ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meritoriousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meritoriousness*, -meritoriousness-

meritoriousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณความดี[n.] (khun khwāmd) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions FR: vertu [f] ; mérite [m]

meritoriousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdienst {n}meritoriousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meritoriousness
Back to top