Attributenprüfung {f}attribute gage
Attributkennzeichen {n}attribute identifier
Attributmodifikation {f}attribute modification
Attributverwendung {f}attribute use
Attributzeichen {n}attribute sign
attributive Prüfung {f}inspection by attributes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attribute
Back to top