ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nature*, -nature-

nature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nature (n.) ธรรมชาติ See also: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
nature (n.) อุปนิสัย See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้ Syn. character, complexion, temperament
nature (n.) ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
nature cure (n.) การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ
nature goddess (n.) นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ) Syn. sprite
nature reserve (n.) พื้นที่สงวน See also: เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช
natured (adj.) ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
nature(n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
natureธรรมชาติ, ธรรมดา, สภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natureธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามธรรมชาติ (adv.) as its nature may be
ตามประสา (adv.) as its nature may be Syn. ตามธรรมชาติ
ธรรมนิยาม (n.) the certainty of nature and of nature´s laws
เมฆฉาย (n.) diagnosing the nature of the disease by incantations See also: magic prayer of making figure in the sky for disease prognostication
ธรรมชาติ (n.) nature See also: natural, creation
ธาตุแท้ (n.) nature See also: essence, reality, substance Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน
นิสัย (n.) nature See also: disposition, character
นิสัยถาวร (n.) nature See also: character, personality, kind
วิสัย (n.) nature See also: disposition, character Syn. นิสัย
สันดาน (n.) nature See also: character, personality, kind Syn. นิสัยถาวร
สันดานเดิม (n.) nature See also: essence, reality, substance Syn. เนื้อแท้, สันดาน
เทพนิรมิต (n.) nature See also: scenery Syn. ธรรมดา, ธรรมชาติ
แก่นแท้ (n.) nature See also: character, personality, kind Syn. สันดาน
โฉมหน้า (n.) nature See also: character, personality, kind Syn. แก่นแท้, สันดาน
sig (abbr.) คำย่อของ signal และ signature
การลงชื่อ (n.) signature Syn. การทำสัญญา
การลงนาม (n.) signature Syn. การลงชื่อ, การทำสัญญา
ธรรมชาติมนุษย์ (n.) human nature
ปลอม (v.) forge (a check, a signature) See also: counterfeit, falsify, imitate, copy Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง
ฝืนธรรมชาติ (v.) go against nature
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
I need your signature to open a book storeฉันต้องการลายเซ็นของคุณเพื่อเปิดร้านหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง--
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
The nature of your postings will be secret.ผลสอบของพวกคุณ จะถูกปิดเป็นความลับ
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้
There is a new enemy freaks of nature who interfere with our business.มีศัตรูใหม่เป็น ... ... ประหลาดของธรรมชาติที่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเรา
The military will not comment on the cause, nature or status.กองทัพ ไม่มีความเห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมา หรือสถานการณ์ที่เกิด
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....
Religion seeks discipline through fear... yet doesn't understand the true nature of creation.ลัทธินั่นแหละที่แสวงหาบทเรียนให้กับความกลัว พูดแบบนี้คงจะไม่เข้าใจ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตล่ะสิ
Violence is no longer in my nature but if you want it, you got it, sister.ได้เยย บอกไว้ก่อนนะว่า...

nature ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
季相[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 季相] characteristic nature of some season
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 习惯成自然 / 習慣成自然] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 顺其自然 / 順其自然] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course
拉鲁湿地国家自然保护区[Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū, ㄌㄚ ㄌㄨˇ ㄕ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 拉鲁湿地国家自然保护区 / 拉魯濕地國家自然保護區] Lhalu Wetland National Nature Reserve in Lhasa
人定胜天[rén dìng shèng tiān, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ, 人定胜天 / 人定勝天] man can conquer nature (成语 saw); human wisdom can prevail over nature
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 大自然] nature (as in Mother Nature)
自然保护区[zì rán bǎo hù qū, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 自然保护区 / 自然保護區] nature reserve
[yí, ㄧˊ, 彝] normal nature of man; rule
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, 得天独厚 / 得天獨厚] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, 佛性] Buddha nature
稚气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 稚气 / 稚氣] childish nature; infantile; juvenile; puerile
二重性[èr chóng xìng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 二重性] dualism; two sided; double nature
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, 本质 / 本質] essence; nature; innate character; intrinsic quality
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, 畸胎] freak of nature; mutant; abnormality
和善[hé shàn, ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ, 和善] good-natured
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, 温厚 / 溫厚] good-natured; warm and generous; gentle
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 人性] human nature; humanity; human; the totality of human attributes
心地善良[xīn dì shàn liáng, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, 心地善良] kind-hearted; good-natured
品性[pǐn xìng, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 品性] nature; characteristic; moral character
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 性情] nature; temperament
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, 性格] nature; disposition; temperament; character
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 性质 / 性質] nature; characteristic
自然[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, 自然] nature; natural; naturally
自然界[zì rán jiè, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, 自然界] nature; the natural world
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
同性[tóng xìng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 同性] same nature; homosexual
签章[qiān zhāng, ㄑㄧㄢ ㄓㄤ, 签章 / 簽章] signature
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 罪性] sinfull nature
灵性[líng xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 灵性 / 靈性] spiritual nature
心眼好[xīn yǎn hǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄠˇ, 心眼好] well-intentioned; good-natured; kind-hearted
夜叉[yè chà, ㄧㄝˋ ㄔㄚˋ, 夜叉] yaksha (nature spirits)

