ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ability*, -ability-

ability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ability (n.) ความสามารถ See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ Syn. capability, expertness Ops. inability, unfitness
ability (n.) พรสวรรค์ See also: ที่คงอยู่ตลอดไป Syn. talent Ops. inability
English-Thai: HOPE Dictionary
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาณตัว (v.) estimate one´s own ability or strength Syn. ประมาณตน
ความเก่งกาจ (n.) ability See also: versatility Syn. ความสามารถ Ops. ความขลาด, ความกลัว
น้ำมือ (n.) ability See also: effort, skill, expertness Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ
น้ำยา (n.) ability See also: capability, skill, expertness Syn. ฝีมือ, ความสามารถ
ฟอร์ม (n.) ability
ศักดิ (n.) ability See also: capability Syn. ความสามารถ, ศักดิ์
ศักดิ์ (n.) ability See also: skill, capability, potential Syn. ความสามารถ
การตัดตอน (n.) extractability See also: excerption
การโอนเอน (n.) unstability See also: unsteadiness Syn. ความไม่มั่นคง
การใช้งาน (n.) usability
ขีดความสามารถ (n.) capability See also: ability, capacity Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ
ความคงตัว (n.) stability See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness Syn. ความมั่นคง
ความคงทน (n.) durability See also: enduringness, bearableness Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร
ความคงทนถาวร (n.) durability See also: enduringness, bearableness Syn. ความทนทาน
ความครั่นคร้าม (n.) respectability Syn. ความเกรงกลัว
ความซุย (n.) friability See also: crumbling, crispness Syn. ความร่วนซุย Ops. ความเหนียว, ความหนืด
ความทน (n.) durability See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability Syn. ความทนทาน, ความคงทน Ops. ความบอบบาง, ความเปราะบาง
ความทนทาน (n.) durability See also: endurance, stability, permanence Syn. ความทน Ops. ความเปราะบาง
ความน่าจะเป็น (n.) probability
ความน่านับถือ (n.) reliability See also: faithfulness, trust Syn. ความน่าไว้วางใจ Ops. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
This will verify your ability to stay afloat at high speeds.ขั้นตอนนี้ ทดสอบความสามารถ การทรงตัวด้วยความเร็วสูง
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
They have lost the ability to communicate and reason.'พวกเขาเสียความสามารถ ในการสื่อสารและใช้เหตุผล'
Life perpetuates itself through diversity and this includes the ability to sacrifice itself when necessary.ต่างจากชีวิต ที่มีการสืบทอดให้คงอยู่, – รวมถึงความสามารถในการสละตัวเองเมื่อจำเป็น.. -
...no matter how global a perspective we take the 21st century will bring many problems and the ability to solve them......ไม่สำคัญว่าโลกจะมองอย่างไร เราจะต้อง... ...ศตวรรษที่ 21 จะนำมาปัญหามามากมาย... ...และเราจะต้องแก้ไขมัน...
The ability to let that which does not matter... ..truly slide.ไม่ต้องไปก็ได้นี่ แล้วแต่
I cannot undermine ability to command loyalty,I cannot undermine ability to command loyalty,
It's a great thing when you realize you still have... the ability to surprise yourself.มันเป็นเรื่องดีที่คุณรู้ตัวว่ายังมี ความสามารถในการเซอร์ไพรส์ตัวเอง
...disinvesting problems of power... and removing their ability to make us afraid.ขจัดปัญหาของพลัง และปัดเป่าความกลัวของคุณเอง
Specifically, the ability to marry a fellow human being.ให้แต่งงานกับมนุษย์ได้

