ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

usefulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *usefulness*, -usefulness-

usefulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
usefulness (n.) ความเป็นประโยชน์ Syn. utility, benefit
usefulness (n.) ผลดี See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ Syn. advantage, benefit
English-Thai: Nontri Dictionary
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลดี (n.) usefulness See also: good, benefit, advantage Syn. ผลประโยชน์ Ops. ผลเสีย
อัตถะ (n.) usefulness See also: advantage Syn. ประโยชน์
อัตถ์ (n.) usefulness See also: advantage Syn. อัตถะ, ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your usefulness has come to an end.นายมันใกล้หมดประโยชน์แล้ว
As the changing of the guard at Grayson Global appears imminent, your usefulness to us seems to have run its course.การเปลี่ยนแปลงของการรักษาการ ที่เกรสันโกลบอล ใกล้เข้ามาแล้ว ผลประโยชน์ของคุณที่มีต่อเรา ดูเหมือนว่ามันจะหมดไปแล้วนะ
But I deduced Moriarty must have found someone who looked very like me to plant suspicion, and that that man, whoever he was, had to be got out of the way as soon as his usefulness ended.แต่ฉันก็คาดว่าโมริอาร์ตี้ก็คงหาใครบางคนที่เหมือนฉันมาก มาเพื่อสร้างแผนให้ฉันเป็นผู้ต้องหา แล้วคนนั้นไม่ว่าใครก็ตาม ต้องโดนกำจัดแน่ เมื่อเขาไม่มีประโยชน์แล้ว
There are various levels of usefulness and quality, but this is the most pure and most valuable solution made by the house of Abrasax.มีระดับต่างๆ ของประโยชน์และมีคุณภาพ, แต่นี่เป็นทางออกที่บริสุทธิ์ที่สุด และมีคุณค่ามากที่สุด ทำตามเรือน Abrasax
Sometimes I worry you're outliving your usefulness.บางครั้งผมก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้ความสามารถที่คุณมีสักเท่าไหร่
"when it has outlived its usefulness,เมื่อมันมีชีวิตยาวกว่าประโยชน์ของมัน
Why so grumpy? Well, this body has outlived its usefulness.อืม ร่างนี้หมดประโยชน์แล้ว
So we've outlived our usefulness?แล้วเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานมั้ย ก่อนที่จะหมดประโยชน์
You haven't outlived your usefulness.คุณไม่ได้มีอายุยืนกว่า / เครื่องของคุณไม่มีประโยชน์
When Jim Gordon has outlived his usefulness,เมื่อ จิม กอร์ดอน สิ้นหวังในทุกสิ่งแล้ว

usefulness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 效用] usefulness; effectiveness
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙, 用处 / 用處] usefulness

usefulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有用性[ゆうようせい, yuuyousei] (n) usefulness
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P)
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P)
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P)

usefulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณประโยชน์[n.] (khunnaprayō) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m] ; vertu [f]
ผลดี[n. exp.] (phon dī) EN: usefulness FR:
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า usefulness
Back to top