ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dame*, -dame-

dame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dame (n.) นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ) See also: คุณนาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้าว (n.) dame See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron
chamber of horrors (n.) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (n.) fundamental rights and freedoms
เบี้องต้น (adj.) fundamental See also: basic, elementary, primary, essential
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mrs. Timkin, you may be our grande dame but I've had serious doubts about a woman your age running this store.คุณนายทิมคิน, คุณอาจเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์... ...แต่ผมกำลังสงสัยว่า... ...ผู้หญิงอายุขนาดคุณที่บริหารห้างนี้
Like this dame I knew once, only it wasn't real, it was a dream.เหมือนในฝันของฉัน แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง.. มันคือความฝัน
Remember your place, Dame Vaako.อย่าลืมตำแหน่งที่เจ้าอยู่... เดม วาโก้
Hey, who's the dame with the sweet keister?แม่สาวสะโพกสวยนั่นใครเหรอ
The Monk went toNotre Dame then joined the Franciscan Orderเดอะม๊องค์ไปโนตเตรเดม แล้วเข้าร่วมในคณะแฟรนซิสคั่น
Mowing your lawn in a Notre Dame sweatshirt doesn't make you Catholic.ตัดหญ้าในชุดโบสถ์นอร์ทเตอ แดม ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแคธอริคหรอก
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม
My only question is, do the good people of this town know that their Grand Dame is such a demented old spider?คำถามเดียวของฉันก็คือ ทำไมคนดีๆ ของเมืองนี้ ถึงจะได้รู้ว่าสุภาพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ ที่แท้ก็คือนางแมงมุมเฒ่าบ้าคลั่ง?
We're Notre Dame fans.เราเป็นแฟนทีมนอร์ทเทอดาม
My wallet got nicked at Notre Dame with all my money and phone numbers.ผมถูกล้วงกระเป๋าที่นอตเตอร์ดาม ทั้งเงินและเบอร์โทรศัพท์
I.U. has about 32,000 undergrads, while Notre Dame only has eight.ม.อินเดียน่ามีนักศึกษา ราว 3 หมื่น 2 พันคน -ขณะที่โนเทรอดามมีแค่ 8 พัน
A Dame to Kill For."สตรีที่ทุกคนหมายปอง"

dame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 人民基本权利 / 人民基本權利] fundamental civil rights
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
贵妇人[guì fù rén, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, 贵妇人 / 貴婦人] dame
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 代数基本定理 / 代數基本定理] fundamental theorem of algebra
基本原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 基本原理] fundamental principle
基本定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 基本定理] fundamental theorem
基波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ, 基波] fundamental (wave)
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 基谐波 / 基諧波] fundamental frequency; base harmonic
基音[jī yīn, ㄐㄧ , 基音] fundamental tone
基频[jī pín, ㄐㄧ ㄆㄧㄣˊ, 基频 / 基頻] fundamental frequency
微积分基本定理[wēi jī fēn jī běn dìng lǐ, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 微积分基本定理 / 微積分基本定理] fundamental theorem of calculus
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
谐波[xié bō, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 谐波 / 諧波] harmonic (wave with frequency an integer multiple of the fundamental)
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 杜莎夫人] Madame Tusseaud's (waxworks)
最基本[zuì jī běn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 最基本] most fundamental; basic
质变[zhì biàn, ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, 质变 / 質變] qualitative change; fundamental change
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, 正色] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors
以人为本[yǐ rén wéi běn, ㄧˇ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄅㄣˇ, 以人为本 / 以人為本] taking people as fundamental; people-based
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 内贾德 / 內賈德] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德
蜡像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 蜡像馆 / 蠟像館] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's)

dame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!"
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball)
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P)
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P)
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban
ハマス[, hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group)
ファンダメンタリスト[, fandamentarisuto] (n) fundamentalist
ファンダメンタリズム[, fandamentarizumu] (n) (See 原理主義) fundamentalism
ファンダメンタル[, fandamentaru] (adj-na) fundamental
ファンダメンタルズ[, fandamentaruzu] (n) fundamentals; (P)
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre
伊呂波[いろは(P);イロハ, iroha (P); iroha] (n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary; (2) fundamentals; the ABCs of ...; (P)
原振動[げんしんどう, genshindou] (n) fundamental vibration
原理主義[げんりしゅぎ, genrishugi] (n) fundamentalism
品定め[しなさだめ, shinasadame] (n) evaluate
基本形;基本型[きほんけい;きほんがた, kihonkei ; kihongata] (n) fundamental form; basic form; basic pattern; basic model; basic type; prototype
基本操作[きほんそうさ, kihonsousa] (n) elementary operation; basic operation; fundamental procedure
基本法[きほんほう, kihonhou] (n) fundamental law; basic (organic) law
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally
基音[きおん, kion] (n) fundamental tone (note); keynote
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P)
定めない;定め無い[さだめない, sadamenai] (adj-i) uncertain; transient; changeable
定めなき空[さだめなきそら, sadamenakisora] (exp) (arch) changeable weather
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P)
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved
抜本改革[ばっぽんかいかく, bapponkaikaku] (n) fundamental reform; dramatic overhaul
掃き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill
根本主義[こんぽんしゅぎ, konponshugi] (n) fundamentalism
根本原理[こんぽんげんり, konpongenri] (n) fundamental (basic) principles; fundamentals; ground rules
欠かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical
Japanese-English: COMDICT Dictionary
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด

dame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันเตบุริกา ; อันเตปุริกา[n.] (antēburikā ) EN: FR: dame de cour [f]
บังอร[n.] (bang-øn) EN: woman ; girl ; lady ; beautiful woman FR: dame ]f]
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān p) EN: girl's frame FR: vélo pour dame [m]
เกศินี[n.] (kēsinī) EN: FR: dame à la belle chevelure [f]
คุณ ๆ = คุณๆ[pr.] (khun-khun) EN: you (pl.) FR: vous [pl.] ; vous autres ; monsieur dame ; messieurs dames
กระเป๋าถือสตรี[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag FR: sac à main [m] ; sac de dame [m]
กุลสตรี[n.] (kunlasattrī) EN: lady ; gentlewoman FR: dame [f]
หมวกผู้หญิง[n. exp.] (mūak phūyin) EN: millinery FR: chapeau pour dame [m]
นาง[n.] (nāng) EN: woman ; lady FR: dame [f] ; femme [f] ; madame [f]
เนียง[n.] (nīeng) EN: woman ; lady ; damsel ; girl FR: dame [f] ; femme [f] ; madame [f]
นกเค้าแมวหูสั้น [n. exp.] (nok khao ma) EN: Short-eared Owl FR: Hibou des marais [m] ; Hibou brachyote [m] ; Grande Chevêche [f] ; Duc à oreilles courtes [m] ; Dame des marais [f]
สตรี[n.] (satrī = sat) EN: lady ; woman ; girl FR: dame [m] ; femme [f] ; fille [f]
สตรี[n.] (sattrī = sa) EN: lady ; woman ; girl FR: dame [m] ; femme [f] ; fille [f]
เสื้อแจ็คเก็ตผู้หญิง[n. exp.] (seūa jaēkkē) EN: FR: veste pour dame [f]
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old) FR: dame [m] ; madame [f]
ท้าว[n.] (thāo) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace FR:
หญิง[n.] (ying) EN: woman ; girl FR: femme [f] ; fille [f] ; dame [f]
หญิงชรา[n. exp.] (ying charā) EN: FR: vieille dame [f] ; dame âgée [f]
ยิงแก่[n. exp.] (ying kaē) EN: FR: vieille dame [f]
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; introductory ; first ; prima facie FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.) ; fondamental ; initial
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial FR: primitif ; fondamental
ดาเมจ ; แดมเมจ[v.] (dāmēj ; daē) EN: FR: ravager
เหตุผลพื้นฐาน[n. exp.] (hētphon phe) EN: fundamental reason FR: raison fondamentale [f]
การเรียนรู้พื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū ) EN: FR: apprentissage fondamental [m]
การศึกษาขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: fundamental education ; basic education FR: éducation fondamentale [f] ; enseignement élémentaire [m] ; enseignement fondamental [m] (Belg.)
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai k) EN: basic research FR: recherche fondamentale [f]
การวิจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai p) EN: basic research FR: recherche fondamentale [f]
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: fundamental analysis FR:
คณิตศาสตร์พื้นฐาน[n. exp.] (khanittasāt) EN: fundamental mathematics ; foundations of mathematics FR: mathématiques élémentaires [fpl]
ขั้นมูลฐาน[adj.] (khan mūnthā) EN: basic ; fundamental FR: fondamental ; élémentaire
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khan pheūnt) EN: primary ; basic FR: fondamental ; élémentaire
คับผม[X] (khaphom) EN: yes FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[adv.] (khrap phom) EN: yes FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūyin) EN: madam ; ma'am FR: madame
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beū) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
หลักการเบื้องต้นทาง...[n. exp.] (lakkān beūa) EN: fundamentals of … FR: fondements de ...
หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า [n. exp.] (lakkān beūa) EN: fundamentals of electric circuits FR:
หลักมูล[adj.] (lakmūn) EN: fundamental FR:

dame ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bardame {f} | Bardamen
Anstandsdame {f} | Anstandsdamen
Dame {f}; Damespiel
Hofdame {f} | Hofdamen
Dame {f} | Damen
Dame {f}dame
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king
Damenmannschaft {f} | Damenmannschaften
Damenschneider {m} | Damenschneider
Fundament {n}; Maschinenfundament
Fundamentalismus {m}fundamentalism
Fundamentalist {m} | Fundamentalisten
Grundbegriff {m}fundamental term
Grundeinstellung {f}fundamental philosophy
Grundgedanke {m}fundamental idea
Grundrechenarten {pl}fundamental arithmetic operations
Grundsatzentscheidung {f}fundamental decision; landmark decision
Grundtoleranz {f}fundamental tolerance
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Grundwelle {f}fundamental wave
Hauptsatz {m} [math.]fundamental theorem
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid
Hutmacher {m} (für Damen)milliner
Madames {m}madames
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird
Mannequin {n}; Vorführdame
Toque {f}; randloser Damenhuttoque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dame
Back to top