ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quality*, -quality-

quality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quality (n.) คุณภาพ Syn. potential, quality, ability, capability
quality (n.) คุณลักษณะ See also: คุณสมบัติ Syn. attribute, character, feature
quality (adj.) ซึ่งมีคุณภาพ
quality (adj.) เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง
quality Joe (sl.) คนดี (ผู้ชาย) See also: คนซื่อตรง
quality time (n.) ช่วงเวลาที่ต้องดูแลบางคน
English-Thai: HOPE Dictionary
quality(ควอล'ลิที) n. คุณภาพ,ลักษณะ,ความดีเลิศ,คุณภาพสูง,น้ำเพชร,การประสบความสำเร็จ adj. ชั้นดีเลิศ,มีคุณภาพสูง, Syn. attribute,excellence
quality controln. การควบคุมคุณภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
quality(n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quality๑. คุณภาพ๒. คุณสมบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualityคุณภาพ [TU Subject Heading]
Quality controlการควบคุมคุณภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
คุณภาพ (n.) quality See also: value, worth Syn. คุณลักษณะ, คุณค่า
ลักษณะ (n.) quality See also: character, characteristic, appearance
ระบบประกันคุณภาพ (n.) quality assurance See also: QA
การควบคุมคุณภาพ (n.) quality control See also: QC
ระบบควบคุมคุณภาพ (n.) quality control See also: Q.C. Syn. ระบบคิวซี
ระบบคิวซี (n.) quality control See also: Q.C.
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) quality of environment
คุณภาพชีวิต (n.) quality of life
ความทัดเทียม (n.) equality Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค Ops. ความไม่เท่าเทียม
ความเท่ากัน (n.) equality See also: balance, equation, equivalence, equity Syn. ความเท่าเทียมกัน
ความเท่าเทียม (n.) equality See also: balance, justice, coequality Syn. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความทัดเทียม Ops. ความไม่เท่าเทียม
ความเท่าเทียมกัน (n.) equality See also: impartiality, fairness Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค
ความเสมอ (n.) equality See also: parity Syn. ความเท่าเทียม
ความเสมอภาค (n.) equality See also: balance, equation, equivalence, equity Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน
ความไม่เท่าเทียมกัน (n.) inequality See also: unfairness Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
ความไม่เสมอภาค (n.) inequality See also: unfairness Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน Ops. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน
คุณภาพดี (adj.) high-quality
คุณภาพประชากร (n.) population quality
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง
A fine quality in a wife. I will never marry you. Father, I choose Prince Ali!ข้าจะไม่แต่งกับเจ้า ท่านพ่อ ข้าเลอืกเจ้าชายอาลี
The quality of my performance?คุณภาพของคุณสมบัติฉันน่ะหรอ?
Apparently all of them have failed quality control tests.งานมันละเอียดมาก ฉันจะชี้แจง
Your new watch, a quality forgery, was most likely purchased through the North African black market!นาฬิกาข้อมือปลอม... ...ดูเหมือนจะซื้อมาจาก ตลาดมืดในอาฟริกาเหนือ
Oh, yeah, but not like this. This is a quality sound system.โอ้, เย้, แต่ ไม่เหมือนนี่ นี่เป็นระบบเสียงชั้นสูง
This is not a quality a man looks for in the woman.แต่แผลนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่อยากเห็น
So you do a little research. Take Quality Design Group where l work. My boss keeps a ton of cash in his vault.ที่ทำงานฉัน เจ้านายเก็บเงินในเซฟ
You seem to have a very high opinion of the quality of your produce!You seem to have a very high opinion of the quality of your produce!
You can't get respect in Gomorrah without a quality blade...ไม่มีใครในโกโมราห์ซูฮกท่าน ถ้าท่านไม่มีดาบชั้นดี
And hopefully, if this works out, I'll be able to emphasise that quality even more.ผมหวังว่ารูปจะออกมาดี แล้วก็ดูหนักแน่นหน่อย
That's some quality potion. What's in that stuff? Warning!นั่นมันสรรพคุณบางอย่างของยา แล้วมีอะไรอีกไหม