ability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 判断力 / 判斷力] ability to judge; judgment
才智[cái zhì, ㄘㄞˊ ㄓˋ, 才智] ability and wisdom
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, 才略] ability and sagacity
才识[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, 才识 / 才識] ability and insight
笔底下[bǐ dǐ xià, ㄅㄧˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 笔底下 / 筆底下] ability to write
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, 识力 / 識力] discernment; the ability to judge well
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 眼力] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments
生育能力[shēng yù néng lì, ㄕㄥ ㄩˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 生育能力] fertility; ability to have children
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
长寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 长寿 / 長壽] longevity; ability to live long; long lived
真才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, 真才实学 / 真才實學] solid learning; real ability and learning; genuine talent
耐受力[nài shòu lì, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ, 耐受力] tolerance; ability to survive; hardiness
理解力[lǐ jiě lì, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˋ, 理解力] understand; ability to grasp ideas
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干才 / 幹才] ability; capable
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, 干材 / 幹材] ability; capable
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 才干] ability; competence
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 可接受性] acceptability
可支付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 可支付性] affordability
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 能力] capability; capable; able; ability
流动负债[liú dòng fù zhài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, 流动负债 / 流動負債] current liability
可信度[kě xìn dù, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 可信度] degree of credibility; reliability
稳定度[wěn dìng dù, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 稳定度 / 穩定度] degree of stability
身心障碍[shēn xīn zhàng ài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 身心障碍 / 身心障礙] disability
延展性[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, 延展性] ductability
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, 德才] ethics and ability; virtuous and talented
可燃性[kě rán xìng, ㄎㄜˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 可燃性] flammable; flammability
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 功能] function; capability
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
瑰宝[guī bǎo, ㄍㄨㄟ ㄅㄠˇ, 瑰宝 / 瑰寶] gem; treasure; fig. person of remarkable ability; genius
听力[tīng lì, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ, 听力 / 聽力] hearing; listening ability
无能[wú néng, ˊ ㄋㄥˊ, 无能 / 無能] inability; incapable; powerless
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
受性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 受性] inborn (ability, defect)
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 不稳性 / 不穩性] instability
互操性[hù cāo xìng, ㄏㄨˋ ㄘㄠ ㄒㄧㄥˋ, 互操性] interoperability
不可侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, 不可侵犯] inviolable; inviolability

ability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビリティー[, abiritei-] (n) ability
アビリンピック[, abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae)
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei
問題解決能力[もんだいかいけつのうりょく, mondaikaiketsunouryoku] (n) problem-solving ability
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
天与の資[てんよのし, tenyonoshi] (n) natural endowment; natural ability
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children
実力伯仲[じつりょくはくちゅう, jitsuryokuhakuchuu] (n) (the two persons' sides) being evenly matched in ability
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
小粒[こつぶ, kotsubu] (adj-na,n,adj-no) small grain; small stature or ability
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability
房術[ぼうじゅつ, boujutsu] (n) (See 房中術) ability in the bedroom; art of lovemaking
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability
抑止力[よくしりょく, yokushiryoku] (n) deterrence; ability to deter (an attack, etc.)
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse
拇指対向性;母指対向性[ぼしたいこうせい;おやゆびたいこうせい, boshitaikousei ; oyayubitaikousei] (n) ability to oppose the thumb; opposable thumb
支払い能力;支払能力[しはらいのうりょく, shiharainouryoku] (n) solvency; ability to pay
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation
暗記力[あんきりょく, ankiryoku] (n) memorization power; ability to remember; (good) memory
最善を尽くす[さいぜんをつくす, saizenwotsukusu] (exp,v5s) to do one's best; to do something to the best of one's ability
構想力[こうそうりょく, kousouryoku] (n) power of conception; conceptual ability
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings
浅才[せんさい, sensai] (n) incompetence; lack of ability
空下手[からへた;からっぺた, karaheta ; karappeta] (adj-na,n) utterly lacking in ability
糸道[いとみち, itomichi] (n) (1) groove in a Shamisen player's fingernail caused by the friction of the string of the instrument; (2) someone's ability to play the shamisen
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint
腕を振るう[うでをふるう, udewofuruu] (exp,v5u) to exercise one's talent; to display one's ability
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability
行動力[こうどうりょく, koudouryoku] (n) ability to take action; energy; fire; dynamism; leverage
裸足(P);跣(P);跣足[はだし(P);せんそく(跣足), hadashi (P); sensoku ( sen ashi )] (n,adj-no) (1) barefoot; (n-suf) (2) (はだし only) superior to (a professional, etc. in ability or achievement); (P)
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability
過信[かしん, kashin] (n,vs) trusting too much; overestimating ability
霊感[れいかん, reikan] (n) (1) inspiration; afflatus; (2) ability to sense the supernatural (esp. ghosts, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability
動作率[どうさりつ, dousaritsu] availability ratio
可搬性[かはんせい, kahansei] portability
可用性[りようせい, riyousei] availability
可用率[かようりつ, kayouritsu] availability ratio
可能性[かのうせい, kanousei] availability
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] augmentability
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability
相互動作性[そうごどうさせい, sougodousasei] interoperability
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study
相互接続性[そうごせつぞくせい, sougosetsuzokusei] interconnection, interoperability
相互接続性試験[そうごせつぞくせいじけん, sougosetsuzokuseijiken] interconnection test, interoperability test
相互運用性[そうごうんようせい, sougounyousei] interoperability
確率[かくりつ, kakuritsu] probability
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF)
確率理論[かくりつりろん, kakuritsuriron] probability theory
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability
移植性[いしょくせい, ishokusei] portability
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility
網安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability

