ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merit*, -merit-

merit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merit (n.) คุณความดี See also: ความดีงาม, คุณค่า Syn. worth, valuation, virtue Ops. uselessness
merit (n.) ข้อดี See also: จุดดี, คุณสมบัติที่น่ายกย่อง
merit (vt.) ควรได้รับ See also: สมควรได้รับ, คู่ควรกับ Syn. be worth, warrant, justify, deserve
merited (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned
merited (adj.) ซึ่งสมควรได้รับ See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร Syn. earned
merited (adj.) ซึ่งได้มาโดยชอบ See also: ซึ่งได้มาจากการพยายาม, พึงจะได้ Syn. earned, deserved
meritleness (n.) ความคู่ควร See also: ความเหมาะสม
meritocracy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. squirearchy, aristocrcy
meritocrat (n.) ผู้ประสบสำเร็จด้วยตนเอง
meritocratic (adj.) ซึ่งประสบสำเร็จด้วยตนเอง
meritorious (adj.) ซึ่งมีความดีความชอบ See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously (adv.) อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
meritocracy(เมอริทอค'ระซี) n. ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยความสามารถของตัวเอง (ไม่ใช้ด้วยสิทธิพิเศษของชนชั้น)
meritocrat(เมอ'ริทะแครท) n. ผู้ที่สร้างตัวเองหรือประสบความสำเร็จโดยความสามารถของตัวเองไม่ใช่ด้วยสิทธิของชนชั้น
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
English-Thai: Nontri Dictionary
merit(n) คุณความดี,คุณค่า,ข้อดี,กุศล,บุญ
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
merit ratingการกำหนดอัตราตามความเป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merit (Ethics)คุณความดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่ส่วนกุศล (v.) consign merit to another´s soul Syn. แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
แผ่ส่วนบุญ (v.) consign merit to another´s soul Syn. แผ่ส่วนกุศล, แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล (v.) consign merit to another´s soul Syn. แผ่ส่วนกุศล
กุศล (n.) merit See also: good, fortune, luck, meritorious deed, virtue Syn. บุญกุศล
ข้อดี (n.) merit See also: strong point, good point, advantage, virtue Syn. จุดเด่น Ops. ข้อเสีย, ข้อด้วย
บุญกุศล (n.) merit See also: good, fortune, luck, meritorious deed, virtue
บุญญาภินิหาร (n.) merit See also: power of merit, supernatural power of the merit
บุญเขต (n.) merit
ร่มบุญ (n.) merit See also: buddhist sense which can give protection, merit as a protecting leaf, condition of peacefulness and joy under the power of merit Syn. ส่วนบุญ
ส่วนกุศล (n.) merit Syn. ส่วนบุญส่วนกุศล
ส่วนบุญส่วนกุศล (n.) merit
ใบบุญ (n.) merit See also: buddhist sense which can give protection, merit as a protecting leaf, condition of peacefulness and joy under the power of merit Syn. ร่มบุญ, ส่วนบุญ
บาปบุญ (n.) merit and demerit
บุญบาป (n.) merit and demerit Syn. บาปบุญ
กฤษฎาภินิหาร (n.) power of accumulate merit Syn. กฤดาภินิหาร
กองบุญ (n.) pile of merit Syn. บุญราศี
กองบุญ (n.) pile of merit Syn. บุญราศี
ทักษิณานุประทาน (n.) the making of merits for the dead people See also: offering alms as a spiritual act of merit for the benefit or the dead
ทำบุญ (v.) make merit See also: do merit, perform meritorious deeds, do good Syn. ประกอบกรรมดี, ทำดี, ทำบุญทำกุศล, ทำบุญทำทาน, ทำบุญสุนทาน Ops. ทำบาป
ทำบุญทำกุศล (v.) make merit See also: do good, perform good deeds Syn. ประกอบกรรมดี, ทำดี, ทำบุญสุนทาน Ops. ทำบาปทำกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
But was their crime so great as to merit a death sentence?แต่เป็นอาชญากรรมของพวกเขาที่ดีเพื่อที่จะทำบุญประหารชีวิต?
What do you want from me... some sort of merit badge?อยากได้อะไรจากผมเหรอ เหรียญเชิดชูความดี?
An unknown feeling like that, will have no merit whatsoever towards the Domyouji Group.คุณซึบากิ ไม่เจอกันนานนะคะ คุณแม่
I was certain her merit would speak for her.ผมมั่นใจว่าความดีของหล่อน จะตอบได้ทุกอย่าง
You seem like a good merit person.เพราะเธอดูเหมือนเป็นคนใจดี
After that, you'll be judged on your merit alone.ที่เหลือก็แค่ให้พวกเขาตัดสินคุณจากคุณค่าของคุณเอง
But I question the merit of keeping her alive.แต่ผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปล่อยเธอไว้
You'd think getting ripped up would merit an extra sick day.-จะได้รับวันลาป่วยพิเศษขึ้น -เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม?
Math club National Merit finalist Coney Island Hot Dog Eating Champion.ชมรม คณิตศาสตร์ รางวัลดีเด่นสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย แชมเปี้ยนการกินฮอทดอกที่ Coney Island
Well, what merit is this case?งั้น ข้อดีของคดีนี้คืออะไร

