ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capability*, -capability-

capability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capability (n.) ความสามารถ Syn. ability, competency
English-Thai: HOPE Dictionary
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ,สมรรถนะ,ปริมาณบรรจุ
English-Thai: Nontri Dictionary
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capabilityความสามารถ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขีดความสามารถ (n.) capability See also: ability, capacity Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ
ความสามารถ (n.) capability See also: ability, talent, competence
สุดความสามารถ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. เต็มฝีมือ
สุดฝีมือ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ
สุดวิสัย (adj.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power
สุดวิสัย (adv.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power, beyond one´s ability, out of control
สุดวิสัย (adv.) beyond one´s capability See also: beyond one´s power, beyond one´s ability, out of control
เต็มฝีมือ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. สุดความสามารถ
แสดงความสามารถ (v.) show one´s capability Syn. โชว์, แสดง
โชว์ (v.) show one´s capability Syn. แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้.
You see, we had to show that we had the technical capability and were determined.เราต้องแสดงให้เห็นว่า เรามีเทคโนโลยีทำลายล้างที่เหนือกว่า และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์
At any rate, any program has its bugs and I would think that a man of your capability could cure our problem....และผมคิดว่าคนของคุณจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
The only countries with this kind of capability are Russia, North Korea, maybe China.ประเทศที่พอจะทำแบบนี้ได้ก็มี แค่รัสเซีย เกาหลีเหนือ อาจจะจีน
Intelligence is indicating no such capability on the ground.ข่วกรองบอกว่าไม่มี อะไรแบบนั้นบนพื้น
Simply doesn't have the capability to dial earth.ไม่สามารถที่จะทำให้เรา เชื่อมต่อไปที่โลก
This ship simply doesn't have the capability to dial earth.ยาน ลำนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่โลกได้
This ship simply doesn't have the capability to dial Earth.ยานลำนี้ไม่สามารถต่อไปยังโลกได้
Simply doesn't have the capability to dial earth.ยาน ลำนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่โลกได้
This ship simply doesn't have the capability to dial earth.ยานลำนี้ไม่สามารถต่อไปยังโลกได้
This ship simply doesn't have the capability to dial Earth.ยานลำนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่โลกได้

capability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗性] resistance; capability of resisting
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 能力] capability; capable; able; ability
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 功能] function; capability
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, 潜能 / 潛能] potential; hidden capability
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 处理能力 / 處理能力] processing capability; throughput
生产力[shēng chǎn lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄧˋ, 生产力 / 生產力] production capability; productive force
本领[běn lǐng, ㄅㄣˇ ㄌㄧㄥˇ, 本领 / 本領] skill; ability; capability

capability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーパビリティ[, ke-pabiritei] (n) capability
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability
交換機能[こうかんきのう, koukankinou] (n) exchange function; swapping capability
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] (n) {comp} capability tests
組織力[そしきりょく, soshikiryoku] (n) organizational capability; organisational capability
言語能力[げんごのうりょく, gengonouryoku] (n) {ling} (linguistic) competence; language capability
軍事能力[ぐんじのうりょく, gunjinouryoku] (n) military capability
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] (n) {comp} function preselection capability
開発能力[かいはつのうりょく, kaihatsunouryoku] (n) development capability
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
推理力[すいりりょく, suiriryoku] (n) deductive powers; reasoning capability; reasoning skill
Japanese-English: COMDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests
資格[しかく, shikaku] capability
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability

capability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; capability ; proficiency FR:
ขีดความสามารถ[n. exp.] (khīt khwāms) EN: capability ; capacity ; competency ; potency FR: capacité [f]
คนที่มีความสามารถ[n. exp.] (khon thī mī) EN: able person ; capable person ; man of large calibre ; man of large capability FR:
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถทางการผลิต[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: production capability ; production capacity FR:
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: ability ; capability ; capacity FR: capacité [f]
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty FR: talent [m] ; habileté [f]
แสดงความสามารถ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: show one's capability FR: montrer ses capacités
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]
สมรรถนะ[n.] (samatthana) EN: capacity ; capability ; ability ; aptitude ; competency FR: capacité [f] ; compétence [f]
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphā) EN: efficiency ; capability ; effectiveness . competence FR: efficacité [f] ; efficience [f] ; capacités [fpl]
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphā) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency FR: capacités physiques [fpl]
สุดวิสัย[adv.] (sutwisai) EN: beyond one' s capability FR:
เต็มอัตราศึก[adv.] (tem-attrāse) EN: with all one's strength ; with all one's might ; to one's fullest capability FR:
เต็มฝีมือ[adv.] (tem fīmeū) EN: beyond one's capability FR:
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f] ; qualité [f] ; compétence [f] ; esprit [m]
วิษัย[n.] (wisai) EN: ability ; capability ; limit ; limit of one's ability FR: limite [f]
วิสัย[n.] (wisai) EN: ability ; capability ; limit ; limit of one's ability FR: limite [f]
วิสย-[pref.] (wisaya-) EN: ability ; capability ; limit ; limit of one's ability FR: limite [f]
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut

capability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlastbarkeit {f}overload capacity; overload capability
Sortierfähigkeit {f}sorting capability
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capability
Back to top