ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

timbre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *timbre*, -timbre-

timbre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timbre (n.) ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน Syn. tone, tonality, resonance, intonation
English-Thai: HOPE Dictionary
timbre(ทิม'เบอะ) n.,F. ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
timbre(n) น้ำเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He obviously manipulated the pitch and the timbre of the voice.เห็นได้ัชัดว่าเขาได้ปรับแต่ง ระดับและท่วงทำนอง ของเสียง

timbre ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音色[yīn sè, ㄙㄜˋ, 音色] tone; timbre; sound color
音质[yīn zhì, ㄓˋ, 音质 / 音質] tone; sound quality; timbre

timbre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรแสตมป์[n.] (ākønsataēm) EN: stamp duty ; revenue stamp FR: timbre d'impôt [m]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpr) EN: postage stamp ; stamp FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyāk) EN: postage stamp FR: timbre postal [m]
แสตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
แสตมป์คอลเลคชั่น[n. exp.] (sataem khøn) EN: FR: timbre de collection [m]
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanī) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp FR: timbre postal [m]
ตราไปรษณียากรไทย[n. exp.] (trāpraisanī) EN: Thai stamp FR: timbre thaï [m]
ตราไปรษณียากรที่ระลึก[n. exp.] (trāpraisanī) EN: FR: timbre commémoratif [m] ; timbre souvenir [m]
ตรายาง[n.] (trāyāng) EN: rubber stamp FR: tampon [m] ; timbre caoutchouc [m]
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
จำนวนดวงในแผ่น[n. exp.] (jamnūan dūa) EN: FR: nombre de timbres par feuillet [m]
เลียแสตมป์[v. exp.] (līa sataem) EN: FR: lécher un timbre
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; affix a stamp ; stamp FR: estampiller ; tamponnner ; timbrer
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataē) EN: stamp collecting FR: collectionner les timbres
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop FR: timbrer ; estampiller ; étamper ; sceller
ติดสแตมป์[v. exp.] (tit sataēm) EN: stick on a stamp ; put on a stamp ; stamp FR: timbrer (une lettre) ; coller un timbre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า timbre
Back to top