ability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝี[n.] (fī) EN: skill ; ability FR:
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; capability ; proficiency FR:
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
การทดสอบความสามารถ[n. exp.] (kān thotsøp) EN: ability test FR: examen d'aptitude [m]
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
คมในฝัก[adj.] (khomnaifak) EN: having latent qualities ; of hidden virtue ; with a lot of potential ; quietly brilliant ; modest in one’s ability FR:
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณวุฒิ[n.] (khunnawutth) EN: qualification ; competence ; ability FR: qualification [f] ; capacité [f]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถด้านการคิด[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: thinking ability FR:
ความสามารถในการแก้ปัญหา[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: problem-solving ability FR:
ความสามารถในการแข่งขัน[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: competitiveness ; competitive ability FR: compétitivité [f]
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
ความสามารถทางกาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: physical ability FR: capacité physique [f]
ความสามารถทางสังคม[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: social ability FR:
ความสามารถทางวิชาการ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: academic ability FR:
ความสามารถทั่วไป[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: general ability FR:
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude FR: aptitude [f] ; capacité [f]
เกินตัว[adv.] (koēntūa) EN: beyond one's ability ; beyond one's means FR: au delà de ses moyens
เหลือวิสัย[adj.] (leūawisai) EN: impossible ; beyond one's power ; beyond one's ability ; impracticable FR: impossible
ลองเชิง[v.] (løngchoēng) EN: test one's ability ; test (one's adversary) ; check somebody's ability ; spar with FR:
พิสูจน์ฝีมือ[v. exp.] (phisūt fīme) EN: prove one' s ability FR:
พ้นวิสัย[adj.] (phonwisai) EN: beyond one's ability ; beyond one' s power ; impossible ; unfeasible FR: impossible
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning ; intelligence FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ประชาน[n.] (prachān) EN: cognition ; cognitive ability FR:
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: ability ; capability ; capacity FR: capacité [f]
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty FR: talent [m] ; habileté [f]
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]
สามารถ[v.] (sāmāt) EN: be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to FR: pouvoir ; être capable de ; avoir la capacité de ; être à même de ; être en mesure de
สมรรถนะ[n.] (samatthana) EN: capacity ; capability ; ability ; aptitude ; competency FR: capacité [f] ; compétence [f]
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphā) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency FR: capacités physiques [fpl]
ตามกำลัง[adv.] (tām kamlang) EN: according to one's ability FR: selon ses possibilités ; selon ses moyens
ตัดกำลัง[v. exp.] (tat kamlang) EN: reduce one's strength ; reduce one's ability ; reduce one's capacity ; reduce one' s power FR: affaiblir ; démoraliser ; détruire ; miner ; débiliter
เต็มความสามารถ[adv.] (tem khwāmsā) EN: to the best of one's ability ; with all one' s ability FR:
เต็มมือ[adv.] (temmeū) EN: fully ; with all one's strength ; to the best of one's ability FR: à pleines mains
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f] ; qualité [f] ; compétence [f] ; esprit [m]

ability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Sprachfähigkeit {f}linguistic competence; linguistic ability
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
Abbaubarkeit {f}degradability
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Lieferfähigkeit {f}ability to supply
Absorptionsfähigkeit {f}absorbability
Unfallhaftpflicht {f}accident liability
Gesamtversicherungssumme {f}aggregate liability
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Haftungsübernahme {f}assumption of liability
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics
Rechenschaftspflicht {f} eines Unternehmenscorporate accountability
Berechenbarkeit {f}calculability
Köstlichkeit {f}delectability
Unbeschreiblichkeit {f}indescribability
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel
Discount-Eignung {f}discountability
Erwerbsunfähigkeitsrente {f}disability pension
Invalidenversicherung {f}disability insurance
Lebensdaueranalyse {f}durability analysis
Ehrwürdigkeit {f}venerability
Fehlermöglichkeitsanalyse {f}fault probability analysis
Haltbarkeit {f}supportability
Haltbarkeit {f}preservability
Haltbarkeit {f}tenability
Wasserdurchlässigkeit {f}hydraulic permeability
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession
Unberechenbarkeit {f}incomputability
Entstehung {f} des Schadensincursion of liability
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension
Bedruckbarkeit {f}printability
Labilität {f}instability; lability
Lesbarkeit {f}readability
Vertrauensniveau {n}level of reliability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ability
Back to top