quality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
目力[mù lì, ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ, 目力] eyesight (i.e. quality of vision)
[ài, ㄞˋ, 瑷 / 璦] fine quality jade
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 乔治城大学 / 喬治城大學] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team
道德素质[dào dé sù zhì, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 道德素质 / 道德素質] moral quality (in ideological education)
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 业务素质 / 業務素質] professional quality (in ideological education)
心理素质[xīn lǐ sù zhì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 心理素质 / 心理素質] psychological quality (in ideological education)
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 思想素质 / 思想素質] quality of thought (in ideological education)
服务质量[fú wù zhì liàng, ㄈㄨˊ ˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 服务质量 / 服務質量] Quality of Service; QOS
生命素质[shēng mìng sù zhì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 生命素质 / 生命素質] quality of life
生活素质[shēng huó sù zhì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 生活素质 / 生活素質] quality of life
肉质[ròu zhì, ㄖㄡˋ ㄓˋ, 肉质 / 肉質] quality of meat; succulent (bot.)
能力素质[néng lì sù zhì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 能力素质 / 能力素質] quality of capabilities (in ideological education)
质量管理[zhì liàng guǎn lǐ, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 质量管理 / 質量管理] quality management
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, 粗细 / 粗細] thickness (caliber); coarseness; quality of work
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, 统货 / 統貨] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 两性平等 / 兩性平等] equality between the sexes
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, 本质 / 本質] essence; nature; innate character; intrinsic quality
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, 优质 / 優質] excellent quality
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, 拳头 / 拳頭] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ, 品第] grade (i.e. quality); rank
品等[pǐn děng, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄥˇ, 品等] grade (quality of product)
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ, 上等] highest quality; top-notch
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, 不平等] inequality; unfairness
不等式[bù děng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄕˋ, 不等式] inequality (math.)
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, 低劣] inferior quality; substandard; low-grade
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 十六烷值] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, 名优 / 名優] outstanding; excellent quality
品位[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, 品位] rank; grade; quality
品质[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, 品质 / 品質] quality
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 质量 / 質量] quality; mass (in physics)
效果[xiào guǒ, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, 效果] result; effect; quality
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, 高档 / 高檔] superior quality; high grade
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, 质地 / 質地] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition
一流[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, 一流] top quality; front ranking

quality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] (n) {comp} software quality characteristics
ハイクオリティ[, haikuoritei] (n) high quality
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
出来が悪い[できがわるい, dekigawarui] (exp,adj-i) (1) (having) bad marks or results (e.g. in school); (2) of poor quality or workmanship
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
品保[ひんぽ, hinpo] (n) (abbr) (See 品質保証) quality assurance; QA
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) quality assurance; QA
土味[どみ, domi] (n) (See 艶・つや・1) gloss; sheen (surface quality found in unglazed pottery)
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
宮古上布[みやこじょうふ, miyakojoufu] (n) high quality hemp cloth from Miyakojima (Okinawa prefecture)
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
湖沼水質保全特別措置法[こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう, koshousuishitsuhozentokubetsusochihou] (n) Law Concerning Special Measures for Conservation of Lake Water Quality (1984)
腐っても鯛[くさってもたい, kusattemotai] (exp) something that is not what it once was but it is still high class; quality is quality; even if it's rotten, it's still sea bream
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
謹製[きんせい, kinsei] (n) quality product; carefully produced; reverently made
銀位[ぎんい, gin'i] (n) silver quality
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P)
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P)
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
ジェンダーフリー[, jienda-furi-] (adj-f) gender equality (wasei
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P)
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P)
中等[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P)
互角[ごかく, gokaku] (adj-na,n,adj-no) equality; evenness; par; good match; (P)
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
位取り[くらいどり, kuraidori] (n,vs) grade; class; quality; unit; digit; positioning of decimal point
使い出[つかいで, tsukaide] (n) lasting quality; good wearing
備後表[びんごおもて, bingoomote] (n) a quality; tatami covering
劣化[れっか, rekka] (n,vs) deterioration; degradation; drop in quality; (P)
同一[どういつ, douitsu] (adj-na,n,adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P)
同格[どうかく, doukaku] (n,adj-no,adj-na) the same rank; equality; apposition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS)
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video)
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] quality assurance, QA
品質劣化[ひんしつれっか, hinshitsurekka] quality degradation
映像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality
音質[おんしつ, onshitsu] sound quality

