ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

papa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *papa*, -papa-

papa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
papa (n.) คุณพ่อ See also: พ่อ Syn. dad, father
papacy (n.) ตำแหน่งหรืออำนาจของสันตะปาปา See also: การสืบตำแหน่งของสันตะปาปา Syn. popedom, papalism
papal (adj.) เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา Syn. pontifical, ecclesiastical
papal palace (n.) สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา See also: รัฐบาลของสันตะปาปา Syn. Rome
papalism (n.) ตำแหน่งหรืออำนาจของสันตะปาปา See also: การสืบตำแหน่งของสันตะปาปา Syn. popedom
paparazzo (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. candid camera, shutterbug
papaw (n.) ผลของต้น Asumina Triloba
papaya (n.) มะละกอ Syn. pawpaw
English-Thai: HOPE Dictionary
papa(พา'พะ,พะพา') n. คุณพ่อ,พ่อ,ป๋า,สันตะปาปา
papacy(เพ'พะซี่) n. ตำแหน่งของสันตะปาปา
papainn. น้ำย่อยที่พบในต้นมะละกอ
papal(เพ'พัล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
papaveraceaen. ชตระกูลพืชฝิ่น,
papaw(พอ'พอ,พะพอ') n. ต้นและผลAsimina triloba
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
papa(n) ป๋า,บิดา,พ่อ
papacy(n) ตำแหน่งสันตะปาปา
papaya(n) มะละกอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
papal encyclicalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paparazziปาปารัซซี่ [TU Subject Heading]
Papayaมะละกอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ
ผลมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ
มะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ
ลูกมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ผลมะละกอ
ตำส้ม (n.) papaya salad
ส้มตำ (n.) papaya salad Syn. ตำส้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล
It was my papa made me leave.มันเป็นพ่อของฉันทำให้ฉัน ออก
You waited until Papa died, so nobody could stop you.You waited until Papa died, so nobody could stop you.
Top of Papa Is its proper habitat"ที่อยู่บนหัวคือหมวกใบสวยของเขา"
# Suddenly Papa #ทันใดนั้น พ่อก็เจอกับ
Why doesn't Papa come back?ทำไมพ่อไม่เห็นกลับมาซะทีล่ะ ?
If I don't get money, I go home to Mama and Papa a failure.ถ้าไม่มีเงิน ฉันก็กลับบ้านด้วยความล้มเหลว.
Baby Tomato starts lagging behind, and Papa Tomato gets really angry.เด็กมะเขือเทศเริ่มล้าหลังและปามะเขือเทศโกรธจริงๆ
I must tell mamma. He is gone to papa already!ฉันต้องไปบอกแม่ก่อน เขากำลังไปพบพ่อแล้ว
It was papa who made me leave.เป็นเพราะพ่อที่ทำให้ผมต้องจากมา
You, Henryk and papa in here.แก เฮนริกกับพ่อนอนในนี้
My papa says you're not supposed to be here. He says you must be lost.พ่อหนูบอกว่าคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ เขาบอกว่าคุณหลงทาง

papa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒约翰[bàng Yuē hàn, ㄅㄤˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, 棒约翰 / 棒約翰] Papa John's (a pizza chain)
木瓜[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, 木瓜] papaya
番木瓜[fān mù guā, ㄈㄢ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, 番木瓜] papaya

papa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre
パパ[, papa] (n) Papa; (P)
パパイア(P);パパイヤ[, papaia (P); papaiya] (n) papaya; pawpaw; (P)
パパイン[, papain] (n) papain
パパベリン[, papaberin] (n) papaverine
パパラッチ[, paparacchi] (n) paparazzi
ポポー;ポーポー[, popo-; po-po-] (n) papaw; pawpaw
三重冠[さんじゅうかん, sanjuukan] (n) (papal) triple tiara
三重宝冠[さんじゅうほうかん, sanjuuhoukan] (n) (papal) triple tiara
不可誤[ふかご, fukago] (n) (papal) infallibility
不謬性[ふびゅうせい, fubyuusei] (n) papal infallibility
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence
同文通達[どうぶんつうたつ, doubuntsuutatsu] (n) (Papal) encyclical
法王権[ほうおうけん, hououken] (n) the papacy
父さん[とうさん, tousan] (n) (See お父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P)
虞美人草[ぐびじんそう, gubijinsou] (n) field poppy; Papaver rhoeas
追っかけ(P);追っ掛け[おっかけ, okkake] (n) (1) chase scene; (2) groupie; paparazzo; (n-adv) (3) soon; by-and-by; (P)
雛罌粟;雛芥子[ひなげし;ヒナゲシ, hinageshi ; hinageshi] (n) (uk) (See コクリコ) red poppy (Papaver rhoeas); common poppy; coquelicot

papa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณพ่อ[n. exp. - pr.] (khun phø) EN: father FR: père [m] ; papa [m]
ป๋า[n.] (pā) EN: father ; daddy FR: papa [m] ; père [m]
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad (inf.) ; daddy ; papa FR: père [m] ; papa [m] ; paternel [m] (fam.) ; vieux [m] (fam.)
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower FR: fleur de papayer [f]
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman som) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad FR:
มะละกอ[n.] (malakø) EN: papaya ; tree melon FR: papaye [f]
มะละกอดิบ[n. exp.] (malakø dip) EN: green papaya FR: papaye verte [m]
มะละกอสด[n. exp.] (malakø sot) EN: fresh papaya FR: papaye fraîche [f]
โอปปาติกะ[n.] (ōpapātika) EN: instant creatures ; self-arising creatures ; self-caused creatures FR:
ป๊ะป๋า[n.] (papā) EN: father FR:
ปาปารัสซี[n.] (pāpāratsī) EN: paparazzo ; paparazzi [pl] FR: paparazzi [mpl]
สันตะปาปา[n.] (santapāpā) EN: Pope ; pontiff FR: pape [m] ; pontife [m] ; souverain pontife [m]
สันตะปาปาฟรานซิส[n. prop.] (Santapāpā F) EN: Pope Francis FR: pape François
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; Thai spicy papaya salad ; fiery Thai papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำซั่ว[n. exp.] (somtam chūa) EN: papaya with Thai rice noodle FR:
ส้มตำไข่เค็ม [n. exp.] (somtam khai) EN: papaya with salted egg FR:
ส้มตำมะละกอ[n. exp.] (somtam mala) EN: spicy green papaya salad FR: salade épicée de papaye verte [f]
ส้มตำหน่อไม้[n. exp.] (somtam nømā) EN: spicy green papaya salad with bamboo shoot FR:
ส้มตำปลาร้า[n. exp.] (somtam plār) EN: spicy papaya salad with fermented fish FR:
ส้มตำปู[n. exp.] (somtam pū) EN: green papaya salad with crab ; spicy papaya salad with salted crab FR:
ส้มตำปูม้า[n. exp.] (somtam pūmā) EN: papaya salad with blue crab ; papaya salad with horse crab FR:
ส้มตำปูปลาร้า [n. exp.] (somtam pū p) EN: spicy papaya salad with salted crab and fermented fish FR:
ส้มตำไทย[n. exp.] (somtam Thai) EN: Thai papaya salad ; spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok FR: salade de papaye verte épicée [f]

papa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großpapa {m} | Großpapas
Papagei {m} [ornith.] | Papageien
Papaya {f} [bot.]papaya; papaia; pawpaw
Papayabaum {m} [bot.]papaya tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า papa
Back to top