nature ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name
天人[てんじん;てんにん, tenjin ; tennin] (n) nature and man; God and man; celestial being; celestial maiden
役人根性[やくにんこんじょう, yakuninkonjou] (n) bureaucratism; bureaucratic nature
役目柄[やくめがら, yakumegara] (n) by virtue of one's office; in the nature of one's duties
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate
生来[せいらい;しょうらい, seirai ; shourai] (n-adv,n-t) naturally; by nature (birth); congenitally
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear
習い性と成る[ならいせいとなる, naraiseitonaru] (exp) (id) Habit is a second nature
自然の懐[しぜんのふところ, shizennofutokoro] (n) bosom of Nature
自然弁証法[しぜんべんしょうほう, shizenbenshouhou] (n) dialectics of nature
自然環境保全地域[しぜんかんきょうほぜんちいき, shizenkankyouhozenchiiki] (n) nature conservation area
花紅柳緑[かこうりゅうりょく, kakouryuuryoku] (n) red blossoms and green willows; beautiful scenery of spring; natural beauty; beauty of nature
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku)
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature
資性端正[しせいたんせい, shiseitansei] (n,adj-na) being of an upright character; being of a noble nature
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part
遠きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover
ウイルスシグネチャ[, uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured
サイン[, sain] (n,vs) (1) autograph; signature; (2) sign; (n) (3) sine; (P)
シグナチャー[, shigunacha-] (n) signature; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シグネチャ[しぐねちゃ, shigunecha] signature
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no)
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature

nature ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการก้าวร้าว[n. exp.] (ākān kāorāo) EN: aggressive nature FR: nature aggressive [f]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak tham) EN: nature conservation FR: conservation de la nature [f]
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: friendliness ; friendly personality ; friendly nature FR:
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ฝืนธรรมชาติ[v. exp.] (feūn thamma) EN: go against nature FR: aller contre nature
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
แก่นแท้[n. exp.] (kaen thaē) EN: nature ; essence ; core FR: essence [f]
กมลสันดาน[n.] (kamonsandān) EN: nature ; disposition FR:
การอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: nature conservancy FR: conservation de la nature [f]
ข้าวเปล่า[n. exp.] (khāo plāo) EN: FR: riz nature [m]
ข้าวสวย[n. exp.] (khāosūay) EN: cooked rice ; steamed rice FR: riz nature [m] ; riz cuit [m]
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (khēt anurak) EN: nature reserve FR: réserve naturelle [f]
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
คนรักธรรมชาติ[n. exp.] (khonrak tha) EN: FR: amoureux de na nature [m]
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksa) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
ความเป็นคน[n. exp.] (khwām pen k) EN: humanity ; human nature FR:
ความเป็นมนุษย์[n. exp.] (khwām pen m) EN: personhood ; humanity ; human nature FR: humanité [f]
ความเป็นไปตามธรรมดา[n. exp.] (khwām penpa) EN: nature FR:
ความสมดุลของธรรมชาติ[n. exp.] (khwām somdu) EN: balance of nature FR:
กฎของธรรมชาติ[n. exp.] (kot khøng t) EN: law of nature ; natural law FR: loi de la nature [f]
กฎหมายธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi tham) EN: natural law ; law of nature FR: loi naturelle [f]
กฎธรรมชาติ[n.] (kotthammach) EN: law of nature ; natural law ; absolute law FR: loi de la nature [f]
กฎธรรมดา[n.] (kotthammadā) EN: law of nature ; natural law ; nature of things ; the way things are FR: loi de la nature [f] ; nature des choses [f]
ลักษณะ[n.] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style ; profile ; appearance FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; spécificité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m] ; profil [m]
ลักษณะของมนุษย์[n. exp.] (laksana khø) EN: human nature FR:
ลักษณะปฏิวัติ[n. exp.] (laksana pat) EN: revolutionary nature FR:
เมฆฉาย[n.] (mēkchāi) EN: diagnosing the nature of the disease by incantations FR:
นักอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (nak anurak ) EN: FR: défenseur de la nature [f]
นักนิยมธรรมชาติ[n. exp.] (nak niyom t) EN: FR: amoureux de la nature [m]
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (ongkøn anur) EN: FR: organisation de défense de la nature [f]
เป็นธรรมดา[v.] (pen thammad) EN: be natural FR: c'est naturel ; c'est dans na nature des choses
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thamma) EN: natural disaster ; natural calamity ; natural peril ; danger caused by nature FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m] ; danger naturel [m]
ภาพถ่ายภูมิทัศน์[n. exp.] (phāpthāi ph) EN: nature photography FR:
พยนต์[adj.] (phayon) EN: of the nature of an automaton ; automatous FR:

nature ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragwürdigkeit {f}dubious nature
Naturgewalt {f}force of nature
Gutartigkeit {f}good nature
Gutmütigkeit {f} | jds. Gutmütigkeit ausnützengood nature | to presume upon sb.'s good nature
Naturreich {n}kingdom of nature
Menschenkenntnis {f}knowledge of human nature; insight into human nature
Problematik {f}problematic nature
wesensverwandt {adj}similar in character; simila in nature
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured
Naturereignis {n}; Naturerscheinung
Naturfreund {m}nature lover
Naturschutzgebiet {n}nature reserve; conservation area
Signatur {f} | Signaturen
Unterschriftenmappe {f}signature folder
Unterschriftenprobe {f}specimen signature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nature
Back to top