quality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
ด้อยคุณภาพ[adj.] (dǿi khunnap) EN: low quality FR:
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
กาลัญญุตา[u] (kālanyutā) EN: the quality of one who knows the proper time ; knowing the proper time ; knowledge of how to choose and keep time FR:
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
การบริหารคุณภาพ[n. exp.] (kān børihān) EN: quality management (QM) FR:
การคัดเกรด[n. exp.] (kān khat kr) EN: quality grading FR:
การคัดแยกคุณภาพ[n. exp.] (kān khat ya) EN: quality grading FR:
การควบคุมคุณภาพ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: quality control (QC) FR: contrôle de qualité [m]
การควบคุมคุณภาพอาหาร[n. exp.] (kān khūapkh) EN: food quality control FR:
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical quality control FR:
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์[n. exp.] (kān khūapkh) EN: product quality control FR:
การพัฒนาคุณภาพ[n. exp.] (kān phattha) EN: quality improvement FR:
การประกันคุณภาพ[n. exp.] (kān prakan ) EN: quality assurance FR: assurance qualité [f]
การประกันคุณภาพภายใน[n. exp.] (kān prakan ) EN: internal quality assurance FR:
การประกันคุณภาพภายนอก[n. exp.] (kān prakan ) EN: external quality assurance FR:
การประเมินคุณภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: quality assessment FR:
การปรับปรุงคุณภาพ[n. exp.] (kān prappru) EN: quality improvement FR: amélioration de la qualité [f]
การตรวจสอบคุณภาพ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: quality audit FR:
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน[n. exp.] (kān trūat t) EN: internal quality monitoring FR:
การวัดเชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wat cho) EN: quality measurement FR:
กตัญญูกตเวทิตา[n. exp.] (katanyū kat) EN: the quality of being a grateful person ; gratitude ; gratefulness FR:
ขี้เป้[adj.] (khīpē) EN: inferior ; indifferent ; of poor quality FR:
ของดี[n.] (khøngdī) EN: good quality FR:
เครื่องชี้วัดคุณภาพ[n. exp.] (khreūang ch) EN: quality indicator FR: indicateur de qualité [m]
เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล[n. exp.] (khreūang ch) EN: hospital quality indicators FR:
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: quality certificate FR: label de qualité [m]
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ[n. exp.] (khreūang wi) EN: water quality analyser FR: appareil pour l'analyse de la qualité de l'eau [m]
คุณ[n.] (khun) EN: quality ; property FR: qualité [f]
คุณ-[pref.] (khunna-) EN: quality ; property FR:
คุณลักษณะ[n.] (khunnalaksa) EN: characteristic ; property ; quality ; nature ; performance ; attribute FR: qualité [f] ; aptitude [f] ; caractéristique [f]
คุณภาพ[n.] (khunnaphāp) EN: quality ; value ; worth FR: qualité [f] ; valeur [f] ; richesse [f]
คุณภาพอาหาร[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: food quality FR:
คุณภาพอากาศ[n.] (khunnaphāp ) EN: air quality FR: qualité de l'air [f]
คุณภาพบริการ[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: service quality FR: qualité de service [f]
คุณภาพชีวิต[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: quality of life FR: qualité de vie [f]
คุณภาพดี[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: good quality ; high-quality FR: bonne qualité [f]
คุณภาพการศึกษา[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: education quality FR: qualité de l'enseignement [f]
คุณภาพของการให้บริการ[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: quality of service FR: qualité de service [f]
คุณภาพของโครงการ[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: project quality FR:

quality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL)
Betongüte {f}concrete quality
qualitativer Leistungsabfall {m}drop in quality
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.)
Oberflächengüte {f}finish quality
Bildgüte {f}picture quality
Druckqualität {f}print quality
Gewässersanierung {f}restoration of a stream; water quality improvement
zweite Wahl {f}second-rate quality
von {prp; +Dativ} | ein Stück vom (= von dem) Kuchen | von bester Qualitätof | a slice of the cake | of the best quality
Gediegenheit {f}sterling quality
Einstufung {f} der Reifengütetyre quality grading
Gewässergütebeurteilung {f}water quality assessment
Fahrweise {f}way of driving; quality of driving
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction
Stimmengleichheit {f}equality of votes
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming
Beschaffenheit {f}quality structure
Dienstgüte {f}quality of service (QoS)
Güteprüflehren {pl}quality control gauges
Gütesicherung {f}quality assurance
Lebensqualität {f}quality of life
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division
Qualitätsaudit {n}quality audit
Qualitätsaudit-Feststellung {f}quality audit observation
Qualitätsbausteine {pl}quality components
Qualitätsbewertung {f}quality evaluation
Qualitätsdokumente {pl}quality documents
Qualitätskontrolle {f}quality control
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Dreiecksungleichung {f} [math.]triangle inequality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quality
Back to top