ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uselessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uselessness*, -uselessness-

uselessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uselessness (n.) การที่ไม่สามารถใช้ได้ Syn. workability Ops. usefulness
uselessness (n.) การไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. failure Ops. usefulness

uselessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[じょう, jou] (n) uselessness
徒爾[とじ, toji] (adj-na,n) uselessness
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
無駄[むだ, muda] (adj-na,n) futility; uselessness; pointlessness; (P)

uselessness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbrauchbarkeit {f}uselessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uselessness
Back to top