merit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, 功高不赏 / 功高不賞] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements
功高望重[gōng gāo wàng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄨㄤˋ ㄓㄨㄥˋ, 功高望重] high merit and worthy prospects (成语 saw)
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, 功劳 / 功勞] contribution; meritorious; credit
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
荣誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 荣誉教授 / 榮譽教授] emeritus professor
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
功绩[gōng jì, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ, 功绩 / 功績] feat; contribution; merits and achievements
头功[tóu gōng, ㄊㄡˊ ㄍㄨㄥ, 头功 / 頭功] first class merit
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, 荣誉 / 榮譽] honor; emeritus
才华出众[cái huá chū zhòng, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄓㄨㄥˋ, 才华出众 / 才華出眾] outstanding talent (成语 saw); incomparable artistic merit
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, 才华盖世 / 才華蓋世] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit
[xūn, ㄒㄩㄣ, 勋 / 勛] medal; merit
[xūn, ㄒㄩㄣ, 勋 / 勳] medal; merit
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, 优点 / 優點] merit; benefit; strong point
[gōng, ㄍㄨㄥ, 功] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.)
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, 功力] merit; efficacy; competence; skill; power
功过[gōng guò, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, 功过 / 功過] merits and demerits; contributions and errors
[xūn, ㄒㄩㄣ, 勋 / 勲] merit; variant of 勳
[jì, ㄐㄧˋ, 绩 / 績] merit; accomplishment; grade

merit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクニカルメリット[, tekunikarumeritto] (n) technical merit
メリットシステム[, merittoshisutemu] (n) merit system
一得[いっとく, ittoku] (n) one advantage; merit
位勲[いくん, ikun] (n) rank and order of merit
功労金[こうろうきん, kouroukin] (n) merit bonus
勲爵[くんしゃく, kunshaku] (n) peerage and order of merit
スケールメリット[, suke-rumeritto] (n) (See 規模効果) economy of scale (wasei
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
デメリット[, demeritto] (n) (ant
メリット[, meritto] (n) (ant
メリトクラシー[, meritokurashi-] (n) meritocracy
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
余烈[よれつ, yoretsu] (n) ancestor's meritorious deeds; the evil effects of the lives of our predecessors
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P)
値する(P);価する[あたいする, ataisuru] (vs-s) to be worth; to deserve; to merit; (P)
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
功労[こうろう, kourou] (n) meritorious deed; services; (P)
功績[こうせき, kouseki] (n) achievements; merit; meritorious service; meritorious deed; (P)
功罪[こうざい, kouzai] (n) both good and bad; merits and demerits
功罪相償う[こうざいあいつぐなう, kouzaiaitsugunau] (exp) (id) The merits and demerits offset each other
功臣[こうしん, koushin] (n) meritorious retainer
功過[こうか, kouka] (n) merits and demerits
労功[ろうこう, roukou] (n) meritorious deed
勲;功[いさお, isao] (n) distinguished service; meritorious service
勲功[くんこう, kunkou] (n) merits; distinguished services
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] (n) emeritus professor
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit
善い悪い[よいわるい, yoiwarui] (exp,adv) good or bad; merits or demerits; quality; suitability
善し悪し(P);良し悪し[よしあし(P);よしわるし, yoshiashi (P); yoshiwarushi] (n) right or wrong; good or bad; merits or demerits; quality; suitability; (P)
大功[たいこう, taikou] (n) distinguished or meritorious service
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P)
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
応供[おうぐ, ougu] (n) {Buddh} (See 阿羅漢) arhat (meritorious person, esp. an epithet of Buddha)
手柄[てがら, tegara] (n) achievement; feat; meritorious deed; distinguished service; (P)
手柄を立てる[てがらをたてる, tegarawotateru] (exp,v1) to do a meritorious deed
是非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety

merit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:
บำเพ็ญกุศล[v. exp.] (bamphen kus) EN: make merit ; do charitable deeds FR:
บาปบุญ[n. exp.] (bāp bun) EN: merit and demerit FR:
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุณย์[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุญบาป[n. exp.] (bun bāp) EN: merit and demerit FR:
บุญเก่า[n. exp.] (bun kao) EN: former merit FR:
บุญเขต[n.] (bunkhēt) EN: merit FR:
บุญกุศล[n.] (bunkuson) EN: merit FR:
บุญราศี[n.] (bunrāsī = b) EN: pile of merit ; accumulated merit FR:
บุญเขต[n.] (bunyakhēt) EN: merit FR:
บุญกิริยาวัตถุ[n.] (bunyakiriyā) EN: the ten ways of making merit FR:
บุญญานุภาพ[n.] (bunyānuphāp) EN: power of merit FR:
บุญญาภินิหาร[n.] (bunyāphinih) EN: accumulated merit ; miracle of merit FR:
บุญราศี[n.] (bunyarāsī =) EN: pile of merit ; accumulated merit FR:
บุญฤทธิ์[n.] (bunyarit) EN: success made by power of merit FR:
บุญญาธิการ[n.] (bunyāthikān) EN: accumulated merit FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: deed dedicated to the dead ; merit dedicated to the departed FR:
การทำบุญ[n. exp.] (kān thambun) EN: merit making FR: action méritoire [f]
ข้อดี[n. exp.] (khø dī) EN: merit ; advantage FR: bienfait [m] ; avantage [m]
คุณ[n.] (khun) EN: merit ; goodness ; virtue FR: mérite [m] ; vertu [f]
คุณความดี[n.] (khun khwāmd) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions FR: vertu [f] ; mérite [m]
คุณ-[pref.] (khunna-) EN: merit ; goodness ; virtue FR:
คุณธรรม[n.] (khunnatham) EN: virtue ; merit ; moral ; moral principle ; goodness ; fairness ; righteousness ; integrity FR: bonté [f] ; humanité [f] ; vertu [f] ; intégrité [f]
ความชอบ[n.] (khwāmchøp) EN: goodness ; merit FR:
ความดี[n.] (khwām dī) EN: goodness ; virtue ; merit FR: bonté [f] ; vertu [f]
ความดีงาม[n. exp.] (khwām dī-ng) EN: goodness ; merit ; virtue FR:
กินบุญ[v.] (kinbun) EN: participate at a merit ceremony banquet FR:
เกาะชายผ้าเหลือง [v. (loc.)] (kǿchāiphāle) EN: get the merit of having a son in the monkhood FR:
กองบุญ[n. exp.] (køng bun) EN: pile of merit FR:
กฤดาภินิหาร[n.] (kridāphinih) EN: grant grace ; power of accumulated merit FR:
กฤษฎาภินิหาร[n.] (kritsadāphi) EN: power of accumulated merit FR:
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
กวนน้ำให้ขุ่น[v. exp.] (kūan nām) EN: pour the water of dedication (to transfer merit to other beings) FR:
กุศล[n.] (kuson) EN: merit ; charity ; good deeds ; good action ; virtue ; wholesome action FR:
กุสล[n.] (kuson) EN: merit ; good action ; virtue FR:

merit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungszahl {f}figure of merit
Leistungsgesellschaft {f}; Meritokratie
verdienstvoll; verdienstlich {adj} | verdienstvoller | am verdienstvollstenmeritorious | more meritorious | most meritorious
Verdienst {n}meritoriousness
verdienstlich {adv}meritoriously
verdienstvoll {adv}meritoriously
Minuspunkt {m}minus point; penalty point; demerit [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merit
Back to top